1220/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 februari 1991 om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) 6 § 1 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 4 mom., som följer:

6 §
Ledningsgrupp för försöket

Huvudmännen för läroanstalterna inom en försöksenhet tillsätter en ledningsgrupp för ledningen av försöket och förvaltningen av försöksenheten. Om ledningsgruppens uppgifter och överföring av befogenheter från det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) till ledningsgruppen stadgas genom förordning och bestäms med stöd av den i instruktionen.


Hör till en försöksenhet läroanstalter som meddelar undervisning på finska och på svenska, delas ledningsgruppen i en finskspråkig och en svenskspråkig sektion. Sektionerna utövar inom sitt verksamhetsområde ledningsgruppens beslutanderätt enligt vad som närmare bestäms i instruktionen. I sammansättningen av ledningsgruppen vid en tvåspråkig försöksenhet skall jämlikt hänsyn tas till att båda språkgrupperna företräds enligt 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 256/93
KuUB 20/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.