1318/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har

ändrat i sitt beslut den 2 april 1993 (328/93) om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer 1 §, 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 5 punkten, i den avgiftstabell som medföljer som bilaga till beslutet del VI samt rubriken för del VII och punkten gällande ämbetsbevis, samt

fogat till avgiftstabellen i bilagan till beslutet en ny del VIII som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när befolkningsregistercentralens och registerbyråernas prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer, med undantag av handelsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som befolkningsregistercentralen utför är

1) upprätthållande av befolkningsdatasystemet och säkerställande av att det fungerar,

2) förandet av registret över religionssamfund,

3) förandet av vigselrättsregistret, samt

4) handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen.


3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka fast avgift uppbärs enligt bifogad avgiftstabell är

1) befolkningsuppgiftstjänster för statliga och kommunala myndigheter samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

2) befolkningsuppgiftstjänster för samfund för deras myndighetsverksamhet,

3) befolkningsuppgiftstjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) utfärdande av enstaka intyg eller motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet,

5) utdrag ur registret över religionssamfund,

6) utfärdande av intyg ur vigselrättsregistret,

7) utdrag ur föreningsregistret och styrkta kopior av handlingar som hänför sig till det,

8) bevis som avses i tryckfrihetslagen, samt

9) bevis och intyg som avses i grundförordningen (663/65).

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Befolkningsregistercentralen och registerbyråerna utför också följande avgiftsbelagda prestationer:


5) andra än i 3 § avsedda kopior samt sändnings- och postningstjänster.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Päivi Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

VI Befolkningsdatatelefon mk/minut
Lokalsamtalsavgift och 8,05
VII Befolkningsdatasystemets handlingar mk/handling
Ämbetsbevis med uppgifter om en person, maken och barnen, 12,00
och för varje generation utöver dessa 10 mk.
VIII Övriga handlingar mk/handling
Utdrag ur registret över religionssamfund 50
Bevis ur vigselrättsregistret 50
Utdrag ur föreningsregistret och styrkta kopior av handlingar som hänför sig till det 100
Bevis som avses i tryckfrihetslagen 100
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen 100

När kunden tillställs ovan nämnda handlingar per post, uppbärs inte någon postnings- och avsändningsavgift.

För en handling som tillställs som telefax uppbärs samma avgift som för en ovan avsedd originalhandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.