1166/1993

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1993

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt 7, 11, 35, 37, 38, 39, 40 och 41 §§ i sitt beslut av den 6 augusti 1943 om tillämpningen av lagen angående stämpelskatt (663/43),

7 och 11 §§ sådana de lyder i statsrådets beslut av den 20 december 1991 (1556/91), 35 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 31 oktober 1991 (1299/91), 37 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 16 december 1983 (961/83), 38 § sådan den lyder ändrad genom statsrådets beslut av den 30 december 1980 (1026/80) och nämnda statsrådsbeslut av den 16 december 1983 samt 41 § sådan den lyder ändrad genom statsrådets beslut av den 30 november 1978 och 28 december 1988 (910/78 och 1289/88) och

ändrat 1 §, 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 och 17 §§, 34 § 1 mom., 42 § samt 43 § 2 mom.,

4 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i statsrådets beslut av den 23 januari 1992 (42/92), 5 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 24 februari 1977 (215/77), 17 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 28 juni 1979 (593/79), 42 § sådan den lyder i nämnda statsrådsbeslut av den 16 december 1983 och 43 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda statsrådsbeslut av den 30 december 1980, som följer:

1 §

När stämpelskatt betalas för myndigheters expeditioner, enskildas kontrakt och andra handlingar, förutom notor som uppgjorts vid försäljning och byte av värdepapper, skall det i 69 § 1 mom. lagen angående stämpelskatt avsedda kvittot eller stämpelavtrycket häftas eller stämplas på första sidan av expeditionen eller, om utrymme saknas på första sidan, på frånsidan.

2 §

Om en myndighet, till vilken inges en handling, för vilken stämpelskatt skall betalas, vid granskningen av handlingen finner att för denna inte betalats stämpelskatt till stadgat belopp, skall inlämnaren av handlingen uppmanas att betala det bristande beloppet vid äventyr att handlingen i annat fall inte tas emot.


3 §

Har en domstol eller myndighet mottagit en handling eller utgivit en expedition, bör denna inte lämnas utan avseende, även om det senare yppas att för denna betalats otillräcklig eller fel stämpelskatt, utan vederbörande tjänsteman svarar för att stämpelskyldigheten fullgörs.

4 §

För öppet brev eller handling å titel utan därmed förenad verklig tjänst skall betalas stämpelskatt till följande belopp:

1) där vederbörande ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla mk 2) där vederbörande står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla mk
bergsråd 250 000 62 500
statsråd 250 000 62 500
energiråd 172 000 43 000
forstråd 172 000 43 000
industriråd 172 000 43 000
kommerseråd 172 000 43 000
kommunikationsråd 172 000 43 000
lantbruksråd 172 000 43 000
minister 172 000 43 000
riksdagsråd 172 000 43 000
sjöfartsråd 172 000 43 000
trafikråd 172 000 43 000
turistråd 172 000 43 000
utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister 172 000 43 000
överborgmästare 172 000 43 000
apoteksråd 125 000 31 250
företagarråd 125 000 31 250
försäkringsråd 125 000 31 250
ingenjörsråd 125 000 31 250
stadsdirektör 100 000 25 000
stadsråd 100 000 25 000
arkiater 85 000 21 250
byggnadsråd 85 000 21 250
lagman 85 000 21 250
lantråd 85 000 21 250
patentråd 85 000 21 250
kansliråd 62 000 15 500
landskapsråd 62 000 15 500
pressråd 62 000 15 500
professor 62 000 15 500
beskattningsråd 45 000 11 250
budgetråd 45 000 11 250
fiskeriråd 45 000 11 250
fältbiskop 45 000 11 250
generalkonsul 45 000 11 250
hamnråd 45 000 11 250
idrottsråd 45 000 11 250
kommunalråd 45 000 11 250
lantmäteriråd 45 000 11 250
medicinalråd 45 000 11 250
museiråd 45 000 11 250
polisråd 45 000 11 250
regeringsråd 45 000 11 250
skogsbruksråd 45 000 11 250
veterinärråd 45 000 11 250
ödemarksråd 45 000 11 250
biblioteksrâd 32 000 8 000
borgmästare 32 000 8 000
ekonomieråd 32 000 8 000
fastighetsråd 32 000 8 000
filmråd 32 000 8 000
fiskerihushållningsråd 32 000 8 000
flottningsråd 32 000 8 000
församlingsråd 32 000 8 000
handarbetsråd 32 000 8 000
handelsråd 32 000 8 000
hembygdsråd 32 000 8 000
hemslöjsråd 32 000 8 000
hushållsråd 32 000 8 000
hälsovårdsråd 32 000 8 000
häradsråd 32 000 8 000
kammarråd 32 000 8 000
kommunaldirektör 32 000 8 000
legationsråd 32 000 8 000
lotsråd 32 000 8 000
musikråd 32 000 8 000
organisationsråd 32 000 8 000
revisionsråd 32 000 8 000
skolråd 32 000 8 000
socialråd 32 000 8 000
sockenråd 32 000 8 000
teaterråd 32 000 8 000
trädgårdsråd 32 000 8 000
undervisningsråd 32 000 8 000
överagronom 22 000 5 500
överarkitekt 22 000 5 500
överforstmästare 22 000 5 500
överingenjör 22 000 5 500
överintendent 22 000 5 500
ekonomiedirektör 17 000 4 250
konsul 17 000 4 250
legationssekreterare 17 000 4 250
överbyggmästare 17 000 4 250
överkamrer 17 000 4 250
rektor 14 000 3 500
vicekonsul 14 000 3 500
överlärare 5 500 1 375
assessor 4 000 1 000
lektor 4 000 1 000
veterinärassessor 4 000 1 000
fältkamrer 3 300 825
intendent 3 300 825
kamrer 3 300 825
postmästare 3 300 825
prost 3 300 825
flygkapten 1 700 425
director cantus 350 200
director musices 350 200

Stämpelskatt till ovan under kolumn 2 nämnda belopp betalas även för handling för titel, vilken tilldelas en person som har gått i pension från anställning hos staten, kommun eller kyrka.


5 §

För öppet brev , varmed en person vid utrikesförvaltningen förlänas någon av nedan nämnda titlar att användas så länge vederbörande tjänstgör inom utrikesförvaltningen, utan att motsvarande tjänst är förenad därmed, skall stämpelskatt betalas till följande belopp:

mk
utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister 500
generalkonsul 200
handelsråd 160
pressråd 160
legationsråd 160
konsul 100
legationssekreterare 100
vicekonsul 70
17 §

Kvittot eller stämpelavtrycket som verifierar betalningen av stämpelskatten häftas eller stämplas på det exemplar av blanketten för stämpelskattenotan som blir kvar hos den som uppgjort notan, och på den andra kontrahentens samt auktionsförrättarens eller någon annan förmedlares exemplar görs anteckning om det betalda stämpelskattebeloppet.

34 §

När lagfart söks, skall i rättens protokol antecknas till vilket belopp stämpelskatt betalats för överlåtelsehandlingen på äganderätten till fastigheten, utom i fråga om gåvobrev och testamente, eller på vilken grund stämpelskatt inte har betalats för handlingen.


42 §

Om bokföring som inkomst av stämpelskatt som uppburits av länsskatteverken stadgas särskilt.

43 §

Skattestyrelsen fastställer de behövliga blan ketterna.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Myndigheter som har en stående stämpel märkeskassa skall avge redovisning till läns skatteverket senast den 30 juni 1994.

Helsingfors den 16 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.