1263/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 97 a § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

sådant det lyder i lag av den 8 december 1989 (1074/89), som följer:

97 a §

Länsskatteverket återbetalar på ansökan stämpelskatt som har betalts för en överlåtelsehandling som gäller äganderätt till en fastighet inom det utvecklingsområde som avses i lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/93) och för en överlåtelsehandling som gäller en arrendetomt jämte byggnader i en stad inom utvecklingsområdet. En förutsättning för återbetalning av stämpelskatten är att överlåtelsen har skett under 1994–1997 och mottagaren har förvärvat fastigheten för en sådan ny produktionsinrättning eller ett sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av en produktionsinrättning eller ett turistföretag som avses i den nämnda lagen. Är lokaliteterna i en ny byggnad efter det byggnaden har blivit färdig huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning som bedriver produktionsverksamhet som avses i den nämnda lagen, återbetalas stämpelskatten för en ovan nämnd överlåtelsehandling även till ett aktiebolag eller andelslag som avses i 10 § 10 punkten inkomstskattelagen (1535/92), om bolaget eller andelslaget ansöker om detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På stämpelskatt som har betalts för överlåtelser som skett 1990–1993 tillämpas de stadganden som var gällande när denna lag trädde i kraft.

RP 199/93
StaUB 61/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.