1129/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 18 §,

detta lagrum sådant det lyder ändrat genom lagar av den 26 juni 1981 och den 11 januari 1985 (471/81 och 32/85) och

ändras 10 § 1 mom., 22 §, 23 e § 1 mom., 23 g § 2 mom. och 76 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag av den 26 november 1993 (1052/93), 22 § ändrad genom nämnda lagar av den 11 januari 1985, den 28 december 1990 och den 27 mars 1991 (1324/90 och 621/91), 23 e § 1 mom. i nämnda lag av den 27 mars 1991, 23 g § 2 mom. i lag av den 21 december 1990 (1192/90) samt 76 § 2 mom. i lag av den 30 december 1991 (1714/91), som följer:

10 §

Den försäkrade skall få full ersättning för resekostnader som beror på besök hos läkare, tandläkare, sjukvårdsanstalt, laboratorium eller röntgeninstitut eller hos någon som har behörig yrkesutbildning, till den del kostnaderna för en enkel resa överstiger 50 mark (självriskandel) , dock högst till ett belopp som motsvarar den fastställda taxan. Detsamma gäller också ersättning för resekostnader som beror på patientbesök av en läkare eller tandläkare eller någon som har behörig yrkesutbildning. Om de taxeenliga resekostnader som den försäkrade själv skall betala enligt denna lag under samma kalenderår överstiger 1 000 mark (årlig självriskandel) , skall den överskjutande delen helt och hållet ersättas, dock högst till ett belopp som motsvarar den fastställda taxan.


22 §

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 mom. Moderskaps-, faderskaps- och föräldra- penningen är dock minst lika stor som basdelen per dag enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92).

Är barnets moder i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet under den tid för vilken föräldrapenning utbetalas, skall den föräldrapenning som utbetalas till henne för denna tid vara lika stor som den minimidagpenning som avses i 16 § 1 mom.

Om båda föräldrarna är i förvärvsarbete under den tid för vilken föräldrapenning betalas, frånsett den tid för vilken faderskapspenning utges, kan de komma överens om till vilken av dem föräldrapenningen skall betalas till ett belopp som motsvarar den minimidagpenning som avses i 16 § 1 mom.

Till en förälder som ensam svarar för vården av barnet betalas föräldrapenning för tiden i förvärvsarbete till ett belopp som motsvarar den minimidagpenning som avses i 16 § 1 mom.

23 e §

Specialvårdspenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 mom.


23 g §

Vad 22 § 1 mom., 23 § 7 mom. och 28 § stadgar om moderskapspenning tillämpas även på särskild moderskapspenning. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om moderskapspenning.


76 §

Det belopp som anges i 9 § 3 mom. binds vid levnadskostnadsindex så att det ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56). De belopp som anges i 16 § 1 mom. justeras kalenderårsvis med anledning av förändringarna i landets allmänna lönenivå enligt det löneindex som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag tråder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på dagpenning som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.