1074/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om undantagstillämpning 1994 av 9 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare kan i stället för löneindextalet 1736, som fastställts för 1994, användas poängtalet 1688.

När löneindextalet för 1995 fastställs, används som poängtal för 1994 talet 1736.

2 §

Stadgas någon annanstans än i lagstiftning som gäller pensioner eller i anslutning till arrangemang som gäller pensioner genom lag eller förordning eller föreskrivs genom statsrådsbeslut eller ministeriebeslut att förmånernas belopp, den inkomst som de grundar sig på eller något annat markbelopp till följd av förändringarna i den allmänna lönenivån i landet justeras kalenderårsvis enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare, används i stället för löneindextalet 1736, som fastställts för 1994, poängtalet 1688.

Om dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen (364/63) är lägre än 99,15 mark om dagen, höjs den 1994 temporärt med 2,8 procent.

3 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Den indexjustering som beror av 1 § 1 mom. beaktas med hänsyn till skälighetsprincipen i lagen om försäkringsbolag (1062/79) i de grunder för försäkringspremien för en försäkring enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.