1142/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av 1 a och 5 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier for investeringar som främjar miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/73) 5 §,

sådan den lyder i lag av den 5 april 1991 (636/91), och

fogas till 1 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

1 a §

De statsgarantier och exportgarantier som avses i 1 mom. kan med stöd av en fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har givit beviljas också när en risk som sammanhänger med en utländsk miljövårdsinvestering, med finansieringen av den eller med det land som är föremål för investeringen är så stor att garanti inte kan beviljas inom garanticentralens normala riskprövning eller när garanti beviljas på villkor som avviker från de vanliga med hänsyn till riskprövningen.

5 §

Beloppet av obetalda garantikrediter får samtidigt vara sammanlagt högst 3 000 miljoner mark exklusive räntor och andra prestationer som eventuellt skall betalas utöver kapitalet. Garantiansvarigheten för de garantier som nämns i 1 a § får dock uppgå till högst 500 miljoner mark. Motvärdet av kredit i utländskt mynt beräknas härvid enligt den medelkurs som Finlands Bank noterat för valutan i fråga när garantin beviljades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.