1287/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) 34 § 1 mom., 38 § och 46 § 1 mom.,

av dessa lagrum 46 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1992 (1215/92), och

fogas temporärt till lagen en ny 45 a § som följer:

34 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


38 §
Fastställande av formulär

En projektplan och den statsandelsutredning som görs över anläggningsprojekt skall utarbetas enligt formulär som har fastställts för ändamålet. Formulären fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

45 a §
Minskning av statsandelen för driftskostnaderna för 1994

Den statsandel som enligt 12 § uträknats för en kommuns driftskostnader för 1994 minskas

1) med 224 mark för varje invånare i kommunen, samt

2) med ett belopp som erhålls genom att 1 692 miljoner mark divideras med summan av samtliga kommuners sammanräknade antal skatteören och genom att resultatet multipliceras med antalet skatteören i kommunen.

Det antal skatteören som beräknas inflyta till kommunerna genom beskattningen för skatteåret 1992 skall ligga till grund när minskningen beräknas.

46 §
Tillämpning av tidigare stadganden

För kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas statsandel enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. Slutposterna av statsandelen för driftskostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas dock årligen i lika stora poster under 1993–1997. Av de på detta sätt periodiserade slutposterna betalas 1994 års post dock först 1998.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagens 45 a § gäller till och med den 31 december 1994 och den tillämpas när statsandelarna för driftskostnaderna för 1994 beviljas och utbetalas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 168/93
ShUB 50/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.