1120/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) lagens rubrik och 5 §,

av dessa 5 § sådan den lyder i lag av den 9 januari 1970 (16/70), samt

fogas före 1 § en ny mellanrubrik, till lagen en ny 2 a § samt före den och före 3 och 5 §§ nya mellanrubriker samt till lagen nya 6-12 §§ och nya mellanrubriker före 9, 11 och 12 §§ som följer:

Lag

om statsrådet

Ministeriernas antal och ministrarna
1 §

Justitiekanslersämbetet
2 a §

Vid statsrådet finns Justitiekanslersämbetet som leds avjustitiekanslern. Om Justitiekanslersämbetet stadgas särskilt.

Statsrådets kanslis och ministeriernas verksamhetsområden
3 §

Avgörande av ärenden i statsrådet
5 §

Statsrådet utfärdar vid allmänt sammanträde genom beslut som publiceras i författningssamlingen föreskrifter i ärenden beträffande vilka sådan rätt har givits i regeringsformen, i någon annan lag eller i förordning.

6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs ärenden som stadgas eller bestäms för statsrådet i eller med stöd av lag och som innebär begränsning av de grundläggande rät- tigheterna eller i vilka beslutet skall underställas riksdagen för behandling.

7 §

Styrelse- och förvaltningsärenden som ankommer på statsrådet enligt 40 § 1 mom. regeringsformen avgörs i det ministerium som saken gäller, om ärendena inte enligt lag eller förordning skall avgöras vid allmänt sammanträde.

8 §

I enskilda fall kan ett ärende i vilket ett ministerium annars har beslutanderätt överföras till allmänt sammanträde, om ärendet anses vara så vittsyftande och av sådan principiell vikt att det bör avgöras vid allmänt sammanträde. Beslutet om överföring fattas av allmänna sammanträdet på framställning av statsministern eller den minister som saken gäller.

Till allmänt sammanträde får dock inte överföras ärenden som gäller underställning eller besvär, ej heller andra ärenden som enligt lag inte får överföras.

Avgörande av ärenden i ministerium
9 §

Ärenden i vilka beslut fattas i ett ministerium avgörs av den minister som är chef för ministeriet eller av någon annan medlem av statsrådet som behandlar ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde eller av en tjänstemän vid ministeriet. Närmare stadganden och bestämmelser om organiseringen av beslutsbefogenheterna i ministerierna utfärdas i reglementet för statsrådet eller genom förordningar om ministerierna och i arbetsordningarna för ministerierna.

10 §

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande.

Genom förordning stadgas om den rätt som en tjänsteman vid ett ministerium har att förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

Förhinder för republikens president
11 §

Ärenden som gäller förhinder för republikens president skall vid statsrådets allmänna sammanträde föredras från justitieministeriet.

I den officiella tidningen skall kungöras vem som med stöd av 25 § regeringsformen har börjat utöva presidentens åligganden. Om den minister som utövar presidentens åligganden är medlem av riksdagen, skall saken även anmälas till riksdagens talman.

När hindret upphör skall detta föredras och kungöras enligt 1 och 2 mom.

Närmare stadganden
12 §

Närmare stadganden om statsrådet utfärdas i reglementet för statsrådet som ges som förordning.

Om ministeriernas interna organisation stadgas dessutom genom särskilda förordningar eller bestäms i de med stöd av förordning meddelade arbetsordningarna för ministerierna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Rp 184/92
GrUB 11/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.