1171/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om styrning av husdjursproduktionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7, 9, 10 och 11 §§, 13 § 2 mom., 16 § 3 mom., 17 § 1 mom. och 28 § 1 mom. lagen den 28 december 1990 om styrning av husdjursproduktionen (1305/90) samt fogas till 6 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 9 a § som följer:

6 §
Allmänna förutsättningar

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl, utan hinder av de begränsningar som anges i denna lag, bevilja företag eller inrättningar tillstånd för avels-, försöks- eller undervisningsverksamhet eller för uppfödning av importerade avelsdjur. Dessutom kan jord- och skogsbruksministeriet utan hinder av begränsningarna enligt denna lag bevilja en produktionsring som avses i 9 a § och som bedriver svinhushållning tillstånd att bedriva husdjursproduktion i större omfattning än den annars enligt denna lag skulle ha rätt till, om ett dylikt tillstånd kan anses vara särskilt befogat med tanke på inledandet av produktionsringens verksamhet.

7 §
Boende

Ett i 5 § nämnt tillstånd får beviljas endast om odlaren bor på den plats där husdjursföretaget finns eller på ett avstånd som är ändamålsenligt med tanke på skötseln av husdjursföretaget. I fråga om dödsbon eller sammanslutningar som består av fysiska personer skall åtminstone någon av delägarna uppfylla kravet på boende. Tillfällig bortavaro från boningsorten hindrar inte att tillstånd beviljas.

Genom förordning kan stadgas närmare om det krav på boende som avses i 1 mom. och om när frånvaron från den plats där företaget finns betraktas som tillfällig.

9 §
överföring och sammanslagning av tillstånd

När ett husdjursföretag som enligt denna lag har tillstånd eller rätt att bedriva husdjursproduktion och vars ägande- eller besittningsrätt övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att bedriva husdjursproduktion på lägenheten, kan det tillstånd som beviljats lägenheten eller rättigheten i fråga överföras till den nya ägaren eller innehavaren.

När en person som bedriver ett husdjursföretag och som enligt denna lag har tillstånd eller rätt att bedriva husdjursproduktion har köpt en sådan gårdsbruksenhet eller husdjursbyggnader och huvuddelen av åkrarna på en sådan gårdsbruksenhet som enligt denna lag har beviljats tillstånd eller som annars har rätt att bedriva husdjursproduktion, kan de tillstånd att bedriva husdjursproduktion och de rättigheter som gårdsbruksenheterna har sammanslås genom att ett nytt tillstånd beviljas. På motsvarande sätt kan man sammanslå tillstånd som beviljats makar för bedrivande av husdjursproduktion och de rättigheter som de har till ett tillstånd. När det är fråga om andra än makar är förutsättningen för sammanslagningen att husdjursproduktionen bildar en sådan helhet som kan skötas från samma driftscentrum.

En förutsättning för en sådan överföring av ett tillstånd eller en rättighet som avses i 1 och 2 mom. eller en i nämnda lagrum avsedd sammanslagning av dem genom ett nytt tillstånd är att det i övrigt finns förutsättningar enligt denna lag för beviljande av tillstånd. En förutsättning är också att det för gårdsbruksenheten inte finns något gällande avtal med staten om minskad lantbruksproduktion eller någon förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktionen som avgivits till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Tillstånd får inte heller beviljas en gårdsbruksenhet för den tid i fråga om vilken ett utbetalt arvode som grundar sig på ett dylikt avtal inte har återbetalts till staten.

Tillstånd eller rättigheter kan överföras eller sammanslås utan hinder av begränsningarna i fråga om produktionens maximala storlek enligt 6 § 2 mom. och kraven på fodertillgång enligt 8 § 1-3 mom. Sammanslagning kan dock ske för produktion i högst den omfattning som motsvarar etablerad produktion. Tillstånd eller rättigheter kan överföras eller sammanslås så att produktionsnivån blir lägre än vad som avses ovan, om gårdsbruksenhetens åkerareal är ringa, om åkerarealen har minskat betydligt eller om det finns andra härmed jämförbara särskilda skäl till sänkningen av produktionsnivån.

9 a §
Bildande av en produktionsring

Landsbygdsnäringsdistriktet kan bevilja en sammanslutning av två eller flera husdjursföretag vars husdjursproduktion bildar en helhet (produktionsring) tillstånd att bedriva produktion inom ramen för totalmängderna enligt de tillstånd som beviljats företagen och de rättigheter som de innehar.

Närmare stadganden om förutsättningarna för husdjurstillstånd som beviljas till en produktionsring och om villkoren för tillståndets giltighet utfärdas genom en förordning.

10 §
Temporär begränsning av beviljande av tillstånd

I denna lag nämnda tillstånd att bedriva svinhushållning eller hönshushållning får före den 1 januari 1996 beviljas endast i de fall som avses i 9 och 9 a §§.

11 §

Tillstånd som beviljas med stöd av statsrådets beslut

Statsrådet kan besluta att landsbygdsnäringsdistriktet får bevilja ett i lag nämnt tillstånd före den 1 januari 1996 även i andra fall än de som nämns i 9, 9 a och 10 §§. Beslutet fattas vid behov i januari. Statsrådet skall härvid beakta husdjursproduktionens utveckling och marknadsläget. Statsrådet kan samtidigt bestämma att tillstånd, i andra fall än de som nämns i 9, 9 a och 10 §§, kan beviljas endast upp till ett visst totalantal.

Statsrådet bestämmer också de grunder på vilka producenten kan beviljas tillstånd att byta produktionsriktning och de grunder som för fodersjälvförsörjningsgradens del utgör ett villkor för beviljande av tillstånd vid bytet av produktionsinriktning. Tillstånd till byte av produktionsinriktning kan beviljas helt eller delvis. Tillståndet beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet.

13 §
Ändringar i delägarskapen i bolag och andelslag

Tillstånd som avses i 1 mom. skall utan hinder av vad som stadgas på annat ställe i denna lag beviljas, om åtminstone en av delägarna, bolagsmännen eller medlemmarna uppfyller kravet på boende enligt 7 § 1 mom. samt ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj och andra personer som bor på nämnda sätt äger minst en tredjedel av bolagets aktier, eller på motsvarande sätt ensam eller tillsammans med de personer som avses ovan företräder minst en tredjedel av bolagsandelarna eller antalet medlemmar i andelslaget.


16 §
Återkallande av tillstånd

Tillstånd återkallas av landsbygdsnäringsdistriktet. Tillstånd som avses i 6 § 3 mom. återkallas dock av jord- och skogsbruksministeriet.

17 §
Tillstånd som förfaller

Tillstånd som har beviljats med stöd av denna lag förfaller, om sådan produktion som avses i tillståndet inte inom tre år från det tillståndet beviljades har inletts på basis av tillståndet. Tillståndet förfaller dock inte, om dröjsmålet med beaktande av omständigheterna skall anses vara obetydligt eller om dröjsmålet inte beror på tillståndstagaren.


28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1996.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 206/93
JsUB 24/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.