1256/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/73) 2 § 1 mom. g-punkten och

fogas till förordningen nya 15 a, 35 a och 36 a §§ som följer:

2 §

Vid tillämpning av tillsynslagen och denna förordning avses med:


g) inspektion en förrättning som utförs av en tjänsteman inom arbetarskyddsförvaltningen och som avser att utreda om stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet har iakttagits och som kan gälla anställningsförhållande, arbetsmiljö, produkt, arbetsmetod, arbetstagarens hälsa eller någon annan fråga som hänför sig till arbetarskyddet eller anställningsförhållandet till den del tillsynen över iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om detta stadgats att ankomma på arbetarskyddsmyndigheterna;


15 a §

Vad som i detta kapitel stadgas om inspektioner och undersökningar på arbetsplatsen gäller i tillämpliga delar även inspektioner och undersökningar som avser andra objekt.

35 a §

Vad som i detta kapitel stadgas om tvångsmedel gäller i tillämpliga delar även förbudsförfarandet enligt 21 a § 2 mom. tillsynslagen samt andra inspektioner än sådana som avser arbetsgivaren.

36 a §

En arbetsgivare som har gjort en grundanmälan enligt 21 a § 1 mom. tillsynslagen, skall skriftligen meddela arbetarskyddsmyndigheten på sin hemort att anmälan har gjorts samt lämna behövliga kontaktuppgifter. Anmälan skall göras i god tid innan uthyrningsverksamheten inleds.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.