1354/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av 4 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) rubriken för 4 §, 4 § 3 och 4 mom., av dessa lagrum 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juli 1988 (723/88), och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 juli 1988, nya 5 och 6 mom. som följer:

4 §
Formfrihet samt meddelande om villkoren i arbetsförhållandet

Arbetsgivaren skall inom två månader från arbetsförhållandets början ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetsförhållandet eller, om arbetsförhållandet upphör före det, senast när arbetsförhållandet upphör, när arbetsavtal ingås muntligt eller upplysningarna inte ingår i ett arbetsavtal som uppgjorts skriftligen och arbetsförhållandet varar minst en månad. Av utredningen skall framgå åtminstone parterna i avtalet, arbetsförhållandets begynnelsetidpunkt och ett tidsbundet arbetsförhållandes längd, platsen för arbetets utförande, den huvudsakliga arten av arbetstagarens arbetsuppgifter samt lön eller annat vederlag, lönebetalningsperiod, arbetstid, semester och uppsägningstid eller det sätt på vilket dessa bestäms samt det eventuella kollektivavtal som tillämpas i arbetsförhållandet.

Den utredning som nämns i 3 mom. kan ges genom en eller flera handlingar eller genom hänvisning till kollektivavtal eller lag som tillämpas i arbetsförhållandet.

Om arbete utförs utomlands i minst en månad, skall den i 3 mom. nämnda utredningen vara arbetstagaren till handa före avresan. Av utredningen skall då dessutom framgå längden på anställningstiden utomlands samt i vilken valuta lönen betalas.

Arbetsgivaren skall så snart som möjligt skriftligen underrätta arbetstagaren om ett villkor som avses i 3 och 5 mom. har ändrats, dock senast inom en månad efter att ändringen trätt i kraft, om ändringen inte beror på att lagstiftningen eller ett kollektivavtal har ändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om arbetsavtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft skall arbetsgivaren inom två månader ge arbetstagaren en i 4 § 3 mom nämnd utredning, om arbetstagaren begär det.

RP 239/93
ApUB 12/93
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (91/533/EEG)

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.