1189/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Aravalag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

För nybyggnad, anskaffning och ombyggnad av ägar-, hyres- och bostadsrättsbostäder beviljas bostadslån (aravalån ) av medel ur statens bostadsfond så som stadgas i denna lag.

Med stöd av denna lag beviljas inte lån för sådana bostäder för vilka lån eller räntestöd kan beviljas enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90) eller med stöd av någon annan lag ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 §
De olika typerna av aravalån

Aravalån kan beviljas för nybyggnad , med vilket avses uppförande av en eller flera bostadsbyggnader, eller anskaffning , med vilket avses att en eller flera bostadslägenheter eller andra lokaler som skall användas för boende skaffas ur det befintliga bostadsbeståndet. Nybyggnaden och anskaffningen av en bostad kan också omfatta tomtanskaffning. Genom förordning stadgas om den tidpunkt fram till vilken anskaffningen av en nyligen färdigställd byggnad eller bostadslägenhet skall räknas som nybyggnad.

Aravalån kan också beviljas för ombyggnad , genom vilken

1) utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad eller bostadsbyggnad eller dess gårdsområde eller övriga omedelbara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till en nivå som motsvarar nivån i en ny bostad eller till den ursprungliga nivån, eller

2) befintliga lokaler ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bostäder eller därtill anslutna lokaler.

3 §
Fullmakt att bevilja aravalån och finansiering av lånen

Aravalån kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet fastställer de regionala och övriga grunderna för användning av fullmakten att bevilja lån. Miljöministeriet kan inom ramen för dem på förslag av statens bostadsfond godkänna de kommunvisa fullmakter som behövs. Kommunen utser de låneobjekt för vilka fullmakten att bevilja lån kan användas när de allmänna villkoren för beviljande av aravalån är uppfyllda.

Om finansieringen av aravalångivningen genom inkomster av de amorteringar och räntor för beviljade lån som inflyter till fonden, upplåning som godkänns i samband med statsbudgeten, värdepapperisering av aravalån och ett anslag som överförs till bostadsfonden eller på annat sätt stadgas i lagen om statens bostadsfond (1144/89). Bostadsfonden styr utbetalningen av lånen.

4 §
Aravalånemyndigheter

Aravalån beviljas av statens bostadsfond och kommunerna enligt vad som stadgas närmare genom förordning. Kommunen skall tillställa miljöministeriet och bostadsfonden de planer, uppgifter och handlingar som behövs för skötseln av aravalångivningen.

Statskontoret betalar och bär upp de aravalån som bostadsfonden beviljat och kommunen de aravalån som kommunen beviljat.

Kommunens uppgifter och ansvar vid aravalångivningen ankommer på den kommun där aravalåneobjektet är beläget, om inte kommunerna sinsemellan kommer överens om något annat.

5 §
Allmänna villkor för beviljande av aravalån

Aravalån beviljas för utvecklande av bostadsförhållandena på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Statsrådet bestämmer närmare om grunderna för beviljande av aravalån.

De bostäder för vilka aravalån beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Nybyggnad och ombyggnad skall med undantag av självbyggande basera sig på konkurrensförfarande, om inte bostadsfonden av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Miljöministeriet meddelar föreskrifter och anvisningar om det som stadgas ovan i detta moment.

För att aravalån skall kunna beviljas skall låntagaren uppskattas ha tillräckliga förutsättningar att återbetala lånet.

Den myndighet som beviljar aravalånet skall kontrollera att de allmänna villkor som stadgas i denna paragraf är uppfyllda när lån beviljas.

6 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar

I lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93) och lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) stadgas om begränsning av användningen och överlåtelsen av en bostadsbyggnad med aravalån och aktierna i det bolag som äger byggnaden samt en bostadslägenhet med aravalån och aktier som medför rätt att besitta en sådan. Anteckning om begränsning skall göras i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieboken (anteckning om begränsning ).

På användning och överlåtelse av ägarbostäder med aravalån skall endast tillämpas vad som gäller om aravalånebeslutet och överföring av lånet.

2 kap.

Ägarbostadsaravalån

7 §
De olika slagen av ägarbostadsaravalän

En privatperson kan beviljas ägarbostadsaravalån för

1) nybyggnad av ett egnahemshus (egnahemslån ),

2) anskaffning av ett egnahemshus (lån för anskaffning av egnahemshus ),

3) aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och som har godkänts för aravalån (bostadsaktielån ),

4) förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett befintligt bostadsaktiebolagshus (lån för anskaffning av bostadsaktier ), eller

5) ombyggnad av ett egnahemshus (ombyggnadslån för egnahemshus ),

när dessa används som egen bostad.

Lån för anskaffning av bostadsaktier kan också beviljas den som enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus har rätt att lösa in en bostad.

Ett bostadsaktiebolag kan beviljas ett kortfristigt aravalån för uppförande av ett bostadsaktiebolagshus (lån för byggnadstiden ). Ett lån för byggnadstiden kan, till den del det motsvarar en bostadslägenhet, helt eller delvis ändras till ett bostadsaktielån eller till ett sådant hyresbostadslån som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten.

Ett bostadsaktiebolag eller något annat samfund som äger en byggnad som omfattar minst två bostadslägenheter kan beviljas aravalån för ombyggnad (ombyggnadslån till samfund ). Detta lån kan, till den del det motsvarar en bostadslägenhet, helt eller delvis ändras så att det skall betalas av ägaren till bostadslägenheten (lån för ombyggnad av bostadslägenhet ).

Genom ett lån för anskaffning av egnahemshus eller ett lån för anskaffning av bostadsaktier, med undantag av ett anskaffningslån för inlösen av bostad, kan anskaffas endast ett sådant egnahemshus eller en sådan bostadslägenhet för vars uppförande eller anskaffning inte tidigare har beviljats aravalån eller, om aravalån har beviljats, lånet har återbetalts. Anskaffningslån kan beviljas endast förutsatt att det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, och att det är förmånligare att förvärva huset än att bygga ett motsvarande nytt hus.

8 §
Behörig myndighet i frågor som gäller ägarbostadsaravalän

Privatpersoner beviljas ägarbostadsaravalän av kommunen.

Bostadsfonden beviljar lån för byggnadstiden och ombyggnadslån till samfund. Kommunen beviljar dock ombyggnadslån till samfund, om det efter ombyggnaden finns högst två bostadslägenheter i huset.

Kommunen beslutar, i fråga om den del av lånet som motsvarar en bostadslägenhet, om ändring av ett lån för byggnadstiden till ett bostadsaktielån eller hyresbostadslån och om ändring av ett ombyggnadslån till samfund till ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet.

Miljöministeriet kan på ansökan av kommunen helt eller delvis överföra bostadsfondens befogenheter i fråga om beviljandet av lån för byggnadstiden och ombyggnadslån till samfund på kommunen. Ministeriet kan på ansökan av kommunen eller av särskilda skäl återkalla överföringen av befogenheterna.

För att bostadsaktielån skall kunna beviljas skall ett bostadsaktiebolagshus som uppförs godkännas för aravalån av bostadsfonden.

9 §
Ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter

Ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter är egnahemslån, lån för anskaffning av egnahemshus, bostadsaktielån och lån för anskaffning av bostadsaktier.

I annuiteten, som uppbärs årligen i två poster, ingår räntor och amorteringar på lånet. Av annuiteten betalas först ränta på lånet. Storleken av annuiteten kan fastställas antingen så att i den alltid ingår minst hela ränteandelen eller så att annuiteten inte räcker för betalning av hela räntan, varvid återstoden av räntan läggs till lånekapitalet.

10 §
Storleken av ägarbostadsaravalän som uppbärs i form av annuiteter

De ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter uppgår till högst 80 procent av låneobjektets lånevärde. Ett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljats för inlösen av en aravahyresbostad uppgår dock till högst 80 procent av det inlösningspris som avses i 12 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst belopp som fastställts för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet.

Om räntor och amorteringar som ingår i annuiteten, betalning och justering av annuiteten samt om den fasta ränta som uppbärs på ett lån innan den första annuiteten träder i kraft stadgas genom förordning.

11 §
Ägarbostadsaravalån som inte uppbärs i form av annuiteter

Ett lån för byggnadstiden uppgår till högst 80 procent av låneobjektets lånevärde samt ett ombyggnadslån till samfund, ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet till högst 60 procent eller, om det är fråga om ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefullt objekt, till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst belopp som fastställts för ett egnahemshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett egnahemshus eller en bostadslägenhet.

Lånetiden för ett lån för byggnadstiden är högst två år. Lånetiden för ett ombyggnadslån till samfund är högst 10 år och lånetiden för ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet högst 25 år.

Om räntan på ett lån för byggnadstiden, ett ombyggnadslån till samfund, ett lån för ombyggnad av egnahemshus och ett lån för ombyggnad av bostadslägenhet samt om betalningen av räntor och amorteringar på dessa lån stadgas genom förordning.

12 §
Överföring av ägarbostadsaravalån

Kommer ett objekt för ägarbostadsaravalån i kommunens ägo, överförs lånet på kommunen. I annat fall förutsätter en överföring av ett ägarbostadsaravalån eller en del av ett sådant att låneobjektets nya ägare uppfyller de villkor som enligt lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag gäller den som erhåller ägarbostadsaravalånet i fråga. Statskontoret beslutar om överföring av ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen om överföring av ett lån som kommunen beviljat. Om överföringen av ett lån inte godkänns, skall statskontoret eller kommunen säga upp lånet till omedelbar betalning.

I ett beslut om överföring av ett ägarbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter skall samtidigt bestämmas om annuitetens nivå och belopp sä att de motsvarar den förändrade situationen.

3 kap.

Hyresbostadsaravalån

13 §
De olika slagen av hyresbostadsaravalån

Hyresbostadsaravalån kan beviljas för

1) nybyggnad av ett hyreshus (hyreshuslån) ,

2) anskaffning av ett hyreshus (lån för anskaffning av hyreshus) ,

3) aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet som används som hyresbostad i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller som nyligen färdigställts och som godkänts för aravalån (hyresbostadslån) ,

4) förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet som används som hyresbostad i ett befintligt bostadsaktiebolagshus (lån för anskaffning av hyresbostad) , eller

5) ombyggnad av ett hyreshus eller en bostadslägenhet som används som hyresbostad (långfristigt ombyggnadslån för hyresboende eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende) .

Med lån för anskaffning av hyreshus eller lån för anskaffning av hyresbostad kan anskaffas ett hyreshus eller en bostadslägenhet för vars uppförande eller anskaffning inte tidigare har beviljats aravalån eller, om aravalån har beviljats, lånet har återbetalts. Om en bostad förvärvas med anskaffningslån för att användas av en person som inte är bostadslös, flykting eller zigenare eller som inte hör till en motsvarande speciell befolkningsgrupp, kan räntestödslån beviljas endast förutsatt att

1) det inte är motiverat att bygga bostäder på området i fråga när bostadsbehovet på lång sikt beaktas, om inte en kommun eller ett bolag som en kommun de facto äger är låntagare och

2) det är förmånligare att förvärva bostaden än att bygga en motsvarande ny bostad.

14 §
Sammanslaget lån

När ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende beviljas för ett hyreshus, sammanslås det med det återstående kapitalet av lån som låntagaren med stöd av denna lag eller lagen om bostadsproduktion (247/66) beviljats för nybyggnad, anskaffning eller ombyggnad och som uppbärs i form av annuiteter.

Sammanslagningen av lånen träder i kraft den dag räknat från vilken den första annuiteten för det sammanslagna lånet har fastställts.

Den som erhåller ett sammanslaget lån skall, om inte statskontoret allmänt har bestämt något annat, underrätta statskontoret om lån som godkänts med bättre förmånsrätt än aravalån och om lånevillkoren för dem samt även om sådana senare ändringar i lånevillkoren som har väsentlig inverkan på kapitalkostnaderna.

På ett sammanslaget lån tillämpas vad som gäller angående långfristiga ombyggnadslån för hyresboende, om inte något annat föranleds av vad som stadgas nedan i denna lag eller av stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

15 §
Hyresbostadsaravalåntagare

Hyresbostadsaravalån kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som bedriver försäkringsverksamhet,

3) av bostadsfonden angivna samfund som hyr ut bostäder på sociala grunder, samt

4) aktiebolag som faktiskt ägs av ett eller flera av de samfund som nämns i 1-3 punkten.

Ett hyreshuslån kan också beviljas ett bostadsaktiebolag samt långfristiga och kortfristiga ombyggnadslån för hyresboende också någon annan som ansöker om lån.

16 §
Behörig myndighet i frågor som gäller hyresbostadsaravalån

Kommunen beviljar hyresbostadslån och lån för anskaffning av hyresbostad. Lånet beviljas dock av bostadsfonden, om sökanden är ett samfund som i riksomfattande skala anskaffar bostäder huvudsakligen för bostadslösa, flyktingar eller zigenare.

Bostadsfonden beviljar hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus samt långfristiga och kortfristiga ombyggnadslån för hyresboende. Kommunen beviljar dock hyreshuslån och lån för anskaffning av hyreshus, om det finns högst två bostadslägenheter i huset, samt långfristigt och kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, om det efter ombyggnaden finns högst två bostadslägenheter i huset.

Miljöministeriet kan på ansökan av kommunen helt eller delvis överföra bostadsfondens befogenheter i fråga om beviljandet av hyresbostadsaravalån på kommunen. Ministeriet kan på ansökan av kommunen eller av särskilda skäl återkalla överföringen av befogenheterna.

För att hyresbostadslån skall kunna beviljas skall ett bostadsaktiebolagshus som uppförs godkännas för aravalån av bostadsfonden.

17 §
Hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter

Alla hyresbostadsaravalån utom det kortfristiga ombyggnadslånet för hyresboende uppbärs i form av annuiteter.

I annuiteten, som uppbärs årligen i två poster, ingår räntor och amorteringar på lånet. Av annuiteten betalas först ränta på lånet. Storleken av annuiteten kan fastställas antingen så att i den alltid ingår minst hela ränteandelen eller så att annuiteten inte räcker för betalning av hela räntan, varvid återstoden av räntan läggs till lånekapitalet.

18 §
Storleken av hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter

De hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter uppgår till högst 95 procent av låneobjektets lånevärde, ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende dock till högst 95 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan också vara ett maximilån på ett visst belopp som fastställts för ett hyreshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett hyreshus eller en bostadslägenhet.

Om räntor och amorteringar som ingår i annuiteten, betalning och justering av annuiteten, nedsättning av annuiteten av särskilda skäl samt om den fasta ränta som uppbärs på ett lån innan den första annuiteten träder i kraft stadgas närmare genom förordning.

19 §
Betalning av ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende

Ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende uppgår till högst 60 procent eller, om det är fråga om ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefullt objekt, till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för ombyggnaden. Lånet kan också vara ett maximilån på ett visst belopp som fastställts för ett hyreshus eller en bostadslägenhet eller en kvadratmeter bostadsyta i ett hyreshus eller en bostadslägenhet.

Lånetiden för ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende är högst 10 år. Om betalning av räntor och amorteringar på lånet stadgas genom förordning.

20 §
överföring av hyresbostadsaravalån

Kommer ett objekt för hyresbostadsaravalån i kommunens ägo, överförs lånet på kommunen. I annat fall förutsätter en överföring av ett hyresbostadsaravalån eller en del av ett sådant att låneobjektets nya ägare uppfyller de villkor som enligt lag eller stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av lag gäller den som erhåller hyresbostadsaravalånet i fråga. Statskontoret beslutar om överföring av ett lån som bostadsfonden beviljat och kommunen om överföring av ett lån som kommunen beviljat. Om överföringen av ett lån inte godkänns, skall statskontoret eller kommunen säga upp lånet till omedelbar betalning.

4 kap.

Aravalån för bostadsrättshus

21 §
De olika slagen av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån kan beviljas i form av hyreshuslån för uppförande, i form av lån för anskaffning av hyreshus för anskaffning och i form av långfristigt eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende för ombyggnad av ett sådant bostadsrättshus som avses i 1 § lagen om bostadsrättsbostäder.

22 §
Mottagare av aravalån för bostadsrättshus

Aravalån för bostadsrättshus kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) av bostadsfonden angivna samfund som hyr ut eller producerar och underhåller bostäder på sociala grunder, samt

3) aktiebolag som faktiskt ägs av ett eller flera av de samfund som nämns i 1 och 2 punkten.

23 §
Övriga villkor

Storleken på ett aravalån för bostadsrättshus uppgår, då lånet är ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus, till högst 90 procent av låneobjektets lånevärde. På aravalån för bostadsrättshus tillämpas i övrigt vad som stadgas eller bestäms om hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus eller långfristigt eller kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, om inte något annat föranleds av denna eller någon annan lag eller stadganden som utfärdats med stöd av dem.

5 kap.

Sammanlagda maximilånebelopp, säkerheter och statsborgen

24 §
Det sammanlagda maximibeloppet av aravalån och andra lån

När aravalån beviljas, får det sammanlagda beloppet av bostadsaktielån och lån för ombyggnad av bostadslägenhet samt lån med bättre förmånsrätt än dessa och den andel av bostadsaktiebolagets lån som uträknats för en bostadslägenhet uppgå till högst 90 procent av den andel av husets anskaffningsvärde som fastställts för bostadslägenheten. Det sammanlagda beloppet av annat ägarbostadsaravalån och lån med bättre förmånsrätt än det får uppgå till högst 90 procent av låneobjektets anskaffningsvärde eller, när det är fråga om ett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljats för inlösen av en aravahyresbostad, det inlösningspris som avses i 12 § lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Det sammanlagda beloppet av hyresbostadsaravalån och annat lån får, räknat enligt motsvarande grunder, uppgå till högst 95 procent, ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende dock till högst 90 procent av nämnda anskaffningsvärde.

25 §
Säkerheter för lån

Till säkerhet för återbetalningen av aravalån skall aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsättas eller rätt till efterförpantning av dem ges eller inteckning eller annan säkerhet skaffas samt vid behov tillräcklig tilläggssäkerhet ställas. Till säkerhet för återbetalningen av ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan, med beaktande av sökandens förmåga att sköta lånet, krävas säkerhet för ett belopp som är större än lånekapitalet, dock högst för ett belopp som är en och en halv gång så stort som detta.

Den myndighet som beviljar ett lån godkänner säkerheterna för lånet. Tilläggssäkerheter kan inte senare krävas för ett lån. Statskontoret kan godkänna en temporär säkerhet för ett aravalån som bostadsfonden beviljat.

Om låntagaren är en kommun eller en samkommun, skall säkerhet inte krävas.

26 §
Lån som godkänns med bättre förmånsrätt än aravalån

När kommunen beviljar ett ägarbostadsaravalån kan den godkänna att aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsätts eller en inteckning med bättre förmånsrätt än aravalånet fastställs som säkerhet för ett lån som behövs som självfinansieringsandel. Kommunens tillstånd krävs för att en sådan säkerhet skall kunna användas på nytt.

Den myndighet som beviljar lånet kan, när den beviljar lån för anskaffning av hyreshus eller ombyggnadslån för hyresboende, till säkerhet för betalning av ett annat lån godkänna en inteckning med bättre förmånsrätt än lånet för anskaffning eller ombyggnad av hyreshus. Till säkerhet för betalning av ett annat lån kan en inteckning fastställas med bättre förmånsrätt än det beviljade hyresbostadsaravalånet, om statskontoret när det gäller ett lån som beviljats av bostadsfonden och kommunen när det gäller ett lån som beviljats av kommunen, av särskilda skäl ger sitt tillstånd till detta. För att dessa säkerheter skall kunna användas på nytt krävs tillstånd av kommunen, när det gäller ett lån som beviljats av kommunen, och annars tillstånd av statskontoret.

27 §
Statsborgen

Statsborgen kan, när aravalångivningen kräver detta, beviljas inom ramen för vad som fastställts i statsbudgeten. Genom förordning stadgas vid behov närmare om beviljandet av borgen och om borgensvillkor.

6 kap.

Förhållandet mellan staten och kommunerna vid aravalångivningen

28 §
Skuldförhållandena

Kommunen beviljar inom ramen för sina befogenheter aravalån av medel som bostadsfonden anvisar den såsom statligt lån (dubbelt skuldförhållande ). Inget skuldebrev görs upp mellan staten och kommunen över det lån som kommunen på detta sätt erhåller.

Aravalåntagaren står i fråga om de aravalån som bostadsfonden beviljat i skuldförhållande till staten och i fråga om de aravalån som kommunen beviljat i skuldförhållande till kommunen. Ett sammanslaget lån anses i sin helhet som beviljat av den myndighet som beviljat det nya lånet.

29 §
Kommunens betalningar till staten

Ett lån som kommunen enligt 28 § fått av staten skall betalas till statskontoret allt efter som aravalåntagarna skall betala sitt lån till kommunen. Om låntagarna betalar mera än vad lånevillkoren förutsätter, skall kommunen utan dröjsmål amortera sin skuld till staten i motsvarande mån. Om en privatperson som erhållit ägarbostadsaravalån med stöd av ett avtal som han ingått med kommunen betalar ränta eller amorteringar till kommunen i flera poster än vad lånevillkoren förutsätter, skall kommunen dock amortera sin skuld till staten enligt lånevillkoren.

30 §
Värdepapperisering av aravalån som beviljats av kommunen

Bostadsfonden har rätt att värdepapperisera aravalån som kommunen beviljat efter att ha erhållit kommunens samtycke härtill. Som aravalån som beviljats av kommunen betraktas också sådana bostadslån som bostadsstyrelsen före 1981 beviljat privatpersoner och där skuldförhållandet är dubbelt. Värdepapperiseringen av ett aravalån ändrar inte det dubbla skuldförhållandet.

31 §
Ansvarsfördelning

Om en aravalåntagare som står i skuldförhållande till kommunen har blivit permanent insolvent, skall statskontoret besluta att staten svarar för 50 procent av den del av aravalånet som inte har kunnat uppbäras. Om lånet efter denna ansvarsfördelning betalas till kommunen, skall de medel som erhållits fördelas lika mellan staten och kommunen.

32 §
Bostadsfondens samtycke

Är den som anhåller om ett hyreshuslån som beviljas av kommunen en kommun, en samkommun eller ett aktiebolag som dessa de facto äger, krävs bostadsfondens samtycke för beviljandet av lånet.

33 §
Uppsägning av kommunens lån

Bostadsfonden kan av vågande skäl helt eller delvis säga upp ett lån som kommunen enligt 28 § fått av staten till omedelbar återbetalning, om kommunen har handlat i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om de statliga lån som ingår i en betalningspost för en kommun grundar sig på värdepapperiserade aravalån och betalningsposten fördröjs mer än 30 dagar från förfallodagen, skall bostadsfonden till återbetalning säga upp alla de statliga lån till kommunen som ingår i betalningsposten. Den som på basis av värdepapperiseringen har rätt att använda säkerheterna för ett lån har rätt att få säkerheterna för de aravalån som beviljats på basis av det uppsagda lånet i sin besittning.

Efter att ett sådant i 2 mom. avsett lån av staten till kommunen har sagts upp anses skuldförhållandet mellan kommunen och låntagaren ha brutits, och låntagaren anses ha kommit att stå i direkt skuldförhållande till staten. Statskontoret uppbär då aravalånebetalningarna direkt av låntagaren. Statskontoret skall omedelbart underrätta låntagaren om att uppbörden av betalningarna har ändrats.

7 kap.

Särskilda stadganden

34 §
Närmare stadganden och bestämmelser som inverkar på lånets storlek

Om fastställandet av lånevärdet, anskaffningsvärdet och de godkända kostnaderna för ett låneobjekt och om grunderna för dem samt om beaktandet av tomtkostnader stadgas genom förordning.

Statsrådet har rätt att utfärda närmare bestämmelser om storleken av låneandelen och maximilånet samt av tomtkostnaderna som godkänns årligen.

35 §
Användning av index

Genom förordning kan stadgas att justeringen av annuiteten, den ränta som ingår i annuiteten och annan ränta på aravalån än den som uppbärs i annuiteten är beroende av förändringar i ett index som beskriver utvecklingen av priser, löner, förtjänst eller andra kostnader.

36 §
Tillsyn

Bostadsfonden, statskontoret och kommunen har rätt att övervaka att aravalånen används för det ändamål för vilket de beviljats och också i övrigt enligt denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt lånevillkoren. De har rätt att få till påseende de handlingar som behövs vid tillsynen.

De som bemyndigats av bostadsfonden eller statskontoret samt de kommunala myndigheterna har rätt att i bostäder och bostadsbyggnader för vilka aravalån beviljats vid behov förrätta inspektion och syn för att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt lånevillkoren iakttas. Denna granskningsrätt gäller också räkenskapsböcker och andra handlingar som behövs. Låntagaren är skyldig att på begäran tillställa granskaren räkenskapsböckerna och övriga handlingar för granskning.

Den som förrättar inspektion och syn samt utför andra tillsynsuppgifter får inte för utomstående röja uppgifter som han fått i sitt arbete.

37 §
Uppsägning av aravalån

Ett aravalån kan sägas upp till omedelbar återbetalning helt eller delvis, om

1) betalningen av en annuitetspost eller av ränta eller amortering på lån fördröjs mer än 30 dagar från förfallodagen,

2) låntagaren har använt lånet för något annat ändamål än det för vilket lånet beviljats,

3) låntagaren när han ansökte om lånet eller annars har gett en väsentligt oriktig uppgift eller hemlighållit en omständighet som väsentligt inverkar på beviljandet av lån,

4) byggnadsarbetet utförs så att en väsentlig avvikelse görs från de ritningar, den byggnads-beskrivning eller de lånevillkor som godkänts,

5) låntagaren handlar så att tillräcklig säkerhet för lånet inte kan fås eller säkerhetens värde försämras väsentligt,

6) låneobjektet utmäts till försäljning eller låntagaren eller en borgensman försätts i konkurs, eller om

7) låntagaren annars inte iakttar denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller lånevillkoren.

Ett aravalån som bostadsfonden har beviljat kan på de grunder som nämns i 1 mom. 2-4 och 7 punkten sägas upp av bostadsfonden och på de grunder som nämns i 1, 3 och 5-7 punkten av statskontoret. Kommunen kan säga upp ett aravalån som beviljats av kommunen.

Lånet får dock inte sägas upp om försummelsen enligt 1 mom. är ringa och utan dröjsmål rättas till.

När ett lån förfaller till betalning skall ett skuldebrev som getts som pant utan särskild uppsägning anses som förfallet till betalning, oberoende av vad som i skuldebrevet bestämts om betalningstiden.

Ett uppsagt lån eller en del av ett sådant kan jämte räntor indrivas hos låntagaren ulan dom eller beslut så som stadgas om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

38 §
Skuldsanering

Om skuldsanering och dess inverkan på betalningen och uppsägningen av ett aravalån samt på förhållandet mellan staten och kommunen stadgas i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) och lagen om företagsplanering (47/93).

Kommunen kan i samband med frivillig skuldsanering som gäller ett aravalån som den har beviljat begära statskontorets samtycke till att skuldsaneringen blir bindande också i skuldförhållandet mellan kommunen och staten. Statskontoret kan meddela allmänna anvisningar om villkoren för sitt samtycke.

39 §
Ändrigssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som bostadsfonden, statskontoret eller kommunen eller en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en nämnd har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till den myndighet som fattat beslutet och, i fråga om beslut som fattats av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en nämnd, till kommunstyrelsen eller nämnden. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

I en kommunal myndighets beslut med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut som bostadsfonden och statskontoret samt länsrätten har fattat på basis av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den får ändring inte sökas genom besvär. I beslut om låneobjekt som kommunen har fattat med stöd av 3 § 2 mom. får inte särskilt sökas rättelse eller ändring genom besvär.

40 §
Delgivning av beslut

Bostadsfondens, statskontorets och kommunens beslut får delges per post. Delfåendet anses därvid, om inte något annat visas, ha skett den sjunde dagen från det beslutet postades under den uppgivna postadressen. I övrigt skall lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) iakttas.

41 §
Tjänstemannaansvar

Den som utför uppgifter som anförtrotts honom enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den, ansvarar för sina åtgärder såsom en tjänsteman.

42 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om sökande av aravalån och uppförande av objekt samt om lyftande av aravalån, lånevillkor, inlösen, återbetalning av aravalån och annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Genom denna lag upphävs lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), nedan 1966 års lag om bostadsproduktion, och lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79), båda jämte ändringar.

44 §
övergångsstadgande

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Aravalåneansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft, om ansökan har lämnats in till myndigheten före den 1 september 1993. Med sökandens samtycke kan i stället för ett lån som före den 1 september 1993 sökts för grundförbättring av hyreshus beviljas ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende.

Stadgandet om konkurrensförfarande i 5 § 2 mom. tillämpas först ett år efter att denna lag har trätt i kraft. De samfund som utsetts till hyresbostadsaravalåntagare eller låntagare som får aravalån för bostadsrättshus bibehåller sin behörighet enligt 15 eller 22 §. De kommuner på vilka med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder har överförts befogenheter i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån bibehåller sina befogenheter.

45 §
Lagens tillämpning på tidigare beviljade lån

Stadgandena i denna lag tillämpas också på lån som har beviljats enligt lagen den 15 december 1989 och lagen den 21 december 1990 om ändring av lagen om bostadsproduktion (1140/89 och 1185/90) samt enligt lagen om beviljande i vissa fall av anskaffningslån enligt lagen om bostadsproduktion (412/92).

Stadgandena i 12, 20, 25, 28-31, 33, 36 och 38-40 §§ i denna lag samt stadgandet i 37 §, till den del det är fråga om behörig myndighet tillämpas, oberoende av vad i skuldebrev till dessa delar bestämts, på lån som har beviljats enligt följande lagar

1) lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49),

2) lagen den 29 mars 1949 om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49),

3) lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53),

4) 1966 års lag om bostadsproduktion, med undantag av de lån som avses i 1 mom.,

5) lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder, samt

6) lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82).

Rätten enligt de lagar som nämns i 2 mom. att genom förordning eller statsrådets beslut ändra räntorna på bostadslån blir fortfarande i kraft. På villkoren för dessa lån tillämpas i övrigt vad som i skuldebrevet har bestämts för respektive lån. De begränsningar i fråga om användningen och överlåtelsen av ägarbostäder med aravalån samt bostäder för vilka lån beviljats enligt lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89) som inskrivits i lagfarts- och inteckningsregistret samt bolagsordningar, aktiebrev och skuldebrev tillämpas dock inte längre efter att denna lag trätt i kraft.

Har för ett lån som avses i denna paragraf beviljats eller hänför sig till det statsborgen enligt 13 eller 13 a § i 1966 års lag om bostadsproduktion eller något annat motsvarande ansvar, förblir borgen och ansvaret i kraft som sådant.

46 §
Amorteringar och räntor på samt anstånd med betalningen av vissa lån

Den maximala lånetiden för ett grundförbättringslån och ett personligt statligt bostadslån som beviljats enligt de lagar som nämns i 45 § 2 mom. är 25 år, om inte något annat bestämts i skuldebrevet för lånet, samt den maximala lånetiden för ett kortfristigt grundförbättringslån 10 år. På ansökan av låntagaren kan kommunen, inom ramen för det maximibelopp som årligen fastställs i statsbudgeten och utan att den maximala lånetiden förlängs, bevilja högst 10 års anstånd med betalningen av räntor och amorteringar på dessa lån.

Med avvikelse från villkoren i skuldebrevet för ett personligt bostadslån som med stöd av 1966 års lag om bostadsproduktion beviljats under tiden mellan den 1 mars 1982 och den 31 december 1990, kan kommunen på ansökan av låntagaren och på grunder som statsrådet fastställer bestämma att räntan på ett sådant lån från ingången av det åttonde låneåret till utgången av det elfte låneåret är tre eller sex procent.

47 §
Grundförbättringslån av understödstyp

Räntorna och amorteringarna på ett långfristigt grundförbättringslån som har beviljats enligt lagen om grundförbättring av bostäder anses utan betalning ha erlagts enligt lånevillkoren, om lånet har beviljats eller överförts på en 65 år fylld person som befinner sig i en svag ekonomisk ställning eller gemensamt på honom och hans maka, som befinner sig i en svag ekonomisk ställning, för egen bostad, och anteckning om detta har gjorts i skuldebrevet. Den bostad för vilken lånet har beviljats skall när amorteringarna och räntorna förfaller användas som egen bostad av låntagaren.

Om en låntagare uppfyller villkoren enligt 1 mom. först efter att ett långfristigt grundförbättringslån har beviljats eller överförts, kan på amorteringarna och räntorna på lånet på ansökan av låntagaren tillämpas 1 mom.

48 §
Tillämpning av hänvisningsstadganden på annat ställe i lag

Hänvisas det i annan lagstiftning till stadganden i lagar som upphävts genom denna lag, skall hänvisningen anses avse ett stadgande i denna lag.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.