1341/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om avgifter för godkännande och övervakning av elmateriel

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 38 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 §

För Elinspektionscentralens beslut om godkännande som avses i 36 § ellagen och som gäller elmateriel samt för de offentligrättsliga prestationer som gäller övervakningen av dessa beslut uppbärs avgifter såsom i denna förordning stadgas.

2 §

För godkännande av elmateriel skall sökanden till Elinspektionscentralen erlägga en avgift för intyg över godkännande. Samma avgift skall också erläggas i det fall att beslutet om godkännande är negativt.

3 §

Avgiften för intyg om godkännande är 310 mark per materieltyp, om godkännandet kan ske på basis av levererat material.

När behandlingen av ansökan om godkännande inte kan utföras utan en separat utredning, uppbär Elinspektionscentralen en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för tilläggsarbetet.

4 §

Den som efter att denna förordning trätt i kraft fortfarande på elmateriel använder det FI-märke som med stöd av 39 § ellagen fastställts innan denna förordning trätt i kraft skall till Elinspektionscentralen betala en årlig register- och övervakningsavgift.

5 §

Register- och övervakningsavgiften är 310 mark om året per materieltyp som ingår i registret.

Register- och övervakningsavgiften uppbärs för varje materieltyp som den 1 januari varje år ingår i registret över elmateriel som har godkänts före år 1994.

6 §

Register- och övervakningsavgiften uppbärs i två rater så att den första raten skall betalas före utgången av juni månad kalenderåret i fråga och den andra raten före utgången av november.

Om det sammanlagda beloppet av register- och övervakningsavgifterna är högst 1 000 mark, skall avgifterna betalas i en rat före utgången av juni.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 november 1984 om avgifter för besiktning av elmateriel (759/84) jämte ändringar. Det att förordningen upphävs innebär inte befrielse från de besiktnings- och årsavgifter som har fastställts med stöd av den och som gäller åren 1985–1993.

Av den som innan denna förordning träder i kraft har lämnat in elmateriel till Elinspektionscentralen för besiktning eller godkännande skall avgifter för de kostnader som besiktningen föranleder uppbäras enligt den förordning (759/84) som nu upphävs, också i det fall att besiktningen avbryts eller om den utförs till slut men godkännandet ges först sedan denna förordning har trätt i kraft.

Den som senast den 31 mars 1994, eller inom två veckor efter att materielen har godkänts, skriftligen meddelar Elinspektionscentralen att materieltypen avförs ur registret över materiel som godkänts före år 1994, behöver inte betala register- och övervakningsavgift enligt 5 § för denna materieltyp för år 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.