1163/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullagen av den 14 juli 1978 (573/78) 23 § 3 mom. och 62 § 3 mom.,

ändras 5 § 1 och 3 punkten, 8 § j-punkten, 10 § 2 mom., 11, 14, 16 och 19 §§, 23 § 2 mom., 25 §, 27 § 2 mom., 31, 37, 37 a och 39 §§, 48 § 1 mom., 62 § 2 mom., 63 § och 64 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 8 § j-punkten sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1990 (791/90), 11 § och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 1 november 1991 (1311/91), 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 juli 1982 (547/82), 19, 25 och 37 a §§, 48 § 1 mom. och 63 § sådana de lyder i lag av den 23 december 1987 (1165/87), 31 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och 37 § sådan den lyder i lag av den 18 mars 1983 (288/83), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1987, nya 2 och 3 mom. och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 24 augusti 1990, en ny k-punkt, varvid de nuvarande k- och l-punkterna blir l- och m-punkter, som följer:

5 §

Då tullåtgärder vidtages äger vederbörande myndighet rätt att

1) hejda och kontrollera fordon, kvarhålla en vara och omhänderta en vara som inte har anmälts till förtullning samt använda sådana maktmedel som med beaktande av tullåtgärdens art och situationen kan anses försvarliga;


3) av myndigheter, samfund och enskilda personer på begäran få behövliga handlingar och uppgifter om varuhavare, vara eller fordon eller identiteten i fråga om passagerare eller den som hör till fordonets personal, varvid nämnda personuppgifter för förhindrande av tullbrott och för förundersökning även kan erhållas i form av sådant massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87);


Angående de personregister som förs i tullverket för förebyggande och undersökning av tullbrott stadgas genom förordning. Uppgifter, också i form av massutlämnande och känsliga stickprov, får lämnas ut till behöriga myndigheter i syfte att förebygga och undersöka brott.

Kroppsbesiktning och annan undersökning än sådan som avser en persons resgods eller ytterkläder kan med stöd av 1 mom. 6 punkten göras även utan att utföra en förundersökning på en person som på sannolika skäl misstänks för ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader. Om åtgärden beslutar en tullman vars tjänsteställning är minst tulluppsyningsman. När dessa åtgärder vidtas skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad tvångsmedelslagen (450/87) stadgar om undersökning som gäller personer.

8 §

I denna lag avses med:


j) tullbrott brott som innebär överträdelse av stadgandena i denna lag eller någon annan lag vars iakttagande eller verkställighet tullverket skall övervaka, eller överträdelse av stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av dessa stadganden samt annan överträdelse av sådana stadganden och bestämmelser, olaga befattningstagande med infört gods enligt 46 kap. strafflagen och häleribrott enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen i vilket ingår införsel eller utförsel av egendom;

k) tullmeddelande som har lämnats i elektronisk form eller annan form som lämpar sig för automatisk databehandling;

l) tullanstalt distriktstullkammare, tullkammare och tullstation; samt med

m) införseldag och utförseldag den dag då till tullmyndighet inlämnats fordons- eller motsvarande anmälan.

10 §

Före förtullningen kan varan överföras till ett friområde eller tullager eller sändas till annan ort. En vara som sänts till annan ort får inte oförtullad sändas vidare utan tullmyndighetens medgivande.


11 §

I fråga om transport av en vara genom tullområdet iakttas utöver denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den vad därom särskilt stadgas eller bestäms.

14 §

För en importvara skall tulldeklaration avges inom 15 dagar från införseldagen. Denna tid skall dock räknas

1) för en vara som sänts till annan ort, från den dag när varan kommit fram,

2) för en vara som temporärt tullfritt har införts till tullområdet, från den dag då förutsättningarna för tullfrihet har upphört att gälla,

3) vid periodförtullning, från periodens slut, samt

4) för en vara som har överförts till tullager eller friområde, från den dag då tullmyndigheten gett sitt tillstånd till att varan får tas ut från lagret.

Den som önskar tullklarera en vara före förtullningen på annat i 10 § avsett sätt skall inom den tid som stadgas i 1 mom. vidta denna åtgärd och lämna tullmyndigheten de uppgifter om varan som behövs för övervakningen och statistikföringen.

För en exportvara skall tulldeklaration avges i god tid före exporten och enligt närmare föreskrifter som tullstyrelsen meddelar.

16 §

Tulldeklaration och andra uppgifter som behövs för förtullningen skall lämnas skriftligen eller i form av ett tullmeddelande. Varor och fordon som resande själva för med sig samt smärre post- och flygfraktsförsändelser kan även anmälas till förtullning muntligen eller på något annat sätt enligt tullstyrelsens föreskrifer.

När uppgifter tillställs tullmyndigheten genom ett tullmeddelande sker detta på avsändarens ansvar. Tullmeddelanden får användas av registrerade kunder, som uppfyller de av tullstyrelsen fastställda data- och förtullningstekniska kraven.

Ett tullmeddelande anses ha kommit till mottagarens kännedom när det har kommit in i mottagarens datasystem. Kan denna tidpunkt inte utredas, anses meddelandet ha nått mottagaren vid den tidpunkt när det har avsänts. En uppgift som ingår i ett tullmeddelande anses ha lämnats inom stadgad tid, om meddelandet har avsänts före utgången av den sista dagen av tidsfristen.

19 §

Tillstånd att hålla tullterminal beviljas av distriktstullkammaren på ansökan och på de villkor som distriktstullkammaren fastställer. Tillståndet kan återkallas om villkoren i tillståndet inte iakttas eller om de förhållanden som var rådande när tillståndet beviljades väsentligt har förändrats eller om det annars finns vägande skäl för återkallandet.

23 §

Tillstånd att hålla friområde beviljas av finansministeriet på ansökan och på de villkor som finansministeriet fastställer. Tillståndet kan återkallas om villkoren i tillståndet inte iakttas eller om de förhållanden som var rådande när tillståndet beviljades väsentligt har förändrats.

25 §

Tullager är allmänt tullager, enskilt tullager och provianteringslager . Ett allmänt tullager är avsett för allmänt bruk, och ett enskilt tullager är ett lager som hålls av en registrerad kund för eget behov. Ett provianteringslager är avsett för bruk som nämns i 7 b och 16 a §§ tullskattelagen och för förvaring av varor avsedda för försäljning i en skattefri butik samt av varor avsedda för export. Tullstyrelsen bestämmer vilka varor som får förvaras i provianteringslagret.

27 §

Med distriktstullkammarens tillstånd får varor förädlas i provianteringslager.

31 §

Tillstånd att hålla skattefri butik beviljas av finansministeriet på ansökan och på de villkor som finansministeriet fastställer. Tillståndet kan återkallas om villkoren i tillståndet inte iakttas eller om de förhållanden som var rådande när tillståndet beviljades väsentligt har förändrats.

37 §

Om ett dröjsmål eller något annat felaktigt förfarande som avses i 36 § 1 mom. 1-3 punkten gäller förtullning vid vilken tull inte bestäms, eller om tullens belopp är obetydligt och tullhöjning inte har fastställts, kan i felavgift uppbäras minst 50 och högst 15 000 mark.

Felavgift kan även uppbäras, om ett dröjsmål eller något annat felaktigt förfarande gäller annan i 9 eller 10 § avsedd tullklarering än förtullning. I felavgift kan härvid dock uppbäras högst 10 000 mark.

37 a §

Tullhöjning enligt 36 § och felavgift enligt 37 § kan inom den i 35 § stadgade tiden fastställas räknat från tidpunkten när förtullningsbeslutet gavs eller någon annan tullklareringsåtgärd vidtogs eller borde ha vidtagits.

39 §

över förtullning och fastställande av annan skatt ges ett förtullningsbeslut, vilket även kan ges i form av ett tullmeddelande. Av förtullningsbeslutet skall framgå grunderna för beslutet och till det skall fogas en besvärsanvisning.

48 §

Ändring i en distriktstullkammares beslut söks hos tullstyrelsen genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombuden vid distriktstullkamrarna. Besvärsskriften skall tillställas tullanstalten inom besvärstiden. Om ett beslut över vilket besvär har anförts har givits i form av ett tullmeddelande, skall till besvärsskriften fogas en läsbar utskrift av beslutet.


62 §

En beslagtagen vara, om vilken bestämts att den skall återställas till ägaren eller till den som annars har rätt till varan, skall tullklareras på behörigt sätt.

63 §

På tullauktion skall säljas varor som

1) har förverkats till staten genom beslut som vunnit laga kraft,

2) har överlåtits till staten,

3) är under tullövervakning men inte har förtullats eller för vilka tull inte har betalts inom stadgad tid, eller

4) har lämnats kvar hos tullmyndigheten och som inte har avhämtats inom sex månader räknat från det då varuhavaren skriftligen har uppmanats att avhämta varan, eller, om det inte har varit möjligt att ge en uppmaning, från det då varan har lämnats kvar hos tullmyndigheten.

Om en vara som avses i 1 mom. inte kan säljas på grund av lagstiftning som begränsar användning och försäljning av den eller av någon annan orsak som hänför sig till varans art, eller om försäljning av varan inte är ändamålsenlig och det inte stadgats särskilt om användning, överlåtelse eller förstöring av varan, får den, om finansministeriet så bestämmer i ett enskilt fall eller med stöd av allmänna föreskrifter som ministeriet meddelar, överlåtas till en statlig inrättning eller av särskilda skäl även till annan mottagare eller förstöras. Äganderätten beträffande en vara som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten anses vid överlåtelse övergå till staten eller någon annan mottagare.

64 §

Överskott skall redovisas till staten, om varuhavaren inte inom ett år från auktionen gör anspråk på det. Varuhavaren skall om möjligt underrättas om överskottet.

Underskott skall indrivas hos varuhavaren, om varan har anmälts till förtullning och inte överlåtits till staten eller om varan har använts inom tullområdet utan den tullklarering som krävs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 223/93
StaUB 59/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.