1173/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 12 § 3 mom., 13 § 4 och 5 mom., 14 § 1 och 2 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17-21 och 25 §§ samt 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1258/89), 13 § 4 mom., 14 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom. och 34 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 4 december 1992 (1190/92). 13 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1086/85), 15 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1988 och den 28 december 1990 (1302/88 och 1312/90), 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1985 och den 28 december 1990, 19 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1988, 21 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 31 december 1987 (1336/87) samt genom nämnda lagar av den 22 december 1989 och den 28 december 1990 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1985 och den 4 december 1992, nya 6 och 7 mom. som följer:

12 §

För en odlare som med staten har ingått ett avtal om naturenlig produktion enligt 12 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) fastställs på ansökan en produktionskvot om 40 000 liter, om han börjar leverera mjölk till mejeri dock med beaktande av 21 § 2 mom.

13 §

Om en mjölkproducent som från tidigare har en produktionskvot har köpt eller arrenderat en gårdsbruksenhet eller minst hälften av dess åkrar eller om det är fråga om en sammanslutning av två eller flera gårdsbruksenheter (produktionsring ) eller makar, för vilka har fastställts skilda produktionskvoter, kan gårdsbruksenheternas kvoter slås samman. Om det är fråga om arrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar, slås kvoterna samman till utgången av den kvotperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av den produktionskvot som fastställs för en produktionsring och om villkoren för kvotens giltighetstid utfärdas genom förordning.

I andra fall än de som avses i 3 och 4 mom. kan mjölkproducentens produktionskvot eller en del av den genom ett inbördes avtal mellan producenter permanent överföras till en annan gårdsbruksenhet inom samma landsbygdsnäringsdistrikt.

När det är fråga om sammanslagning av kvoter i samband med köp eller arrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar enligt 4 mom., överförs eller sammanslås av kvoten för den gårdsbruksenhet som avstår från mjölkproduktion en mängd som motsvarar den mängd mjölk som producerats på gårdsbruksenheten. Då den producerade mjölkmängden uträknas beaktas den större av de mjölkmängder som gårdsbruksenheten de två föregående kalenderåren levererat till ett mejeri. Skillnaden mellan kvoten och den producerade mjölkmängden överförs till landsbygdsnäringsdistriktet för att beviljas som kvoter och tilläggskvoter. När det är fråga om överföring av en produktionskvot eller del därav enligt 5 mom. genom avtal, överförs hälften av den överlåtande gårdsbruksenheten kvot eller av den kvotdel som skall överlåtas till mottagarens kvot eller sammanslås med den och hälften överförs till landsbygdsnäringsdistriktet för att beviljas som kvoter och tilläggskvoter. Härvid fastställs skillnaden mellan en gårdsbruksenhets tidigare kvot och den del av kvoten som har överlåtits som ny kvot för den gårdsbruksenhet som överlåtit en del av dess kvot. En förutsättning för sammanslagning eller överföring av kvoter i de fall som avses i 4 och 5 mom. är dessutom att de gårdsbruksenheter som berörs av sammanslagningen eller överföringen inte ingått avtal med staten eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om minskning eller nedläggning av lantbruksproduktionen. Ansökan om sammanslagning av kvoterna skall i de fall som avses i 5 mom. tillställas landsbygdsnäringsdistriktet senast före utgången av den april som föregår utgången av kvotperioden. Kvoter som sammanslagits eller fastställts på basis av ansökningar som inlämnats efter nämnda tidpunkt träder i kraft vid ingången av den följande kvotperioden.

När produktionskvoter fastställs med stöd av 3-5 mom. skall 15-18 §§ iakttas. En förutsättning för fastställandet är dessutom att produktionskvoterna för en gårdsbruksenhet som permanent helt avstår från sin mjölkproduktion samtidigt dras in. Kvoten för en gårdsbruksenhet som tillfälligt avstår från produktion på basis av avtal om utarrendering av gårdsbruksenheten eller dess åkrar eller en del av denna kvot kan under nämnda tid inte användas av den som avstår från produktionen.

14 §

Nya produktionskvoter kan i andra fall än de som avses i 12 § och 13 § 1-5 mom. inom varje landsbygdsnäringsdistrikt fastställas och fastställda kvoter höjas på grunder som bestäms av jord- och skogsbruksministeriet med den mängd som motsvarar det antal mjölkliter som enligt 13 § 6 mom. överförs för att beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet.

Utan hinder av vad 1 mom. stadgar om beviljande av kvoter kan i landskapet Åland samt inom landsbygdsnäringsdistrikten fastställas nya kvoter till högst den mängd samt fastställda kvoter höjas med högst den mängd med vilken mängden mejerimjölk under föregående kalenderår i landskapet Åland understeg 14 milj. liter, inom Lapplands landsbygdsnäringsdistrikt 100 milj. liter, inom Kajanalands landsbygdsnäringsdistrikt 70 milj. liter samt i kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi inom Uleåborgs landsbygdsnäringsdistrikt 32 milj. liter.


15 §

I de fall som avses i 13 § kan en produktionskvot överföras, fastställas och höjas endast för fysiska personer, dödsbon och sammanslutningar för mjölkproduktion som har grundats av fysiska personer samt för produktionsringar.

16 §

I de fall som avses i 13 § 3-5 mom. och 14 § kan produktionskvoten fastställas så att den motsvarar högst så många mjölkkors produktion att från den åkerareal som mjölkproducenten besitter kan fås minst hälften av det foder som korna behöver. Landsbygdsnäringsdistriktet kan dock av särskilda skäl som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer tillåta en avvikelse från stadgandena om fodersjälvförsörjning i denna lag, om detta skall anses behövligt med beaktande av skälighetssynpunkter.


17 §

I de fall som avses i 13 § 1 och 3-5 mom. kan en produktionskvot fastställas endast om produktion bedrivs på en gårdsbruksenhet där producenten bor. Boende på ett för skötseln av gårdsbruksenheten ändamålsenligt avstånd från den jämställs dock med boende på gårdsbruksenheten.

Förutsättning för att en produktionskvot skall kunna fastställas för sådana sammanslutningar som avses i 15 § är att åtminstone någon av delägarna bor på sammanslutningens verksamhetsställe eller i dess närhet på en gårdsbruksenhet som han besitter eller på ett för skötseln av den ändamålsenligt avstånd från den och att det från gårdsbruksenheterna finns möjlighet att få minst den andel som nämns i 16 § av foderbehovet för sammanslutningens mjölkproduktion.

Utan hinder av det krav på boende som nämns ovan i denna paragraf kan en produktionskvot så som avses i 13 § 1 och 2 mom. överföras i sådana generationsväxlingssituationer där gårdsbruksenhetens nya ägare fortsätter mjölkproduktionen på lägenheten i samma utsträckning som tidigare.

18 §

Ett dödsbo anses uppfylla villkoret i 17 § 1 mom. om boende på gårdsbruksenheten om någon av delägarna bor på gårdsbruksenheten eller på ett för skötseln av enheten ändamålsenligt avstånd från den.

Fysisk person och delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo anses uppfylla kravet i 17 § 1 mom. i fråga om boende på gårdsbruksenheten också om hans frånvaro från gårdsbruksenheten till sin karaktär är tillfällig. Då det beräknas om från en fysisk persons gårdsbruksenhet eller delägarnas gårdsbruksenheter kan tillgodoses den del av företagets foderbehov som avses i 16 §, anses till gårdsbruksenheten inte höra sådan åker som besitts med stöd av arrendeavtal, enligt vilket den återstående arrendetiden är mindre än tre år när produktionskvoten fastställs.

19 §

I de fall som avses i 13 och 14 §§ fastställer landsbygdsnäringsdistriktet produktionskvoten på ansökan.

20 §
Utan hinder av 15-19 §§ kan statsrådet besluta att tidigare fastställda produktionskvoter skall höjas från början av den produktionskvotsperiod som följer på beslutet, dock högst i motsvarighet till höjningen i kontrollbesättningarnas medelproduktion. Statsrådet skall härvid beakta mjölkproduktionsutvecklingen och det rådande marknadsläget. Statsrådet kan dessutom bestämma de grunder enligt vilka för producenten kan fastställas en produktionskvot i samband med byte av produktionsinriktning.

Utan hinder av de begränsningar som avses i denna lag kan jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl fastställa produktionskvoter för mjölkproducenter som bedriver undervisnings-, försöks- eller forskningsverksamhet.

21 §

En produktionskvot som fastställts med stöd av denna lag förfaller om mjölkproducenten lagt ner mjölkproduktionen och producenten inom fem år efter nedläggningen av mjölkproduktionen inte återupptagit produktionen. Om nedläggningen beror på ett avtal om begränsning av mjölkproduktionen, på basis av vilket ersättning betalas av statens medel, räknas ovan nämnda tid om fem år från det att avtalet upphört att gälla.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall alltid dra in en produktionskvot, om odlaren med stöd av 6 § 4 mom. lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen har förbundit sig att permanent avstå från mjölkproduktion. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte beviljas någon produktionskvot förrän sju år har förflutit från det att avtalet ingicks. Någon produktionskvot för enheten får under denna tid inte heller beviljas den till vilken ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten eller en del därav har övergått efter det att avtalet ingicks.

Mejeriet skall så som närmare stadgas genom förordning underrätta landsbygdsnäringsdistriktet om de producenter som upphört med mjölkleveranser till mejeriet.

25 §

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom trettio dagar från den dag beslutet delgivits den som söker ändring. Även ändring i beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ett ärende som avses i denna lag söks hos besvärsnämnden.

Besvärsskriften kan i de fall som avses i 1 mom. även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften jämte bilagor samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnäringsmyndigheten.

I besvärsnämndens beslut som avses i 1 mom. får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I beslut som besvärsnämnden fattar i ett i 14 § avsett ärende om beviljande av tilläggskvot får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas endast om det med hänsyn till tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen eller om det föreligger andra vägande skäl för att tillstånd skall beviljas.

Oavsett sökandet av ändring skall beslutet följas, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.

För beslut som meddelats med stöd av denna lag uppbärs en avgift så som särskilt stadgas eller bestäms om uppbärande av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut är dock avgiftsfria.

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 augusti 1996. Genom lagen upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga vid ikraftträdandet skall dock slutbehandlas enligt nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 22 december 1993. De produktionskvoter som tillämpas på mjölkproduktion under kvotperioden från och med den 1 september 1993 till och med den 31 augusti 1994 tillämpas utan särskilda åtgärder under de kvotperioder som börjar den 1 september 1994 och den 1 september 1995. Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer dock kvoten till 40 000 liter för den kvotperiod som börjar den 1 september 1993 för sådana producenter vars kvot är mindre än 40 000 liter och som överskridit sin kvot 1990, 1991 eller 1992.

Då kvoter beviljas på basis av kvoter som dragits in innan lagen har trätt i kraft kan 14 § 1 mom. i lagen om temporära produktionskvoler för mjölk, sådant det lydde då denna lag trädde i kraft, fortfarande tillämpas på sådana ansökningar om fastställande och höjning av kvoter som är anhängiga då denna lag träder i kraft. Då en produktionskvot genom landsbygdsnäringsdistriktets beslut dragits in innan denna lag har trätt i kraft tillämpas fortfarande 21 § 3 mom. lagen om temporära produktionskvoter för mjölk, sådant det lydde då denna lag trädde i kraft.

RP 202/93
JsUB 23/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.