1260/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 19 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 11 december 1981 och den 30 december 1992 (859/81 och 1539/92), temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

19 §

Med avvikelse från 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst vid beskattningen för skatteåren 1992–1995 sådana obetalda räntor på fordringar som enligt de stadganden som gäller depositionsbankers och kreditinstituts bokföring och de föreskrifter som meddelats med stöd av dem inte har upptagits som inkomst, om det kapital som fordringarna grundar sig på har upptagits som oreglerat vid tidpunkten för bokslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen gäller till och med den 31 december 1995. Den tillämpas vid beskattningen för skatteåren 1994 och 1995.

RP 198/93
StaUB 58/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.