1154/1993

Utfördat i Helsingfors den 9 december 1993

Statsrådets beslut om arbete med bly

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbete som nämns i exempelförteckningen i bilagan till beslutet eller på därmed jämförbart arbete i vilket bly används eller hanteras eller i vilket arbetstagaren annars exponeras för bly.

Med bly avses i detta beslut metalliskt bly samt dess oorganiska föreningar.

2 §
Bedömning av exponeringen för bly

I arbete som nämns i 1 § skall arbetstagarens exponering för bly bedömas med hjälp av nedan i detta beslut nämnda biologiska exponeringsmätningar och mätningar av blykoncentrationen i luften.

3 §
Åtgärder för minskande av blyfaran

Arbetsgivaren skall vidta sådana konstruktiva och andra tekniska åtgärder som rimligen kan krävas för att exponering för bly skall förhindras.

Bly och blyhaltiga produkter skall hanteras och i 1 § nämnt arbete utföras på sådant sätt att exponeringen för bly är så liten som möjligt. I arbetsskeden i vilka bly hanteras eller i vilka blydamm eller blydunst uppstår skall speciell uppmärksamhet fästas vid arbetsmetodernas säkerhet och arbetet utföras med iakttagande av särskild försiktighet.

Kan det inte annars hindras att blydamm i menlig mån sprider sig till luften på arbetsplatsen, skall framställningsprocessen eller arbetsskedet inkapslas och förses med dammsugare eller objektet för arbetet förses med lokala dammsugare eller andra tekniska bekämpningsåtgärder eller åtgärder beträffande konstruktioner vidtas.

4 §
Personlig skyddsutrustning

Om menliga verkningar som föranleds av bly inte kan elimineras genom de åtgärder som nämns i 3 § eller om dylika åtgärder inte rimligen kan krävas med beaktande av arbetets korta varaktighet, sällan återkommande arbetsskeden och av att risken är obetydlig eller om krav på åtgärder annars skall anses oskäliga, skall arbetsgivaren till arbetstagarens disposition ställa ändamålsenliga och tillräckligt effektiva andningsskydd samt annan nödvändig och ändamålsenlig personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls och rengörs ändamålsenligt.

Arbetstagarna skall för sin del sörja för att den personliga skyddsutrustningen används och underhålls ändamålsenligt och omsorgsfullt.

5 §
Tvättmöjligheter

Arbetsgivaren skall se till att på arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet för arbetstagare som exponeras för bly har reserverats tillräckligt med ändamålsenliga tvättutrymmen, duschar, tvättillbehör och tvättmedel samt tillräckligt med ändamålsenliga utrymmen för byte och förvaring av kläder. För arbetstagaren skall reserveras två klädskåp, det ena för arbetskläder och det andra för gångkläder.

Används eller hanteras bly regelbundet i arbetet, skall klädskåpen för arbetskläder och för gångkläder placeras i olika rum. Omklädningsrummen skall då stå i förbindelse med varandra genom ett tvättrum.

Arbetsgivaren skall sörja för ordningen och renligheten i fråga om de utrymmen och tillbehör som nämns i 1 mom. samt för att arbetstagarna efter avslutat arbetsskift och i början av matrasten samt, då särskilda skäl kräver det, även annars har möjlighet att tvätta sig omsorgsfullt.

Arbetstagarna skall iaktta arbetsgivarens anvisningar om tvättning under arbetstid och för sin del sörja för att arbetskläderna är rena samt för byte och behörig förvaring av dem.

6 §
Städning

Vid hantering av bly eller ämne och material som innehåller bly skall arbetsutrymmena vid behov städas på ett sådant sätt att blydamm inte sprider sig i luften på arbetsplatsen.

Dammspridning vid städningen skall förhindras genom att dammsugare med tillräckligt effektiva filter används eller genom att de platser som skall städas först fuktas eller på något annat ändamålsenligt sätt. Det är förbjudet att torrsopa blydamm.

Minst en gång om året och alltid vid behov skall en grundig städning företas, varvid damm avlägsnas från väggar, tak, bjälkar, hyllor och andra motsvarande ställen. Arbetsplatsens renlighet skall inspekteras en gång i kvartalet. Arbetstagarnas och vid behov tjänstemännens arbetarskyddsfullmäktige skall beredas tillfälle att delta i inspektionen.

7 §
Service

Skicket hos maskiner, ventilationsutrustning, personlig skyddsutrustning och andra anordningar som minskar dammets menliga verkningar skall regelbundet övervakas och deras funktion vid behov granskas.

8 §
Varningsskylt

Används bly regelbundet i arbetet, skall på den plats där arbetet utförs eller på den dörr som leder till en sådan plats sättas upp ett väl synligt anslag försett med följande text:

"Työpaikalla käsitellään lyijyä. Pölyn ja huurun hengittäminen vaarallista. På arbetsplatsen hanteras bly. Farligt att andas in damm och dunst."

9 §
Anvisningar om skydd i arbetet

Arbetsgivaren skall göra upp skriftliga säkerhetsanvisningar för arbetet, vilka omfattar arbetsplatsens allmänna säkerhetsanvisningar samt detaljerade säkerhetsanvisningar för varje enskilt arbetsskede som medför risk för exponering för bly. Anvisningarna skall delas ut till alla arbetstagare och arbetstagarna skall omsorgsfullt följa dem.

I de anvisningar som nämns i 1 mom. skall tas in information om de hälsorisker som förorsakas av bly eller av de blyhaltiga produkter som används, anvisningar om det riktiga och säkra sättet att utföra varje enskilt arbetsskede, information om nödvändiga skyddsanordningar för respektive maskin och om personlig skyddsutrustning, anvisningar om användning, underhåll och förvaring av dessa, anvisningar för undvikande av blyupptag genom munnen i samband med rökning och intagande av mat och dryck samt renlighet och andra åtgärder i syfte att avvärja exponering för bly.

Arbetsgivaren skall anordna nödvändig utbildning och handledning så att arbetstagarna får tillräcklig information om de men som förorsakas av bly eller ett ämne eller material som innehåller bly, känner till arbetsplatsens säkerhetsanvisningar och kan följa dem.

Kvinnliga arbetstagare skall särskilt, med tanke på ett eventuellt havandeskap informeras om de hälsorisker som förorsakas av bly.

10 §
Arbetstagarens skyldigheter Arbetstagaren skall på behörigt sätt använda de skyddsanordningar som är avsedda för respektive maskin och den personliga skyddsutrustning som skall användas i arbetet samt följa de säkerhetsanvisningar som omtalas i 9 §.

Arbetstagaren skall utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren eller hans representant om fel och brister som han har observerat i anordningarna eller utrustningen.

11 §
Hälsoundersökning

Arbetstagarna skall undergå hälsoundersökningar i enlighet med lagen om företagshälsovård (743/78) och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser. I samband med hälsoundersökningarna eller annars skall blyhalten i blodet och vid behov andra biologiska exponeringar mätas minst var sjätte månad.

12 §
Gränsvärden

Konstateras det vid en läkarundersökning att blyhalten i en arbetstagares blod överstiger 50 mikrogram per deciliter får arbetstagaren inte anlitas för arbete som medför exponering för bly:

Är värdet för blyhalten i blodet hos någon arbetstagare på arbetsplatsen 40 mikrogram per diciliter eller större, skall arbetsgivaren särskilt kontrollera blykoncentrationen i luften på arbetsplatsen, blyhalten i arbetstagarnas blod och de eventuella men för hälsan som förorsakats av bly.

Koncentrationen av metalliskt bly och blyets oorganiska föreningar i form av bly i luften på arbetsplatsen får inte, mätt inom arbetstagarens andningssektor, i medeltal för åtta timmar överstiga 0,10 milligram per kubikmeter luft.

13 §
Mätningar

Blykoncentrationen i luften på arbetsplatsen skall kontrolleras genom regelbundna mätningar minst var tredje månad. Tidsintervallen mellan mätningarna får vara längre, om mätningarna av blyhalten i blodet visar att värdet för den inte för någon arbetstagare överstiger 40 mikrogram per deciliter.

De som tar prov av luftföroreningar och utför mätningar skall ha nödvändig yrkeskunskap och nödvändig utrustning.

14 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas av arbetsministeriet.

15 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 maj 1982 om avvärjande och övervakning av menliga verkningar, som användning av bly medför (356/82).

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (82/605/EEG).

Helsingfors den 9 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga

EXEMPELFÖRTECKNING
Över arbeten som medför risk för exponering för bly

Sådana arbeten som medför risk för exponering för bly och som avses i 1 § statsrådets beslut om arbete med bly (1154/93) är bl.a. följande:

- nedskrotning av blyföremål och blylegeringar; nedskrotning av fartyg, tillverkning av ackumulatorer och framställning av blyhaltiga färger

- svetsning, demontering och reparation av metallytor och stycken som målats med blyhaltig färg; framställning av blyhaltig glasmassa och arbete i närheten av ugnar för smältning av blykristall; sprutmålning med blyhaltig färg; industriell hantering av tetraetyl- eller tetrametylbly; rengöring av bensintankar

- användning av blybad för härdning och upphettning; hantering av blyföreningar i plast- och gummiindustri; tillverkning av blyföremål; gjutning och hantering av blyhaltiga metaller

- hantering av blyhaltig malm i gruvor och vid framställning av metaller; reparation och underhåll av ackumulatorer; arbete som utför av blyarbetare; hantering av blyhaltiga ämnen kabelindustri; blyglasyr i porslins-, kakel- och övrig keramisk industri; smältning av och gjutning med stilmetall i tryckeri; tillverkning av hagel och kulor

- blyarbete i reparationsverkstad för kyla re, tillverkning av behållare, arbete i bilverk stad och installation av rörledningar; övriga arbeten som medför motsvarande hälsorisk.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.