1336/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Finansministeriets beslut om avgifter för finansministeriets prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

För finansministeriets och i samband med ministeriet fungerande nämnders och andra organs prestationer uppbärs till staten avgifter i enlighet med detta beslut, om inte något annat stadgas eller bestäms särskilt.

Avgift uppbärs även då i fråga om en ansökan som avses i 2 eller 3 §§ fattas ett negativt beslut.

2 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är som följer:

mk
1) tillstånd att inrätta friområde 2 100
2) tillstånd att etablera affär för skattefria varor 1 700
3) beslut om skattelättnad för sjöfart 900
4) beslut om beaktande av skatteöverskott vid bolagsbeskattning 500
5) beslut om rätt att dra av förlust vid inkomstbeskattning 500
6) beslut om skattefrihet för byggnadsarbete 900
7) beslut om befrielse från konjunkturdeposition 900
8) tillstånd till intagande av indexvillkor i ett enskilt avtal 900
9) utlåtande av nämnden för tillämpning av indexlagar om huruvida ett avtalsvillkor skall anses vara tillåtet 2 500
10) koncession för depositionsbank eller annat kreditinstitut 4 300
11) beslut om begränsning eller återkallande av verksamhet i enlighet med koncession för depositionsbank eller annat kreditinstitut 1 700
12) tillstånd till fusionering av depositionsbank eller kreditinstitut med en annan depositionsbank eller ett annat kreditinstitut 1 700
13) tillstånd till fusionering av aktiebolag med aktiebank eller sparbank 1 700
14) tillstånd för utländsk depositionsbank eller annat utländskt kreditinstitut att etablera filial i Finland 1 700
15) tillstånd att driva värdepappersförmedlingsföretag 4 300
16) beslut om begränsning av värdepappersförmedlingsföretags verksamhet eller återkallande av koncession 1 700
17) fastställande av bolagsordning eller ändring i denna för värdepappersförmedlingsföretag 1 700
18) koncession för fondbolag, ändring eller återkallande av koncession 1 700
19) tillstånd att föra värdeandelsregister 4 300
20) beslut om återkallande av tillstånd för värdeandelsregister 4 300
21) beslut om fastställande av värdeandelsförenings stadgar eller ändringar i dessa 2 100
22) beslut om fastställande av stadgar för andelslag som sköter aktiecentralregister 2 100
23) beslut om granskning av stadgarna för andelslag som idkar handelsrörelse 500
24) beslut om fastställande av hypoteksförenings stadgar eller en ändring i dessa 2 100
25) koncession för pantlånerörelse 4 300
26) andra beslut och tillstånd än de som avses i punkterna 10–25 och nedan i 3 § och om vilka i kreditinstitutslagen, lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland, affärsbankslagen, sparbankslagen, andelsbankslagen, lagen om hypoteksföreningar, lagen om Postbanken Ab, lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform, värdepappersmarknadslagen, lagen om värdepappersförmedlingsrörelse, lagen om placeringsfonder, lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, kap. 3 om andelslag eller lagen om värdepapperssystemet 500
3 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet av en enskild prestation är:

1) beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund,

2) tillstånd till etablering av filial för depositionsbank eller annat kreditinstitut i utlandet eller etablering av utländsk filial för värdepappersförmedlingsföretag eller beslut om indragning av filial,

3) beslut om avbrytande, fortsatt avbrytande stängning, trädande i likvidation eller förordnande av likvidator för depositionsbanks eller kreditinstituts verksamhet,

4) beslut om fastställande av stadgar och stadgeändringar för affärs-, spar- och aktiebankers försäkringsfonder,

5) koncession för värdepappersbörsverksamhet,

6) beslut om återkallande av koncession för värdepappersbörs eller om avbrytande av dess verksamhet,

7) fastställande av reglemente eller ändring i detta för värdepappersbörs,

8) tillstånd för optionsföretag att bedriva optionsbörsverksamhet eller clearing vid optionshandeln,

9) beslut om begränsning av optionsföretags verksamhet eller återkallande av koncession,

10) fastställande av optionsföretags stadgar eller en ändring i dessa,

11) koncession för hypoteksförening,

12) tillstånd till delning av hypoteksförening eller fusionering eller sammanslagning av föreningar,

13) beslut om fastställande av sparkassedepositioners konton och kontovillkor eller en ändring i dessa,

14) fastställande av fondbolags bolagsordning och en ändring i denna.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som grundar sig på beställning eller något annat uppdrag:

1) utredningar och undersökningar,

2) anlitande av personalen i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter,

3) tjänster som hänför sig till underhåll, användning och handledning i användningen av datasystemen inom personaladministrationen,

4) tjänster åt föreningen Liikelaitosten työnantajayhdistys ry. enligt 1 § 2 mom. förordningen om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal (290/93),

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) publikationer,

7) fotokopior och andra kopior,

8) användning av lokaler och apparater som finansministeriet besitter,

9) övrig ämbetsverksservice och övriga kontorsfunktioner.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av 1994.

För sådana prestationer enligt 1–3 §§ angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft, uppbärs likväl en avgift som inte får vara högre än avgiften eller stämpelskatten skulle ha varit enligt de stadganden eller beslut om grunderna för avgifter som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.