1117/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 43 § 1 mom., 48 § 1 och 2 mom., 52 § 3 mom. och 53 § 1 mom. riksdagsordningen, av dessa lagrum 43 § 1 mom. och 53 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 30 november 1990 1056/90) samt 48 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 mars 1991 (548/91), samt

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 november 1990, nya 3 och 4 mom. samt till lagen ett nytt 4 a kap. och en ny 88 b § som följer:

43 §

Utan hinder av att riksdagens sammanträden avbrutits eller att riksdagen avslutat sina sammanträden sammankommer utrikesutskottet på begäran av regeringen och stora utskottet på begäran av statsrådet eller på initiativ av utskottets ordförande eller om minst en tredjedel av utskottets medlemmar skriftligen anhåller därom hos ordföranden.


48 §

Utrikesutskottet skall bereda ärenden som gäller godkännande eller ikraftträdande av statsfördrag som år viktiga med tanke på Finlands internationella relationer, samt andra till utskottet remitterade frågor som avser skötseln av utrikesangelägenheterna.

Utskottet skall på egen begäran eller annars enligt behov få en redogörelse av regeringen om rikets förhållanden till utländska makter. Utskottet kan vid behov avge utlåtande till regeringen med anledning av redogörelsen.


52 §

Rätt att närvara vid stora utskottets sammanträden, utom när utskottet behandlar ett integrationsärende enligt 4 a kap. eller en redogörelse enligt 53 § 3 mom., har riksdagens samtliga medlemmar samt även riksdagens generalsekreterare och annan tjänsteman vid riksdagen som har förordnats av talmannen.


53 §

Om ett utskott för beredningen av ett ärende eller stora utskottet för behandlingen av ett integrationsärende enligt 4 a kap. behöver handlingar som har kommit till vid tjänsteåtgärder av någon myndighet eller ett sådant allmänt verk som inte lyder under riksdagens förvaltning eller om utskottet behöver inhämta muntliga eller skriftliga upplysningar av myndigheten eller verket, skall statsministern eller respektive minister på begäran av utskottet vidta sådana åtgärder att de begärda handlingarna eller upplysningarna utan dröjsmål ges utskottet.


Stora utskottet skall på egen begäran eller också annars enligt behov få en redogörelse av statsrådet eller ett ministerium om beredning som gäller området för avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Utskottet kan vid behov avge utlåtande till statsrådet eller ett ministerium med anledning av redogörelsen. Talmanskonferensen kan besluta att en redogörelse tas upp till debatt vid plenum, varvid riksdagen dock inte fattar beslut i ärendet.

Om tystnadsplikten för medlemmarna av ett utskott som behandlar en redogörelse om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller 54 c § 4 mom.

4 a kap.

Förhandsbehandling av integrationsärenden som gäller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

54 a §

Statsrådet skall utan dröjsmål genom en skrivelse sända talmannen ett förslag till en sådan rättsakt som statsrådet fått kännedom om och varom beslut fattas i den gemensamma EES-kommitten eller den ständiga kommitten för EFTA-staterna, om en sådan rättsakt i Finland skall införas genom lag eller annars kräver riksdagens godkännande. Ett sådant ärende (integrationsärende) tas upp till förhandsbehandling så som stadgas i detta kapitel och i arbetsordningen för riksdagen.

54 b §

Riksdagen fattar inte beslut vid förhandsbehandlingen av ett integrationsärende. Talmanskonferensen kan dock besluta att integrationsärendet skall tas upp till debatt i plenum.

54 c §

Talmannen skall för förhandsbehandling lämna den skrivelse jämte det förslag till rättsakt som han har fått av statsrådet i ett integrationsärende till stora utskottet och i allmänhet till ett eller flera specialutskott som avger utlåtande till stora utskottet. Förhandsbehandlingen kan fortsätta tills den behöriga internationella institutionen har fattat beslut i det ärende som förhandsbehandlingen gäller.

Statsrådet skall lämna de utskott som deltar i förhandsbehandlingen uppgifter om ett ärendes behandlingsskeden i de internationella institutionerna samt underrätta stora utskottet om vilken åsikt regeringen har i integrationsärendet.

Stora utskottet kan vid behov avge utlåtande till statsrådet i ett integrationsärende.

Medlemmarna av ett utskott som deltar i förhandsbehandlingen skall iaktta sådan sekretess som utskottet efter att ha hört statsrådet anser att integrationsärendets art kräver.

88 b §

Om val av riksdagens representanter till en internationell institution som har inrättats med stöd av ett internationellt fördrag eller till andra internationella institutioner stadgas genom lag eller i arbetsordningen för riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

RP 317/92
GrUB 10/93
StoUB 2/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.