1100/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring av 33 a § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 a § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84),

sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1991 och den 28 juni 1993 (1712/91 och 574/93), som följer:

33 a §
Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremier i vissa fall

Utan hinder av 33 § är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för en arbetstagare som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91), om han inte är bosatt i Finland.

De statliga affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas är också i tillämpliga delar skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett affärsverk bestäms utgående från det belopp affärsverket betalar i sådana löner som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/59). Statsrådet fastställer särskilt för sig hur stor arbetslöshetsförsäkringspremie affärsverken skall betala. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 33 § 4 mom. samt 34 och 36 §§.

Statskontoret uppbär på centralkassans vägnar så som det bestämmer arbetslöshetsförsäkringspremierna hos affärsverken och förmedlar de influtna medlen till centralkassan enligt vad som bestäms i en överenskommelse mellan statskontoret och centralkassan. Har en sådan överenskommelse inte ingåtts, skall de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet meddelar iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

LM 33/93
ShUB 31/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.