1080/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 4 §, 5 § 3 mom., 6, 8, 9, 11 och 12 §§, avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 §, 50 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom, och 96 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 4, 6, 8 och 9 §§ i lag av den 9 augusti 1993 (730/93), 11 § ändrad genom lagar av den 6 maj 1955, den 24 november 1961, den 30 mars 1973 och den 19 december 1980 (218/55, 511/61, 273/73 och 851/80), 12 § ändrad genom lagar av den 15 december 1950, den 27 april 1951, den 26 juni 1959, den 21 december 1962, den 30 december 1965, den 26 mars 1971, den 19 november 1971, den 10 november 1972, den 21 december 1972, den 29 mars 1974, den 31 maj 1974, den 24 juni 1976, den 23 juni 1977, den 2 december 1977, den 23 december 1981, den 26 mars 1982, den 21 december 1984, den 13 mars 1987, den 28 april 1989, den 16 juli 1990, den 24 augusti 1990, den 26 juni 1992, den 13 november 1992 och den 30 december 1992 (597/50, 264/51, 271/59, 606/62, 736/65, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 270/74, 425/74, 547/76, 512/77, 862/77, 1007/81, 221/82, 885/84, 286/87, 356/89, 657/90, 721/90, 555/92, 1033/92 och 1630/92) och nämnda lagar av den 30 mars 1973 och den 9 augusti 1993, avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 § i lag av den 26 juni 1992 (553/92), 50 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 31 december 1968 (747/68) och 96 § i lag av den 11 augusti 1978 (620/78),

ändras 10 §, 16 § 1 mom., 26 §, 69 § 1 mom., 70 § 1 mom., 74 § 1 mom., 75, 76, 78, 85, 92, 93, 94, 98 a och 100 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § ändrad genom lag av den 20 december 1991 (1555/91) och nämnda lagar av den 26 juni 1992, den 13 november 1992, den 30 december 1992 och den 9 augusti 1993, 16 § 1 mom. i lag av den 19 december 1986 (963/86), 26 § i lag av den 21 december 1990 (1167/90), 69 § 1 mom. i lag av den 15 augusti 1980 (608/80), 70 § 1 mom. i lag av den 26 juni 1987 (591/87), 76 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993, 85 § delvis ändrad genom lag av den 16 oktober 1992 (922/92), 92 § ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993 och lagar av den 23 december 1959, den 31 december 1974 och den 30 april 1992 (479/59, 1029/74 och 375/92), 93 § i nämnda lag av den 26 juni 1959, 94 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 11 augusti 1978, 98 a § i nämnda lag av den 21 december 1990 och 100 a § i nämnda lag av den 30 april 1992, och

fogas till 69 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 15 augusti 1980 och lag av den 23 december 1988 (1 196/88), ett nytt 3 mom. och till lagen i stället för den 82 § som upphävts genom nämnda lag av den 31 december 1968 en ny 82 § samt nya 92 a och 98 b §§, som följer:

10 §

För nedan nämnda expeditioner skall stämpelskatt betalas till följande belopp:

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas avkasta enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 4200 och högst 70 000 mark.

Öppet brev eller annan handling som gäller titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt statsrådets föreskrifter, minst 120 och högst 115 000 mark,

2) för den som inte står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt statsrådets föreskrifter, minst 175 och högst 460 000 mark.

Stämpelskatt skall likväl inte betalas för öppet brev, varmed honorar konsulär representant för Finland förlänas generalkonsuls eller konsuls titel.

Utmålssedel enligt prövning, minst 580 och högst 5 800 mark.

Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen 400 mark för varje förbehållsområde.

Beslut, varmed beviljas

1) dispens från sådana behörighetsvillkor för en statlig tjänst eller befattning, som stadgas genom förordning, 1 000 mark,

2) tillstånd för drivande av elverk 4 700 mark.

Mutsedel , enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet, minst 600 och högst 2 500 mark.

16 §

För överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet skall stämpelskatt betalas då lagfart söks.


26 §

När överlåtelse av en arrendetomt i stad med därtill hörande byggnader skall anmälas hos den kommunala myndigheten, skall överlåtelsehandlingen inom tre månader från äganderättens övergång företes, försedd med en anteckning om betald stämpelskatt till ett belopp som motsvarar den stämpelskatt som gäller i fråga om köpebrev för fastighet. Därvid skall även i tillämpliga delar iakttas 17 §, 20-25 §§ och 30 § 1 mom. 1, 5 och 8 punkten samt 5 mom.

69 §

På en handling som är underkastad stämpelskatt skall

1) fästas kvitto varav betalningen framgår, eller
2) göras ett stämpelavtryck som anger skattebeloppet.

Om stämpelskattebeloppet understiger 30 mark, behöver det inte betalas.

70 §

Om inte annat stadgas i denna lag, skall stämpelskatten betalas i pengar på de betalningsställen som finansministeriet bestämmer.


74 §

För stämpelskatten på en växel, ett stämpelskattepliktigt skuldebrev eller någon annan stämpelskattepliktig handling ansvarar den som ger ut växeln, skuldebrevet eller handlingen. Envar som såsom bevis på en förvärvad rättighet tar emot en växel eller handling eller transporterar den eller företer en växel till accept eller betalning svarar dock även för att stämpelskatteskyldigheten behörigen fullgörs.


75 §

På ett köpebrev för en fastighet eller någon annan sådan handling, för vilken stämpelskatt skall betalas när den inges till eller företes för en myndighet, är den som utfärdar eller företer handlingen skyldig att fästa ett kvitto varav den betalda skatten framgår.

76 §

En tjänsteman som tar emot en enskild handling för vilken stämpelskatt skall betalas då den inlämnas till myndigheten eller annars, ansvarar för att för handlingen har betalts stämpelskatt till stadgat belopp. En handling som inkommit till myndigheten per post och för vilken stadgad stämpelskatt inte har betalts, skall obehandlad returneras till avsändaren så som stadgas särskilt.

78 §

När en myndighet tar emot en handling på vilken fästs ett kvitto varav den betalda skatten framgår, skall med stämpel eller bläckpenna göras anteckningen "makulerad" eller "ogiltig" samt dagen då detta görs.

Den som enligt 74 § är ansvarig för att stämpelskatten betalas ansvarar även för att de anteckningar som nämns i 1 mom. görs på det på handlingen fästa kvittot, varav den betalda skatten framgår.

82 §

Länsskatteverket utövar tillsyn över att stadgandena om stämpelskatteskyldighet för sådana överlåtelsehandlingar som avses i 26 § iakttas.

För länsskatteverket skall på begäran företes de handlingar som behövs för tillsynen samt annan behövlig utredning.

Om den stadgade stämpelskatten inte inom utsatt tid har betalts för en överlåtelsehandling som avses i 26 §, skall länsskatteverket debitera stämpelskatten jämte skattetillägg hos den som mottagit egendomen.

85 §

Då försäljning eller byte av värdepapper sker utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtalsmarknadsverksamhet som idkas av en sammanslutning av värdepappersförmedlare skall, om båda kontrahenterna är fondhandlare, vardera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota enligt vilken i stämpelskatt skall betalas hälften av det belopp som stadgas i 55 §. I övriga fall skall, om den ena kontrahenten är fondhandlare eller om överlåtelsen sker på auktion antingen i en börslokal eller någon annanstans eller annars genom förmedling av tredje man, fondhandlaren, auktionsförrättaren eller förmedlaren, men annars vid försäljning av värdepapper säljaren och vid byte någondera kontrahenten uppgöra en nota över överlåtelsen. Den som är skyldig att uppgöra notan skall se till att stämpelskatt i enlighet med notan betalas till det belopp som avses i 55 §.

Om den försummar sin skyldighet som enligt 1 mom. skall uppgöra notan och se till att stämpelskatten betalas, skall den andra kontrahenten, eller om överlåtelsen ägt rum genom förmedling av tredje man, kontrahenterna fullgöra vad som stadgas i momentet.

92 §

I en myndighets beslut om skyldighet att betala stämpelskatt eller om stämpelskattens belopp får ändring sökas hos länsskatteverket genom ett skriftligt rättelseyrkande, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär eller annat stadgas nedan Rättelseyrkandet skall framställas till det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde beslutet har fattats. Till rättelseyrkandet skall fogas det beslut i vilket ändring söks i original eller i en på tjänstens vägnar bestyrkt kopia. Länsskatteverket skall med anledning av rättelseyrkandet begära ett utlåtande av den myndighet vars beslut rättelseyrkandet gäller.

Rättelseyrkandet skall framställas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket stämpelskatten har eller borde ha betalts.

I beslut i ärenden som avses i 94-98 §§ eller 98 b § 2 mom. i denna lag får ändring inte sökas genom rättelseyrkande.

92 a §

Om länsskatteverket genom ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande har ändrat myndighetens beslut, skall så snart länsskatteverkets beslut har vunnit laga kraft, med iakttagande i tillämpliga delar av 98 §, den skatt som betalts till ett för stort belopp återbäras eller skatten debiteras.

93 §

Rättelseyrkande och besvär kan även anföras för att bevaka statens intresse. Statens talan förs av beskattningsombudet.

94 §

Har en myndighet obefogat redovisat stämpelskatt som skall debiteras med stämpelskattemaskin, återbär länsskatteverket på ansökan skatten eller bestämmer att den skall avdras från senare redovisningar. Detta gäller även en undertecknad och stämplad expedition som inte lösts ut på grund av medellöshet eller av annan laglig orsak inte utgivits till vederbörande.

98 a §

I länsskatteverkets beslut enligt 92 § och 94-98 §§ får ändring sökas genom besvär hos länsrätten. Besvärsskriften skall före besvärstidens utgång tillställas länsskatteverket eller länsrätten.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. Beskattningsombudets besvärstid räknas från beslutsdatum.

Över besvär som beskattningsombudet inlämnat och över besvär som en part inlämnat skall länsskatteverket bereda respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften jämte handlingar, till vilka även länsskatteverkets utlåtande skall fogas, skall utan dröjsmål sändas till länsrätten.

98 b §

Den som är missnöjd med länsrättens beslut får anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsskriften skall inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Över åtgärder i stämpelskatteärenden som vidtagits av statsrådet och dess kansli samt ministerierna och dessas föredragande, får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är tre år från utgången av det kalenderår under vilket stämpelskatten har eller borde ha betalts.

100 a §

Har skatten inte betalts inom den tid som stadgas i 26 eller 87 §, skall på den obetalda skatten i skattetillägg betalas en mark på hundra för varje kalendermånad räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts fram till betalningsdagen eller, om skatten har debiterats, till slutet av månaden före förfallodagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Före den 1 mars 1994 kan stämpelskatt dock betalas även med stämpelmärken.

Länsskatteverket återbär på ansökan beloppet av oanvända eller förstörda stämpelmärken, om ansökan görs senast den 31 december 1994.

RP 141/93
StaUB 46/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.