1234/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) 1 § 1 mom., 7 § samt 8 § 1 och 3 mom., som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Barnbidrag betalas enligt denna lag av statens medel för underhåll av ett barn som är bosatt i Finland och som inte har fyllt 17 år.


7 §
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 570 mark per kalendermånad.

För en i 6 § avsedd person som har rätt att lyfta barnbidrag är bidraget dock för det andra barnet 720 mark, för det tredje 910 mark, för det fjärde 1 030 mark samt för det femte och varje följande barn 1 220 mark per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 200 mark per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 570 mark per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 200 mark per kalendermånad.

8 §
Betalningstid

Barnbidraget betalas från ingången av kalendermånaden efter den då barnet föddes eller rätten till barnbidrag inträdde, till utgången av den kalendermånad under vilken barnet fyller 17 år.


Barnbidrag betalas inte från ingången av den kalendermånad från vars ingång barnet börjar få invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Barnbidrag som betalas när denna lag träder i kraft ändras från och med den tidpunkt då denna lag träder i kraft utan ansökan så att det motsvarar denna lag. Barnbidrag för ensamförsörjares barn förutsätter dock ansökan enligt 9 § 1 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/93
ShUB 46/93
StoUB 7/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.