1288/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 11 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92) som följer:

11 §
Efterskänkande och nedsättning av avgift

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av den betalningsskyldiges försörjningsplikt eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Den kommun eller samkommun som producerar servicen kan besluta att 1 mom. skall tillämpas även på andra avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

När det efter denna lags ikraftträdande besluts om beviljande av utkomststöd för en avgift som fastställts för hälsovårdsservice som erhållits innan lagen trädde i kraft, får ansökan inte avslås på den grunden att avgiften skulle ha kunnat efterskänkas eller nedsättas enligt den 11 § som gällde då lagen trädde i kraft.

RP 236/93
ShUB 39/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.