1262/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och dess regionala tillämpning

I denna lag stadgas om skattelättnader som beviljas vid inkomstbeskattningen för främjande av produktionsverksamhet och turistföretagsverksamhet inom utvecklingsområdet.

Med utvecklingsområdet avses i denna lag stödområde I och II inom det utvecklingsområde som statsrådet utsett med stöd av lagen om regional utveckling (1135/93).

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet och under 1994–1997

1) inom utvecklingsområdet grundar en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag, eller

2) utvidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföretag inom utvecklingsområdet eller förnyar dess maskinpark, anordningar eller inventarier så att

a) produktionsinrättningens produktionsförmåga eller produktionens förädlingsgrad ökar väsentligt, eller

b) turistföretagets kapacitet ökar väsentligt eller dess kvalitetsnivå stiger väsentligt,

har rätt att dra av anskaffningsutgiften för de anläggningstillgångar som anskaffats för den nya produktionsinrättningen eller det nya turistföretaget eller för utvidgande eller förnyande av produktionsinrättningen eller turistföretaget, så som stadgas i denna lag.

3 §
Definition av produktionsinrättning och turistföretag

I denna lag avses med produktionsinrättning

1) inrättningar som tillverkar eller förädlar produkter industriellt,

2) handelsträdgårdar, plantskolor, pälsdjursfarmer, fiskerier, fiskodlingsanstalter och torvproduktionsanläggningar, om de utgör en från jordbruk fristående rörelse, samt

3) arbetsrörelser som huvudsakligen tillverkar eller förädlar produkter.

I denna lag avses med turistföretag

1) hotell, motell och andra med dem jämförbara inkvarteringsrörelser,

2) en förplägnadsrörelse som ägaren till en inkvarteringsrörelse bedriver i samband med denna, samt

3) inkvarteringsverksamhet som bedrivs i samband med jordbruk, om verksamheten utgör en från jordbruket fristående rörelse.

4 §
Anläggningstillgångar som skattelättnaden gäller

Med en produktionsinrättnings anläggningstillgångar avses lösa anläggningstillgångar som är underkastade förslitning samt byggnader och konstruktioner som används som fabrik, verkstad, kraftstation eller lager eller för något annat ändamål som direkt hänför sig till produktionsinrättningens verksamhet.

Med ett turistföretags anläggningstillgångar avses lösa anläggningstillgångar som är underkastade förslitning samt byggnader och konstruktioner som används för ändamål som direkt hänför sig till turistföretagets verksamhet.

5 §
Höjd avskrivning

Med avvikelse från vad som stadgas i 30 och 34 §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet har den skattskyldige rätt att från anskaffningsutgiften för sådana anläggningstillgångar som avses i 2 § och som han använder i produktiv verksamhet eller i turistverksamhet, vid beskattningen för det skatteår under vilket de anläggningstillgångar tas i bruk som anskaffats för den nya produktionsinrättningen eller det nya turistföretaget eller för utvidgande eller förnyande av en produktionsinrättning eller ett turistföretag, samt för de två följande skatteåren såsom avskrivning dra av högst det med 50 procent höjda beloppet av maximiavskrivningen enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Avskrivning som avses i 1 mom. får inte göras på anskaffningsutgiften för sådana anläggningstillgångar för vilka avskrivning gjorts med stöd av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar (462/93).

6 §
Partiell överföring av verksamhet

En skattskyldig, som fortsätter sådan affärsverksamhet som dess modersamfund tidigare bedrivit och som överförts till den skattskyldige så som avses i 52 a § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, har rätt att vid beskattningen dra av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar som hör till den verksamhet som överförts till den skattskyldige att bedriva, som om den själv hade gjort en i 2 § nämnd investering som modersamfundet gjort, om överlåtelsepriset på anläggningstillgångarna var den del av anskaffningsutgiften som modersamfundet inte avskrivit vid beskattningen.

7 §
Stadganden om bokföring och deklarationsskyldighet

En förutsättning för att avskrivningar enligt denna lag skall kunna dras av vid beskattningen är att anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna har dragits av såsom avskrivningar på samma sätt i den skattskyldiges bokföring. Anskaffningsutgiften för de anläggningstillgångar som skattelättnaden gäller och de avskrivningar som gjorts på utgiften skall specificeras så tydligt i bokföringen att de lätt kan särskiljas från andra utgifter. För verkställandet av beskattning skall den skattskyldige lämna sådan utredning som behövs för beviljande av skattelättnaden.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 1994–2000.

RP 199/93
StaUB 61/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.