1109/1993

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för Finlands Akademis prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat som följer:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer av Finlands Akademi är beslut om

1) finansiering av forskningsprojekt och forskarutbildning,

2) spridning av forskningsresultat och stödjande av publikationsverksamhet,

3) stödjande av vetenskapliga seminarier och andra motsvarande konferenser,

4) stipendier, samt

5) övriga beslut för att främja vetenskapen och forskningen.

Nämnda prestationer är av orsaker som hänför sig till utbildnings- och kulturverksamhet avgiftsfria.

2 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är beställda undersökningar, utredningar och utvärderingar, övriga uppgifter som gäller sakkunnigtjänster och som kräver vetenskaplig sakkunskap samt förvaltningsmässiga och tekniska kundtjänstuppdrag som akademin utför för statliga och kommunala myndigheter samt andra sammanslutningar och enskilda på deras begäran, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

3 §
Biblioteks- och datatjänster

På Finlands Akademis biblioteks- och datatjänster tillämpas undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och datatjänster i högskolorna.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 24 november 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Högskoleråd
Hannes Jumppanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.