1122/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 1 § 3 mom. och 19 a § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 9 mars 1990 (232/90),

ändras 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 2 punkten, 5 § 3 och 8 punkten, 6 § 3 och 9 punkten, 9 § 1 mom. 10-13 punkten, 10 § 1 mom. 8-10 punkten samt 2 mom., 11 § 6 och 7 punkten, 12 §, 13 § 10-13 punkten, 13 a § 5 och 6 punkten, 15 § 2 mom., 16 och 20 §§ samt 21 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 9 mars 1990, 3 § 1 mom. 1 punkten, 13 § 10-13 punkten och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1252/87), 5 § 3 punkten och 6 § 3 punkten sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1616/92), 5 § 8 punkten och 6 § 9 punkten sådana de lyder i lag av den 29 april 1988 (390/88), 9 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag av den 27 mars 1987 (351/87), 10 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag av den 29 maj 1981 (373/81), 11 § 6 punkten sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1278/90), 13 a § 5 och 6 punkten sådana de lyder i lag av den 19 februari 1993 (229/93) och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 13 november 1992 (1039/92), samt

fogas till lagen en ny 3 a §, till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 27 mars 1987 och den 30 december 1992 samt genom lag av den 30 juni 1989 (634/89), ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt ett nytt 5 mom., till lagen en ny 13 b §, till 15 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 31 december 1987, en ny 4 a-punkt, till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 9 mars 1990 och den 13 november 1992, ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen en ny 21 a § och till 29 §, sådan den lyder i lag av den 26 juni 1992 (582/92), ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Handelsregistret förs av patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. Registerbyråerna i häradena är lokala myndigheter för handelsregisterärenden. Registermyndigheten tillställer de lokala myndigheterna kopior ur handelsregistret och av därtill hörande handlingar.


3 §

Grundanmälan skall göras av:

1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening samt affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87);


3 a §

Över de fysiska personer som skall införas i handelsregistret antecknas som personuppgifter fullständigt namn, personbeteckning, adress och medborgarskap. Om en person inte har en finsk personbeteckning, antecknas hans födelsetid i registret.

Om en sådan medlem av en näringsidkares organ som skall införas i registret är en juridisk person, antecknas i registret den juridiska personens firma, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har införts.

4 §

I enskild näringsidkares grundanmälan skall nämnas:


2) näringsidkarens personuppgifter;


5 §

I ett öppet bolags grundanmälan skall nämnas


3) alla bolagsmäns personuppgifter,


8) om bolaget har en verkställande direktör, hans personuppgifter.

6 §

I ett kommanditbolags [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: aktiebolags ] grundanmälan skall nämnas


3) alla bolagsmäns personuppgifter,


9) om bolaget har en verkställande direktör, hans personuppgifter.

9 §

I ett aktiebolags grundanmälan skall nämnas


10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter;

11) om bolaget har en verkställande direktör, en vice verkställande direktör eller en disponent, vars och ens personuppgifter;

12) om bolaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; samt

13) bolagsordningens bestämmelse om tecknande av bolagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter.

Vad 1 mom. 3 punkten stadgar om verksamhetsområde skall på motsvarande sätt tillämpas på uppgifter om var ett bostadsaktiebolags och i 2 § lagen om bostadsaktiebolag (809/91) avsett aktiebolags byggnader är belägna och om den rätt på vilken besittningen av fastigheten grundar sig samt på eventuellt annat verksamhetsområde.


I fråga om aktiebolag som avses i 2 § 1 mom. lagen om bostadsaktiebolag skall dessutom i grundanmälan anges om lagen om bostadsaktiebolag tillämpas på bolaget.

10 §

I andelslags grundanmälan skall nämnas:


8) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter;

9) om andelslaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; samt

10) bestämmelsen i andelslagets stadgar om tecknande av andelslagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter.

I en andelsbanks grundanmälan skall dessutom nämnas den dag då bankens stadgar fastställts och i stället för 1 mom. 10 punkten den bestämmelse i stadgarna som gäller tecknande av andelsbankens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter.


11 §

I sparbanks grundanmälan skall nämnas:


6) bankens verkställande direktörs samt styrelsens ordförandes, viceordförandes och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter samt, om banken har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla övriga medlemmars personuppgifter; samt

7) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av sparbankens firma och, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter.

12 §

I en hypoteksföremngs grundanmälan skall, utöver vad 10 § 1 mom. lagen om hypoteksföreningar (936/78) stadgar om anmälan till handelsregistret, nämnas

1) föreningens postadress,

2) alla styrelsemedlemmars och suppleanters övriga personuppgifter, samt

3) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans övriga personuppgifter.

13 §

I en försäkringsförenings grundanmälan skall nämnas


10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter;

11) verkställande direktörens personuppgifter;

12) om föreningen har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; samt

13) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter.

13 a §

I grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall nämnas


5) personuppgifter för var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas, samt

6) de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras personuppgifter.

13 b §

I statens affärsverks grundanmälan skall nämnas

1) affärsverkets namn,

2) verksamhetsområde,

3) huvudsakliga verksamhetsställe och postadress,

4) personuppgifter i fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen,

5) verkställande direktörens och vice verkställande direktörens personuppgifter.

15 §

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:


4 a) för statens affärsverk styrelsens ordinarie medlemmar;


I ett aktiebolag, en sparbank, en försäkringsförening och ett statens affärsverk ansvarar även verkställande direktören och i ett aktiebolag på vilket lagen om bostadsaktiebolag tillämpas dessutom disponenten för att ändringsanmälan avges. Omfattar en överlåtelse av näringsverksamheten även firman, är den nya innehavaren ansvarig för att anmälan om överlåtelsen avges. Avlider en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en personligen ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, är även delägarna i dödsboet efter honom, dock inte i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/65) nämnda delägare, ansvariga för att anmälan avges.

16 §

En grundanmälan skall undertecknas av var och en som är ansvarig för att den görs.

En ändringsanmälan skall undertecknas av någon som är ansvarig för att den görs. Den som har avgått från sin i handelsregistret antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört får själv göra anmälan om detta.

20 §

En firma får införas i handelsregistret, om den stämmer överens med firmalagen och tydligt skiljer sig från de firmor som redan finns i registret.

21 §

Är anmälan bristfällig eller märker registermyndigheten något annat hinder för registrering, skall den som gjort anmälan uppmanas att inom en bestämd tid, som skall vara minst två månader, ge utlåtande eller vidta behövliga åtgärder vid äventyr att saken förfaller.

När anmälan görs skall stadgad avgift betalas. Anmälan anses gjord först då avgiften har betalts.


21 a §

Patent- och registerstyrelsen har rätt att vid behov uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och att granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem för att kunna konstatera att uppgifterna är rikliga.

29 §

Då ändring söks i ett beslut av en lokal myndighet som avses i 1 mom. iakttas vad som stadgas om behandling av besvär över register- myndighetens beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Ändringarna av 19 a och 29 §§ träder dock i kraft den 1 juli 1994 och ändringarna av 13 a § vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Statens affärsverk som avses i 3 § och som har inlett sin verksamhet innan denna lag träder i kraft skall göra grundanmälan enligt denna lag inom sex månader från den tidpunkt då lagen träder i kraft.

Personbeteckningen och adressen skall meddelas handelsregistret senast då någon annan anmälningsskyldighet som gäller personuppgifter uppkommer för näringsidkaren.

RP 246/93
EkUB 46/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.