1194/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 6 § samt 7 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/89),

av dessa lagrum 4 § 1 mom. 1 punkten, 6 § samt 7 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag av den 16 april 1993 (351/93) och 4 § 3 mom. samt 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 17 augusti 1990 (695/90), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 april 1993, nya 3 och 4 mom., som följer:

2 §

De medel som bostadsfonden förfogar över består av


4) skillnaden mellan inlösningspriset och överlåtelseersättningen för hyresbostäder med aravalån som inlösts med stöd av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93), i överlåtelsefall som avses i 9 § i nämnda lag skillnaden mellan försäljningspriset och överlåtelseersättningen samt ersättningar i anslutning till verksamhet som stöds med fondens medel.


Bostadsfonden kan, inom gränserna för de fullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, för att finansiera de lån som beviljas med stöd av den bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten, överföra sina bostads- och aravalånefordringar på en finländsk eller en utländsk sammanslutning (särskild sammanslutning ) som tjänar detta ändamål eller på någon som denna sammanslutning bestämmer, på vilken samtidigt överförs rätten att använda säkerheten för bostads- eller aravalånet för indrivning av fordringarna (värdepapperisering av aravalån ). Fonden kan i samband med värdepapperiseringen förbinda sig att betala den särskilda sammanslutningen eller den som sammanslutningen har bestämt skillnaden mellan räntan på bostads- och aravalånen och den ränta som skall betalas till investeraren. Fonden har också rätt att byta ut fordringar som överförts på den särskilda sammanslutningen eller den som den har bestämt mot andra motsvarande fordringar. För värdepapperisering av bostads- och aravalån där kommunen är den ursprungliga fordringsägaren krävs kommunens samtycke så som stadgas i aravalagen (1189/93).

Bostadsfonden har rätt att inom gränserna för de fullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, återköpa värdepapper som fonden emitterat eller som den särskilda sammanslutningen emitterat för att finansiera värdepapperisering. Bostadsfonden kan också inom gränserna för dessa fullmakter förbinda sig till tilläggssäkerhetsarrangemang till säkerhet för betalningen av värdepapperiserade bostads- och aravalån.

4 §

Bostadsfondens direktion har till uppgift att 1) svara för att fondens likviditet är tillräcklig och, inom gränserna för de fullmakter som avses i 2 § 2-4 mom., fatta beslut om de lån som tas upp för fondens verksamhet och om villkoren för dem, om värdepapperisering och betalning av tilläggsränta, utbyte av fordringar och tilläggssäkerhetsarrangemang i anslutning härtill samt om köp av värdepapper,


Finansministeriet och statskontoret har till uppgift att ta upp lån och besluta om de närmare villkoren för lånen samt att vidta övriga åtgärder som hör till upplåningen liksom även till värdepapperiseringen och betalningen av tilläggsränta, utbyte av fordringar och tilläggssäkerhetsarrangemang i anslutning härtill samt till köp av värdepapper.

6 §

Av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, betalas amorteringar och räntor på lån som har upptagits för fondens verksamhet och andra utgifter för upptagning, skötsel och återbetalning av lånen liksom även utgifter för värdepapperisering och betalning av tilläggsränta och utbyte av fordringar i anslutning härtill samt köp av värdepapper. Av dessa medel betalas också de förpliktelser i anslutning till statsborgen och annat ansvar som staten enligt 2 § 4 mom. denna lag samt 27 § och 45 § 4 mom. aravalagen är skyldig att betala.

7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall


2) fastställas maximibeloppen för lån som tas upp för bostadsfonden, lån som värdepapperisera, värdepapper som köps och tilläggssäkerheter samt


Det anslag som i statsbudgeten skall överföras till fonden skall vara så stort att det tillsammans med medel som anskaffas med stöd av de i 2 § 2 och 3 mom. angivna fullmakterna att uppta och värdepapperisera lån och de medel som fonden i början av året förfogar över och som influtit under tidigare år eller inflyter under räkenskapsåret, beräknas räcka till för de betalningar som avses i 6 § samt för betalning av de lån och räntestöd som har beviljats med stöd av den fullmakt som avses i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.