1204/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Av statens medel kan betalas räntestöd för ägarbostadslån som beviljas av depositionsbanker, kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter eller kommuner (lånebeviljare ) och som i denna lag benämns räntestödslån.

Denna lag gäller inte ägarbostäder för vilka lån eller räntestöd enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90) eller någon annan lag kan beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Räntestöd betalas inte med stöd av denna lag, om låntagaren för samma ändamål betalas räntestöd med stöd av någon annan lag eller om han för samma ändamål har beviljats lån av statens bostadsfonds eller andra statliga medel. Räntestöd kan dock betalas om det lån som avses ovan har återbetalts.

2 §
Fullmakt att godkänna räntestödslån

Ägarbostadslån kan godkännas som räntestödslån inom ramen för den fullmakt att godkänna lån som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet kan fastställa de regionala grunderna och andra grunder för användning av fullmakten att godkänna lån. Miljöministeriet kan inom ramen för dem på förslag av statens bostadsfond godkänna de kommunvisa fullmakter att godkänna lån som behövs. Kommunen utser de objekt för vilka fullmakten att godkänna lån kan användas när de allmänna villkoren är uppfyllda.

Räntestöd enligt denna lag skall inriktas enligt bostadsbehovet inom olika områden och i olika kommuner.

3 §
Räntestödslån

Som räntestödslån kan godkännas ägarbostadslån som beviljats privatpersoner och som är avsedda för

1) nybyggnad av ett egnahemshus (räntestödslån för egnahem ),

2) anskaffning av ett egnahemshus (räntestödslån för anskaffning av egnahemshus ),

3) anskaffning av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och som av statens bostadsfond har godkänts för aravalån enligt 8 § aravalagen (1189/93) (räntestödslån för bostadsaktier ),

4) anskaffning av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett befintligt bostadsaktiebolagshus (räntestödslån för anskaffning av bostadsaktier ), eller

5) ombyggnad av ett egnahemshus (räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus ).

Anskaffningen av en byggnad eller en bostadslägenhet räknas som nybyggnad, om det har förflutit högst ett år eller av särskilda skäl två år från det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt att byggnaden får tas i bruk.

Med ombyggnad avses åtgärder genom vilka

1) utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad eller bostadsbyggnad eller deras gårdsområde eller övriga omedelbara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till en nivå som motsvarar nivån i fråga om en ny bostad eller till den ursprungliga nivån, eller

2) befintliga lokaliteter ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bostäder eller därtill anslutna lokaliteter.

4 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

Ägarbostadslån godkänns som räntestödslån på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Statsrådet bestämmer vid behov närmare om grunderna för godkännande av lån som räntestödslån.

De bostäder för vilka stöd beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Miljöministeriet har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som stadgas ovan i detta moment.

Ägarbostadslån kan godkännas som räntestödslån för anskaffning av ett egnahemshus eller av bostadsaktier endast förutsatt att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva bostaden än att bygga en motsvarande ny bostad.

5 §
Räntestödslånets storlek

Räntestödslån för egnahem och räntestödslån för bostadsaktier uppgår till högst 80 procent av de godkända byggnadskostnaderna för objektet samt av de skäliga kostnaderna för anskaffning och kommunalteknisk iståndsättning av tomten.

Räntestödslån för anskaffning av egnahemshus och räntestödslån för anskaffning av bostadsaktier uppgår till högst 80 procent av det godkända anskaffningspriset för objektet.

Räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus uppgår till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden.

Statsrådet kan fastställa det maximala beloppet av räntestödslån för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet samt de godtagbara maximikostnaderna och -prisen för bostäder och tomter inom olika områden.

6 §
Villkor för räntestödslån

Statsrådet kan besluta om minimilånetiden och de allmänna villkoren för räntestödslån. Den ränta som lånebeviljaren uppbär för räntestödslånet får vara högst lika stor som den ränta som lånebeviljaren vid respektive tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

7 §
Räntestöd

Räntestöd betalas för högst 15 låneår. Närmare bestämmelser om betalningstiden för räntestödet och om beloppet av räntestödet utfärdas av statsrådet.

Statskontoret betalar räntestödet till lånebeviljaren eller till ett samfund som lånebeviljaren befullmäktigat.

8 §
Godkännande av ägarbostadslån som räntestödslån

Myndigheten i den kommun där det objekt som stöds är beläget avgör huruvida låntagaren uppfyller de villkor som nämns i 4 § och beslutar om lånet skall godkännas som räntestödslån.

Utöver vad som stadgas ovan är villkoret för att räntestödslån för egnahem och räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus skall godkännas att kommunen har godkänt byggnads- eller ombyggnadsplanerna och byggnads- eller ombyggnadskostnaderna för egnahemshuset.

9 §
Betalning av räntestöd i vissa situationer

Om aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller ett egnahemshus överlåts eller övergår till en ny ägare på något annat sätt än med stöd av giftorätt eller arvsrätt, upphör betalningen av räntestödet räknat från den dag bostaden överlåts.

Om låntagaren använder räntestödslånet på nytt för att finansiera anskaffningen av en egen bostad, kan räntestödet utan hinder av 1 mom. fortfarande betalas.

10 §
Räntestödets upphörande

Om hela räntestödslånet återbetalas, upphör betalningen av räntestödet räknat från den dag lånet återbetalas.

11 §
Inställande av betalningen av räntestöd

Om låntagaren har använt räntestödslånet för något annat ändamål än ett som avses i denna lag eller har han, då han ansökte om godkännade av lånet som räntestödslån, lämnat väsentligt oriktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av lånet, kan statskontoret inställa betalningen av räntestödet. Låntagaren kan då förpliktas att till staten betala högst fem gånger det räntestöd som betalts för lånet.

12 §
Tillsyn

Kommunen och statskontoret skall övervaka att användningen av lånemedlen samt räntestödet överensstämmer med denna lag.

Lånebeviljaren och låntagaren är skyldiga att lämna kommunen och statskontoret de uppgifter som behövs för fastställandet av huruvida räntestödslånet använts för det godkända ändamålet och enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt huruvida lånevillkoren även i övrigt iakttagits.

13 §
Delgivning av beslut

Statens bostadsfonds beslut får delges per post. Delfåendet anses därvid, om inte något annat visas, ha skett den sjunde dagen från det beslutet postades under den uppgivna postadressen. I övrigt skall lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) iakttas.

14 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat i ett ärende som avses i denna lag, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till den myndighet som fattat beslutet och, i fråga om beslut som fattats av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en nämnd, till kommunstyrelsen eller nämnden. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

I beslut med anledning av rättelseyrkande och i statskontorets beslut enligt 11 § får ändring sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändrigssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut som länsrätten har fattat på basis av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den får ändring inte sökas genom besvär.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 209/93
MiUB 14/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.