1205/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om räntestöd för bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Av statens medel kan betalas räntestöd för lån som depositionsbanker, kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter eller kommuner (lånebeviljare ) beviljar för bostadsrättshus som avses i 1 § lagen om bostadsrättsbostäder (650/90). Lånen benämns i denna lag räntestödslån.

Räntestöd betalas inte med stöd av denna lag, om låntagaren för samma ändamål betalas räntestöd med stöd av någon annan lag eller om han för samma ändamål har beviljats lån av statens bostadsfonds eller andra statliga medel. Räntestöd kan dock betalas om det lån som avses ovan har återbetalts.

2 §
Fullmakt att godkänna räntestödslån

Räntestödslån kan godkännas inom ramen för den fullmakt att godkänna lån som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet kan fastställa de regionala grunderna och andra grunder för användning av fullmakten att godkänna lån. Fullmakten att godkänna lån kan användas för de objekt som kommunen har förordat när de allmänna villkoren är uppfyllda.

Räntestöd enligt denna lag skall inriktas enligt bostadsbehovet inom olika områden och i olika kommuner.

3 §
Räntestödslån

Räntestödslån kan beviljas för

1) nybyggnad av ett bostadsrättshus (byggnadslån för bostadsrättshus ),

2) anskaffning av ett bostadsrättshus (anskaffningslån för bostadsrättshus ),

3) ombyggnad av ett bostadsrättshus (ombyggnadslån för bostadsrättshus ).

Anskaffningen av ett hus räknas som nybyggnad, om det har förflutit högst ett år eller av särskilda skäl två år från det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att byggnaden får tas i bruk.

Med ombyggnad avses åtgärder genom vilka

1) utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad eller bostadsbyggnad eller deras gårdsområde eller övriga omedelbara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till en nivå som motsvarar nivån i fråga om en ny bostad eller till den ursprungliga nivån, eller

2) befintliga lokaliteter ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bostäder eller därtill anslutna lokaliteter.

4 §
Räntestödslåntagare

Räntestödslån kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som statens bostadsfond angett med stöd av 22 § 2 punkten aravalagen (1189/93) eller som statsrådet tidigare har angett med stöd av 6 § 1 mom. 8 punkten lagen om bostadsproduktion och som hyr ut eller producerar och upprätthåller bostäder på sociala grunder, samt

3) aktiebolag som de facto ägs av något eller några av de samfund som nämns i 1 eller 2 punkten.

5 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

De bostäder för vilka räntestödslån beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Nybyggnad och ombyggnad skall basera sig på ett konkurrensförfarande, om inte statens bostadsfond av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Miljöministeriet har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som stadgas ovan i detta moment.

Anskaffningslån för bostadsrätthus kan beviljas endast förutsatt att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva huset än att bygga ett motsvarande nytt hus.

6 §
Räntestödslånets storlek

Byggnadslån för bostadsrättshus uppgår till högst 85 procent av de godkända byggnadskostnaderna för objektet samt av de skäliga kostnaderna för anskaffning och kommunalteknisk iståndsättning av tomten.

Anskaffningslån för bostadsrättshus uppgår till högst 85 procent av det godkända anskaffningspriset för objektet.

Ombyggnadslån för bostadsrättshus uppgår till högst 85 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst belopp som fastställts för ett bostadsrättshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett bostadsrättshus eller en bostadslägenhet.

Statsrådet kan fastställa de godtagbara maximikostnaderna och -prisen för tomter samt maximibeloppet av ombyggnadslån för bostadsrättshus.

7 §
Villkor för räntestödslån

Den ränta som lånebeviljaren uppbär får vara högst lika stor som den ränta som lånebeviljaren vid respektive tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

8 §
Räntestöd

Räntestöd betalas för högst 20 låneår. Närmare bestämmelser om beloppet av räntestödet och om betalningstiden för räntestödet samt om minimilånetiden och de allmänna villkoren för räntestödslån utfärdas av statsrådet.

Statskontoret betalar räntestödet till lånebeviljaren eller till ett samfund som lånebeviljaren befullmäktigat.

9 §
Myndighet som godkänner räntestödslån

Statens bostadsfond beslutar om ett lån skall godkännas som räntestödslån. Bostadsfonden skall kontrollera att de allmänna villkor om vilka stadgas i 5 § är uppfyllda när lånet godkänns.

10 §
Statens fyllnadsborgen

Staten svarar för en lånebeviljares slutliga förluster av kapital och ränta på byggnadslån för bostadsrättshus, om förlusterna beror på gäldenärens insolvens, till de delar de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de obetalda amorteringarna och räntorna på lånet. Statens ansvar gäller

1) sådana obetalda amorteringar och räntor som har förfallit under 20 år räknat från lyftandet av räntestödslånet första post, samt

2) dröjsmålsräntor på de poster som avses i 1 punkten tills lånebeviljarens fordringar betalts.

11 §
Begränsningar i anslutning till räntestödslån

Om begränsningar som gäller ändringar i användningen och överlåtelsen av ett hus för vilket räntestödslån beviljats samt i aktierna i ett bolag som äger ett bostadsrättshus eller i ägarens samfundsform stadgas i lagen om bostadsrättsbostäder. Anteckningar om begränsningarna skall göras i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieförteckningen.

12 §
Räntestödets upphörande

Om hela räntestödslånet återbetalas, upphör betalningen av räntestödet räknat från den dag lånet återbetalas. Efter att ett hus överlåtits kan räntestöd betalas endast om husets nya ägare är ett samfund som avses i 4 § och som åtar sig att ansvara för räntestödslånet.

13 §
Inställande av betalningen av räntestöd

Om låntagaren har använt räntestödslånet för något annat ändamål än ett som avses i denna lag eller har han, då han ansökte om godkännade av lånet som räntestödslån, lämnat väsentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av länet, kan statskontoret inställa betalningen av räntestödet. Låntagaren kan då förpliktas att till staten återbetala det räntestöd som betalts för lånet. På räntestöd som skall återbetalas skall låntagaren dessutom betala en årlig ränta på fyra procent över Finlands Banks grundränta räknat från betalningsdagen för envar post av räntestödet, dock minst tio procent av det räntestöd som skall återbetalas. På det belopp och den ränta som skall återbetalas skall betalas en årlig dröjsmålsränta på 16 procent räknat från förfallodagen.

14 §
Tillsyn

Statens bostadsfond, statskontoret, kommunen och lånebeviljaren skall övervaka att användningen av lånemedlen samt räntestödet överensstämmer med denna lag.

Lånebeviljaren och låntagaren är skyldiga att lämna bostadsfonden, statskontoret och kommunen de uppgifter som behövs för fastställandet av huruvida räntestödslånet använts för det godkända ändamålet och enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt huruvida lånevillkoren även i övrigt iakttagits.

15 §
Ändringssökande

I statskontorets beslut enligt 11 § får ändring sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut som fattats av bostadsfonden och länsrätten får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 209/93
MiUB 14/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.