1098/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagen beslut

ändras temporärt 25 § 1 mom. och 30 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84),

av dessa lagrum 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 (1695/91), som följer:

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänsistödets förtjänstdelar

Statsandelen är 62,5 procent av de dagpenningar som arbetslöshetskassan har utbetalt och social- och hälsovårdsministeriet godkänt.


30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna och av förtjänsistödets förtjänstdelar

Centralkassan betalar till en arbetslöshetskassa som är berättigad till full statsandel, 32 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som kassan utbetalt. Stödavgift betalas dock inte för sådana dagpenningar för vilka arbetslöshetskassan inte är berättigad till statsandel. Då Statsandelen har sänkts enligt 24 §, sänks stödavgiften i samma proportion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

RP 84/93
ShUB 31/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.