1339/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av elförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i elförordningen av den 14 december 1979 (925/79) 7 § 3 mom. och 24 § 2 mom., av dessa 24 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 mars 1989 (281/89), samt

fogas till förordningen nya 26 a–26 d §§ som följer:

7 §

Till ansökan skall fogas:

1) om sökanden är ett bolag, andelslag eller en annan sammanslutning, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag eller en sådan utredning över sammanslutningen som motsvarar dessa handlingar,

2) utredning över de personer som kommer att leda planerings-, byggnads-, reparations-, service- och driftarbetena på verkets elanläggningar, och om deras kompetens;

3) behövliga utredningar för konstaterande av att elverket överensstämmer med de allmänna mål för elförsörjningen som avses i 10 § 1 mom. ellagen, samt

4) behövliga utredningar för konstaterande av de förutsättningar som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten.


24 §

I regionplanen skall likväl inte tas med projekt som enligt 27 § anmäls direkt till ministeriet och inte heller projekt där tillstånd för byggandet enligt 26 b § skall inhämtas hos ministeriet.


26 a §

Används i ett kraftverk som avses i 26 § 1 mom. enbart eller huvudsakligen oljebränslen, skall vid beviljande av tillstånd utöver villkoren i 24 § 2 mom. ellagen också beaktas villkoren i 26 c § 1 mom. i denna förordning.

Till tillståndsansökan skall också fogas all utredning som är nödvändig för att villkoren enligt 26 c § 1 mom. skall kunna bedömas.

För att trygga säkerheten vid bränsleleveranserna kan statsrådet till det tillstånd som skall beviljas för byggandet av ett kraftverk som avses i 1 mom. foga ett villkor om att kraftverket skall utrustas med en panna som använder två bränslen. I pannan skall det vara möjligt att som ersättande bränsle använda fast bränsle.

26 b §

För byggande av sådana nya kraftverk som inte avses i 26 § 1 mom. och som enbart eller huvudsakligen använder oljebränslen samt för ombyggnad av befintliga kraftverk så att de enbart eller huvudsakligen använder sådana bränslen, skall tillstånd begäras av ministeriet. Tillstånd behövs dock inte, om kraftverkets nettoeleffekt är mindre än 10 megawatt.

Till tillståndsansökan skall fogas de utredningar som nämns i 26 § 2 mom. och 26 a § 2 mom, lönsamhetskalkylen dock endast vid behov.

26 c §

Tillstånd som avses i 26 b § kan endast beviljas i följande fall:

1) om kraftverket är avsett enbart för produktion av topp- eller reservenergi,

2) om oljeprodukter används enbart för tändning eller för att upprätthålla förbränningen av andra produkter eller om deras andel av totalenergin förblir liten,

3) om oljebränslet är en avfallsprodukt som inte kan användas effektivare för andra ändamål,

4) om leveranser av andra bränslen inte kan säkerställas eller om användningen av dem inte kan övervägas av ekonomiska eller tekniska skäl eller av säkerhetsskäl,

5) om särskilda miljövårdsskäl kräver att oljeprodukter används i kraftverket.

För att trygga bränsleleveransernas säkerhet kan ministeriet till tillståndet foga ett villkor om att kraftverket skall utrustas med en panna som använder två bränslen. I pannan skall det vara möjligt att som ersättande bränsle använda fast bränsle.

26 d §

Ministeriet skall till EFTA:s övervakningsmyndighet anmäla de tillstånd som statsrådet eller ministeriet har beviljat för kraftverk och som avses i 26 a och 26 b §. Till anmälan skall fogas en detaljerad redogörelse för de skäl som talat för beviljande av tillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna förordning tillämpas inte på ett sådant kraftverksprojekt för vilket ansökan har lämnats in eller anmälan gjorts till ministeriet innan denna förordning träder i kraft. Den tillämpas inte heller på ett kraftverks projekt som har tagits med i en regionplan för elförsörjningen eller på en precisering eller komplettering av en regionplan, om planen i fråga har lämnats in till ministeriet innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.