1054/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Kyrkolag

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut stiftas för Finlands evangelisk-lutherska kyrka följande kyrkolag:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA STADGANDEN

1 kap.

Kyrkans bekännelse uppgift och medlemmar

1 §
Bekännelsen

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som, grundande sig på Bibeln, är uttalad i den äldsta kyrkans tre bekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna. Kyrkans bekännelse uttrycks närmare i kyrkoordningen.

2 §
Uppgift

I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

3 §
Medlemmar

Medlemmar i kyrkan upptas genom dopet. I kyrkoordningen bestäms på vilket sätt en person som redan är döpt blir medlem av kyrkan.

Om upptagande av medlemmar och utträde ur kyrkan gäller religionsfrihetslagen (267/22).

2 kap.

Kyrkolagen och andra författningar som gäller kyrkan

1 §
Kyrkolagen och kyrkoordningen

Om kyrkans författning och förvaltning stadgas i denna lag.

Om kyrkans förvaltning stadgas närmare i kyrkoordningen, i vilken det även ges bestämmelser om kyrkans verksamhet. Kyrkoordningen utfärdas av kyrkomötet.

2 §
Stiftande av kyrkolag. Utlåtanden och framställningar

Kyrkan har ensamrätt att föreslå kyrkolag i allt som rör endast kyrkans egna angelägenheter, även ändrande och upphävande av kyrkolag. Kyrkans förslag framställs av kyrkomötet. Republikens president och riksdagen har till uppgift att pröva och stadfästa kyrkomötets förslag. Kyrkomötet har även rätt att göra framställningar om annan lagstiftning som gäller kyrkan.

När stadganden utfärdas i frågor som gäller kyrkans förhållande till stålen eller till andra religionssamfund skall kyrkan ges tillfälle att avge utlåtande.

Kyrkan har rätt att göra framställningar till statliga myndigheter och att avge utlåtanden till dessa i samhälleliga frågor som är av vikt utgående från kyrkans lära och uppgift.

3 §
Valordning för kyrkan och verkställighetsbestämmelser. Publiceringen av författningar

Kyrkomötet utfärdar en valordning för kyrkan, som innehåller närmare bestämmelser om församlingsval, om val av ombud till kyrkomötet, slifismöte och prosterimöte samt om val av biskop, präst, prästassessor och kontraktsprost.

Kyrkomötet kan meddela närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av kyrkolagen och kyrkoordningen. Bestämmelserna utfärdas av kyrkostyrelsen eller biskopsmötet, om så stadgas i kyrkolagen. Gäller ett stadgande i kyrkoordningen gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller undervisning eller sådan utbildning eller språkkunskap som fordras av en sökande till uppgifter som har samband med delta, skall biskopsmötet utfärda de bestämmelser som gäller verkställigheten och tillämpningen av stadgandet.

Kyrkoordningen och valordningen för kyrkan skall publiceras i Finlands författningssamling.

3 kap.

Kyrkans administrativa och språkliga indelning

1 §
Stiftet

För den kyrkliga förvaltningen är landet indelat i stift. Kyrkomötet beslutar om grundande och indragning av stift. Kyrkomötet beslutar även om ändring av stiftsgränserna, om inte något annat följer av 6 § 3 mom. Besluten skall underställas statsrådet för avgörande.

Stiften är indelade i prosierier. Om prosteriindelningen beslutar domkapitlet.

2 §
Församlingen och dess medlemmar

Kyrkans medlemmar tillhör församlingar, vilka var och en har ett bestämt område. På språklig grund kan på samma område finnas flera församlingar.

Varje medlem av kyrkan är medlem av den församling på vars område han är bosatt eller enligt vars område hans hemort enligt stadgandena i lagen om befolkningsböcker (141/69) annars bestäms. Kyrkostyrelsen kan dock utfärda bestämmelser om när en person kan vara medlem av någon annan församling inom sin egen hemkommun.

I en församling kan det även finnas medlemmar som antecknats som frånvarande. Församlingens folkmängd utgörs av det antal medlemmar som antecknats såsom närvarande.

3 §
Församlingsindelningen

Församlingsindelningen skall motsvara kommunindelningen så att varje kommun i sin helhet befinner sig på området för samma församling eller samma kyrkliga samfällighet.

Beslut om ändring av en församlings område, delning av en församling på territoriell eller språklig grund, indragning av en församling samt om grundande av en ny församling fattas av kyrkostyrelsen.

4 §
Kyrkliga samfälligheter, kapellförsamlingar och församlingsdistrikt

Om kyrkliga samfålligheter stadgas i 11 kap.

Av en viss del av en församling kan bildas en kapellförsamling eller ett församlingsdistrikt. Om dessa bestäms närmare i kyrkoordningen.

5 §
Församlingars och kyrkliga samfälligheters språk

Församlingarna är finsk- eller svenskspråkiga eller tvåspråkiga, om inte annat bestäms om församlingens språk då den grundas. Församlingen är tvåspråkig då den finsk- eller svenskspråkiga minoriteten är så stor att en kommun på motsvarande sätt skulle vara tvåspråkig enligt språklagen (148/22). Finns på samma område flera församlingar på grund av språklig indelning, är dessa alltid enspråkiga.

I domkapitlet i Uleåborgs stift och i de församlingar som helt eller delvis befinner sig på samernas hembygdsområde, skall iakttas lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91).

En kyrklig samfällighet som omfattar församlingar med olika språk eller tvåspråkiga församlingar anses beträffande varje församling ha samma språk som respektive församling.

I landskapet Åland är församlingarna enspråkiga.

Domkapitlet fastställer vart femte år på grundval av den språkliga indelningen av församlingens närvarande medlemmar vid slutet av föregående kalenderår vilka församlingar som är att anse som finskspråkiga eller svenskspråkiga och vilka som tvåspråkiga.

I språklagen stadgas om det språk som skall användas vid kyrkans eller församlingarnas myndigheter, om expeditionsspråket och om myndigheternas inre ämbetsspråk. På en församling och kyrklig samfällighet som enligt 1 eller 3 mom. är tvåspråkig tillämpas vad som i språklagen stadgas om ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt och på en församling eller kyrkosamfällighet som är enspråkig vad som i språklagen stadgas om ett enspråkigt ämbetsdistrikt.

På samernas hembygdsområde kan tvåspråkiga finsk-samiska församlingar inrättas.

6 §
Församlingarnas stiftstillhörighet

En församling i vilken flertalet medlemmar är svenskspråkiga tillhör det svenskspråkiga stiftet.

En församling i vilken medlemmarnas flertal har ett annat språk än finska eller svenska tillhör det stift till vilket församlingen hänförs då den grundas.

Sker inom församlingens medlemskår en sådan förändring att flertalets språk har blivit ett annat, beslutar kyrkostyrelsen på domkapitlets framställning om överföring av församlingen till ett annat stift.

En kyrklig samfällighet lyder under domkapitlet i det stift som majoriteten av församlingarnas sammanlagda folkmängd tillhör.

7 §
Församlingsindelningen och språkliga minoriteter

Beslut om ändring i församlingsindelningen får inte fattas utan synnerligen vägande skäl, om indragningen av en församling, sammanslagningen av församlingar eller någon annan ändring i församlingsindelningen har som följd att medlemmarna i en enspråkig församling eller den språkliga majoriteten i en tvåspråkig församling kommer att tillhöra en språklig minoritet i en ny eller en tidigare församling.

4 kap.

Församlingens verksamhet

1 §
Församlingens uppgifter

För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop. utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundande sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst.

2 §
Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Om gudstjänsterna, sakramenten och de kyrkliga förrättningarna ges bestämmelser i kyrkoordningen och kyrkohandboken. Domkapitlet meddelar vid behov kompletterande anvisningar om dessa.

Vid gudstjänster och andra kyrkliga sammankomster eller församlingsmöten kan kollekt uppbäras för att stöda kyrkans och församlingens verksamhet eller sådana syftemål som svarar mot kyrkans och församlingens uppgift.

3 §
Kyrkliga högtidsdagar

Kyrkliga högtidsdagar är juldagen, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdagen, pingstdagen, Johannes Döparens dag och alla helgons dag.

Högtidsdagarna infaller på de tider som av ålder har varit brukligt i västerlandets kyrka. Johannes Döparens dag firas dock lördagen närmast efter den 19 juni och alla helgons dag lördagen närmast efter den 30 oktober.

4 §
Språket i verksamheten

Om församlingens språk stadgas i 3 kap. 5 §. Gudstjänster och annan verksamhet skall vid behov anordnas såväl på den finskspråkiga eller den svenskspråkiga minoritetens som på någon annan minoritets språk.

En medlem av kyrkan har rätt att få de enskilda kyrkliga förrättningar som gäller honom själv utförda på sitt modersmål, finska eller svenska. Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar kan även något annat språk användas.

På samernas hembygdsområde skall församlingens verksamhet anordnas och församlingens medlemmar betjänas även på samiska.

II AVDELNINGEN

PRÄSTÄMBETET, TJÄNSTEINNEHAVARE OCH ARBETSTAGARE

5 kap.

Prästämbetet

1 §
Prästämbetet och ordinationen

För förkunnande av evangelium och förvaltande av sakramenten har kyrkan ett prästämbete, som erhålls genom ordinationen.

Biskopen och domkapitlet beslutar om godkännade till ordination. Om förutsättningarna för ordination och om de övriga omständigheter som skall beaktas då en ansökan om ordination skall prövas, bestäms i kyrkoordningen.

2 §
Bikthemligheten

Det som har anförtrotts en präst i enskilt skriftermål eller annars vid själavård får inte röjas, ej heller den person som har anförtrott sig åt prästen.

När en präst hörs som vittne får han inte yppa det som har anförtrotts honom i enskilt skriftermål eller vid själavård.

Uppenbarar någon i enskilt skriftermål eller vid själavård att ett sådant brott är förestående som enligt allmän lag måste anges, skall prästen uppmana personen i fråga underrätta myndigheterna eller den som är utsatt för fara. Är han inte villig härtill, skall prästen i god tid och med iakttagande av varsamhet ge saken till känna för myndigheterna, dock på ett sådant sätt att den som har anförtrott saken inte direkt eller indirekt blir röjd.

3 §
Avsked från prästämbetet

Avsked från prästämbetet beviljas av domkapitlet på begäran.

Har en präst avvikit från kyrkans bekännelse, kan domkapitlet avstänga honom från utövning av prästämbetet. Har en från prästämbetet avstängd präst inte inom sex månader efter avstängningen begärt avsked från prästämbetet eller visat att han vill hålla fast vid bekännelsen, kan domkapitlet efter att ha hört honom och utan att han. begär det bevilja honom avsked.

4 §
Förlust av valbarhet eller rösträtt

En präst som är avstängd eller på viss tid skild från utövning av prästämbetet eller prästtjänsten eller som är avsatt från sin prästtjänst är inte valbar till prästerliga förtroendeuppdrag i kyrkan. En präst som är avstängd från utövning av prästämbetet har inte heller rätt att rösta vid val av biskop. prästassessor eller kontraktsprost eller vid val av ombud till ett sliftsmöte eller till kyrkomötet.

5 §
Stifts- och prosteritillhörighet samt rösträtt

Om prästers stifts- och prosteritillhörighet bestäms i kyrkoordningen.

En präst som har avgått från sin prästtjänst eller från någon annan tjänst i en församling eller kyrkan tillhör fortfarande del stift som han tillhörde vid sin avgång. Han har därvid rösträtt såsom präst i detta stift vid val av biskop, präslassessor och kontraktsprost samt vid val av ombud till stiftsmöte eller kyrkomötet under fyra år räknat från det tjänsteförhållandet upphörde, dock inte efter uppnådd avgångsålder. En präst som på egen begäran har överförts till ett annat stift efter tjänsieförhållandets upphörande saknar rösträtt i ovan nämnda val, om inte något annat följer av 4 mom.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller i tillämpliga delar även en sådan präst som har verkat som lärare i teologisk vetenskap vid ett universitet eller en annan högskola eller som religionslärare vid en läroinrättning eller som med domkapitlets bifall har tjänstgjort som präst i en förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt.

Har en präst återinträtt i en sådan tjänst eller uppgift som avses i 2 eller 3 mom. innan han har uppnått den för en präst föreskrivna avgångsåldern, erhåller han åter rösträtt.

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
1 §
Tjänsteinnehavare och arbetstagare

Tjänsteinnehavare i kyrkan, i en församling eller i en kyrklig samfällighet är den som anställts i tjänsteförhållande och arbetstagare är den som anställts i arbetsavtalsförhållande.

Endast en medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan kan vara tjänsteinnehavare i kyrkan eller i en församling eller i en kyrklig samfällighet eller stå i ett sådant varaktigt arbetsförhållande som ansluter sig till uppgifter vid gudstjänster eller kyrkliga förrättningar eller som berör diakoni eller undervisning.

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas eller bestäms särskilt.

Om den språkkunskap som krävs av tjänsteinnehavarna föreskrivs i kyrkoordningen med beaktande av 3 kap. 5 § och 4 kap. 4 §.

Över tjänsteinnehavare och arbetstagare i kyrkan, domkapitlen, församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna samt även över de präster som inte innehar någon prästtjänst förs matrikel. Om uppbevaring, användning och avlägsnande av uppgifter i matrikeln skall iakttas matrikellagen (1010/89).

2 §
Utlänningars behörighet till tjänst i kyrkan eller i en församling eller kyrklig samfällighet

Till en tjänst i kyrkan eller i en församling eller kyrklig samfällighet kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Till följande tjänster kan endast en finsk medborgare utnämnas:

1) biskopsämbete.

2) assessorstjänst i domkapitlet,

3) ecklesiastikrådstjänst,

4) kyrkoherdetjänst, om inte något annat följer av 25 kap. 12 §, samt

5) sådan ledande tjänst som direkt är underställd kyrkostyrelsen eller kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet i kyrkan, i en församling eller kyrklig samfällighet samt en ledande tjänst som är jämställd med en sådan tjänst och beträffande vilken detta bestäms i tjänstestadgan.

3 §
Tystnadsplikt

En tjänsteinnehavare får inte under den tid han står i tjänsteförhållande eller därefter utnyttja eller olovligen för andra röja en sådan omständighet som i tjänsten kommit till hans kännedom och som enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms skall hållas hemlig eller som gäller någon annans hälsotillstånd eller som på grund av sakens beskaffenhet annars uppenbarligen inte får röjas.

4 §
Hälsoundersökningar

En tjänsteinnehavare eller en person som ansökt om en tjänst kan förordnas att undergå kontroll eller undersökning av sitt hälsotillstånd, om detta är nödvändigt för klarläggande av hans förutsättningar att sköta tjänsten. De härav föranledda direkta kostnaderna skall betalas av församlingens, den kyrkliga samfållighetens eller kyrkans centralfonds medel.

5 §
Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal

Genom tjänsle- och arbetskollektivavtal mellan den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och föreningar som bildats för att bevaka tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas intressen kan, så som därom särskilt stadgas, överenskommas om avlöning och övriga villkor i anställningsförhållandet för kyrkans, församlingarnas och de kyrkliga samfällieheternas anställda, utan hinder av vad som stadgas i denna lag eller i övriga författningar rörande kyrkan eller dess församlingar.

6 §
Anordnande av tjänstledighet, semester och fritid för präster, lektorer och kantorer

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om hur en prästs, lektors eller kantors tjänstledighet, semester och fritid skall ordnas.

7 §
Boendeskyldighet

En tjänsteinnehavare är skyldig att bo i en för honom reserverad tjänsiebostad eller annars tillräckligt nära sitt tjänstgöringsområde, om en ändamålsenlig skötsel av tjänsten kräver detta. Kyrkostyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av detta stadgande.

8 §
Avgång från tjänst

Den allmänna avgångsåldern för tjänsteinnehavare är 67 år. I tjänstestadgan kan det dock för en tjänst vars art det kräver bestämmas att avgångsåldern är lägre än den allmänna avgångsåldern. Avgångsåldern får dock inte vara lägre än den föreskrivna pensionsåldern.

En tjänsteinnehavare är skyldig att avgå från sin tjänst, om hans arbetsförmåga väsentligen och varaktigt har nedgått på grund av sjukdom, lyte eller skada. Om en präst eller en tjänsteinnehavare som utnämnts till en lektorseller kantorstjänst därvid inte efter uppmaning avgår, och har han rätt till invalidpension, kan han beviljas avsked utan ansökan. Annan tjänsteinnehavare kan under samma förutsättning uppsägas från sin tjänst.

9 §
Avstängning från tjänsteutövning

En tjänsteinnehavare kan vid behov avstängas från tjänsteutövningen och en präst dessutom från utövning av prästämbetet,

1) under tiden för åtal för brott och disciplinärt förfarande samt därav föranledda undersökningar,

2) om tjänsteinnehavaren vägrar att delta i en i 4 § nämnd hälsokontroll eller hälsoundersökning,

3) om tjänsteinnehavaren lider av en sjukdom, ett lyte eller en skada som i väsentlig mån stör skötseln av tjänsten, eller

4) omedelbart efter uppsägning, om allmän fördel kräver detta.

Har ett beslut om uppsägning av en tjänsteinnehavare inte vunnit laga kraft vid uppsägningstidens utgång, skall tjänsteinnehavaren avstängas från tjänsteutövningen, om inte besvärsmyndigheten av särskilda skäl bestämmer något annat. Har en tjänsteinnehavare avsatts, skall han omedelbart avstängas från tjänsteutövningen även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Avstängning från tjänsteutövning får inte pågå längre än vad som är behövligt.

10 §
Förfarandet vid avstängning från tjänsteutövning

Beslut om avstängning från tjänsteutövning fattas av den i 23 kap. 3 § nämnda myndigheten också i det fall att beslutet inte fattas i samband med ett disciplinärt ärende.

Innan tjänsteinnehavaren avstängs från tjänsteutövningen skall han beredas tillfälle att avge förklaring i saken, om inte avstängningen på grund av sakens natur skall träda i kraft omedelbart.

Ett beslut genom vilket en tjänsteinnehavare avstängs från tjänsteutövning eller en präst från utövning av prästämbetet skall iakttas även om besvär anförs över beslutet.

11 §
Tjänster till vilka en präst eller en lektor kan utnämnas

Skall enligt behörighetsvillkoren för en tjänst tjänsteinnehavaren vara antingen präst eller lektor, tillämpas på tjänsteförhållandet de stadganden som gäller prästtjänster, om tjänsteinnehavaren är präst, och de stadganden som gäller lektorstjänster, om tjänsteinnehavaren är fektor.

12 §
Vissa skyldigheter som hänför sig till en lektorstjänst

Vad 5 kap. 2 och 3 §§ stadgar om en prästs tystnadsplikt i fråga om bikthemlieheten samt om skyldigheten att hålla sig till bekännelsen. gäller även en lektor. I stället för att skiljas från prästämbetet förverkar en lektor sin rätt att verka som lektor.

B. Tjänster i en församling och kyrklig samfällighet

13 §
Församlingens tjänster

I en församling skall det finnas en kyrkoherdetjänst. Om de övriga tjänster som en församling skall inrätta för att fullgöra sina uppgifter bestäms i kyrkoordningen.

Två eller flera församlingar som hör till samma stift kan gemensamt ha en kyrkoherdetjänst om vars inrättande eller indragning domkapitlet beslutar. Om övriga gemensamma tjänster bestäms i kyrkoordningen.

Ett beslut om inrättande av en gemensam kyrkoherdetjänst skall iakttas då tjänsten i den ena församlingen blir ledig och tjänsteinnehavaren i den andra församlingen samtycker till att övergå till den för de båda församlingarna gemensamma tjänsten. Domkapitlet kan dock av särskilda skäl bestämma att beslutet skall verkställas samt förplikta tjänsteinnehavaren att övergå till den gemensamma tjänsten utan dennes samtycke. Kyrkostyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid val av tjänsteinnehavare.

14 §
Tjänstestadga

Närmare bestämmelser om villkoren i tjänsteinnehavarnas anställningsförhållanden utöver gällande stadganden och tjänstekollektivavtal meddelas i en tjänstestadga. I stadgan meddelas även allmänna bestämmelser om anställning och avsked. Tjänstestadgan godkånns av kyrkofullmäktige, vars beslut skall underställas domkapitlet för fastställelse.

Tjänstestadgan gäller inte präster eller tjänsteinnehavare som utnämnts till lekiorseller kamorstjänster, om inte något annat bestäms i kyrkoordningen. En församling eller kyrklig samfällighet kan inte genom uppsägning avbryta tjänsteförhållandet för en tjänsteinnehavare som utnämnts till en präst-, lektors- eller kantorstjänst eller ett förordnande för en präst att tjänstgöra som församlingspastor eller att sköta en prästtjänst.

C. Specialtjänster
15 §
Vissa tjänster i domkapitlet. Tjänstestadga för anställda i specialuppgifter

På de tjänster i domkapitlet vilkas avlöning betalas av statsmedel tillämpas siaisljänsiemannalagen, om inte något annat stadgas.

Om besättande av tjänster för sliftsverksamhet samt för övriga specialuppgifter i kyrkan och om tjänsteförhållandets upphörande samt om tjänsteinnehavarnas rättigheter och skyldigheter bestäms utan hinder av 11 § i en av kyrkomötet fastställd tjänstestadga, om inte något annat särskilt stadgas, bestäms eller avtalas.

16 §
Militärpräster

Vid försvarsmakten kan det Unnas prästtjänster. Ledningen och tillsynen över militärprästerna ankommer på fältbiskopen såsom ledare för försvarsmaktens andliga arbete. En militärpräst år underställd fältbiskopen i det som gäller utövningen av prästämbetet. Militärprästtjånsterna besätts på det sätt som stadgas särskilt.

Om disciplinär bestraffning av en militärpräst i sådant som ansluter sig till prästämbetet stadgas i 23 kap. 9 § 2 och 3 mom.

Fältbiskopen tillhör ärkestiftet och en annan militärpräst det stift på vars område hans egentliga tjänstgöringsplats finns.

17 §
Tjänster för särskilda behov

Präst- och lektorstjänster kan inrättas vid fängelser samt för dövas själavård och för övriga särskilda behov. I allt som rör prästämbetet eller verksamheten som lektor lyder tjänsteinnehavaren under domkapitlet.

Domkapitlet besätter en vid ett fängelse eller någon annan anstalt inrättad präst- eller lektorstjänst efter att ha ledigförklarat tjänsten och erhållit utlåtande om sökandena av den myndighet som saken gäller. Domkapitlet förordnar vid behov tillfälliga tjänsteinnehavare samt tjänsteinnehavare att sköta en tjänst interimistiskt eller som vikarie. De tjänster som har inrättats för dövas själavård besätts på det sätt som stadgas särskilt.

III AVDELNINGEN

FÖRSAMLINGENS FÖRVALTNING

7 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Församling och kyrklig samfällighet

En församling handhar själv sina angelägenheter och förvaltar sin egendom i enlighet med denna lag och kyrkoordningen samt enligt särskilt utfärdade författningar om kyrkans ekonomi.

Församlingarna kan även sköta sina angelägenheter och förvalta sin egendom som kyrkliga samfälligheter så som stadgas i 11 kap.

2 §
Institutioner och förtroendevalda

Församlingens förvaltning handhas av kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd, direktioner, kapell- och distriktsråd samt av tjänsteinnehavare i församlingen.

Den kyrkliga samfällighetens förvaltning handhas av gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkoråd, direktioner och av tjänsteinnehavare i samfälligheten.

Förtroendevalda är de medlemmar som valts till de i 1 och 2 mom. nämnda institutionerna samt de övriga personer som har utsetts till förtroendeuppdrag i församlingen. En tjänsteinnehavare som med stöd av lag eller någon annan författning är medlem av en institution på tjänstens vägnar anses dock inte heller i detta uppdrag vara förtroendevald.

3 §
Valbarhet

Valbar till förtroendeuppdrag i församlingen är en för kristen övertygelse känd konfirmerad medlem av församlingen,

1) som enligt 8 kap. 3 § 1 mom. har rösträtt i samma eller i någon annan församling, och

2) som inte står under förmynderskap.

Den som har fyllt 60 år eller under de fyra närmast föregående åren har innehaft förtroendeuppdrag i en församling har rätt att vägra ta emot förtroendeuppdrag i en församling. I kyrkoordningen ges bestämmelser om godkännande av vägran som grundas på något annat skäl. I 8 kap. 4 § 1 mom. stadgas om samtycke som krävs för uppställande av kandidater i församlingsval.

4 §
Beslutförhet, omröstning och val

Församlingens institutioner är beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande.

I en församlingsinstitution verkställs omröstning mellan ett framställt förslag och samtliga understödda motförslag genom alt två förslag åt gången ställs mot varandra så att svaret "ja" eller "nej" uttrycker majoritetens ståndpunktstagande.

Val förrättas som majoritetsval. Skall två eller flera förtroendevalda utses, måste proportionellt valsätt dock tillämpas om detta krävs av så många i valet deltagande personer att de vid ett proportionellt val tillsammans kunde få minst en kandidat vald.

5 §
Jäv

En medlem i kyrkofullmäktige är jävig att delta i beslut som gäller honom personligen eller en sådan nära släkting till honom eller därmed likställd person som avses i jävsstadgandet i lagen om förvaltningsförfarande (598/82). Då ordföranden eller vice ordföranden deltar såsom självskriven i någon annan församlingsinstitulions sammanträde, tillämpas på honom 2 mom.

Angående jäv för övriga förtroendevalda samt för församlingens tjänsteinnehavare gäller vad som stadgas i lagen om förvaltningsförfarande. Ett tjänsie- eller arbetsförhållande eller ett motsvarande förhållande till församlingen eller den kyrkliga samfällighelen medför dock inte jäv för en förtroendevald eller tjänsteinnehavare i ett sådant förvaltningsärende i vilket församlingen eller samfällighelen är part, om han inte på grund av sitt anställningsförhållande har föredragit eller annars på motsvarande sätt handlagt ärendet.

Ordföranden och en medlem av kyrkorådet eller församlingsrådet är dessutom jävig att handlägga ett besvärsärende, om han tidigare på grund av ett sådant anställningsförhållande som avses i 2 mom. har deltagit i beredningen av ärendet eller föredragit det eller såsom förtroendevald handlagt det.

6 §
Sammanträdes offentlighet

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige i fråga om något visst ärende beslutar annorlunda.

Övriga församlingsinstitutioners sammanträden är inte offentliga.

8 kap.

Prästval och församlingsval

1 §
Prästval

Församlingens kyrkoherde och kaplan utses genom omedelbara och hemliga val.

Av de präster som domkapitlet har uppställt på förslag utses till tjänsten den som i valet har erhållit de flesta rösterna.

Församlingen kan dock, på det sätt som föreskrivs i valordningen för kyrkan, till tjänsten utse någon annan sökande som domkapitlet har konstaterat vara behörig som extra val kandidat. För att bli vald skall en extra valkandidat erhålla minst en tiondedel av församlingens hela röstetal och mer än hälften av de avgivna rösterna.

2 §
Församlingsval

Vid församlingsval utses medlemmar till kyrkofullmäktige eller till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden i de församlingar som är i fullständig ekonomisk gemenskap. Val förrättas vart fjärde år samtidigt i samtliga församlingar, om inte något annat följer av 5 §.

Församlingsvalen är omedelbara och hemliga samt proportionella på det sättet att de kandidater som varje valmansförening har uppfört på samma kandidatlista tilldelas jämförelsetal i den ordning som utvisas av storleken av deras personliga röstetal, den första kandidaten ett jämförelsetal som utgör kandidatlistans hela antal röster, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. Kandidaterna på de olika kandidatlistorna blir valda i den ordning som deras jämförelsetal utvisar.

3 §
Rösträtt

Alla de medlemmar av kyrkan som före ingången av valåret har fyllt 18 år har lika rösträtt i valen. Rösträtten utövas i den församling i vilken den röstberättigade vid valårets ingång har antecknats som närvarande medlem av församlingen.

Om vallängden, förrättande av val och uträknande av valresultatet bestäms närmare i valordningen för kyrkan.

4 §
Kandidats samtycke. Begränsning av valbarheten

I församlingsval kan endast en sådan valbar församlingsmedlem uppställas som kandidat som har gett sitt samtycke härtill.

I församlingsval kan en tjänsteinnehavare eller en sådan arbetstagare i huvudsyssla som är anställd i arbetsavtalsförhållande i församlingen inte väljas till förtroendeuppdrag i denna församling eller en tjänsteinnehavare eller en sådan arbetstagare i huvudsyssla som är anställd i arbetsavtalsförhållande i en kyrklig samfällighet eller i en därtill ansluten församling till medlem av gemensamma kyrkofullmäktige i samfälligheten.

5 §
Undantagsval i församlingen

Extra församlingsval verkställs då under en löpande valperiod i församlingen vidtas ändringar i församlingsindelningen eller då församlingen sammanförs i fullständig ekonomisk gemenskap eller då formen för den ekonomiska gemenskapen ändras eller denna helt upphör. Mandatperioden för de förtroendevalda som utsetts vid ett extra församlingsval varar till utgången av den löpande valperioden eller, om valet förrättas under valperiodens sista år, till utgången av påföljande valperiod. Kyrkostyrelsen kan besluta att valen förrättas med beaktande av den förändrade församlingsindelningen eller den kyrkliga samfällighetens nya eller förändrade grundstadga redan innan ändringen i församlingsindelningen eller grundstadgan har trätt i kraft.

Har i samband med ändringar i församlingsindelningen grundats en ny församling, som inte anslutits till någon kyrklig samfällighet, skall extra församlingsval förrättas, om kyrkofullmäktige i församlingen inte har valts i ett sådant val som avses i 2 §. I andra fall som avses i 1 mom. kan kyrkostyrelsen under de förutsättningar som nämns i kyrkoordningen bestämma att extra församlingsval inte skall föranstaltas.

Om framskjutande av församlingsval eller anordnande av val under en avvikande tidpunkt, om föranstaltande av kompletleringsval samt om mandatperioden i undantagsfall för dem som valts vid de i detta moment avsedda valen bestäms i valordningen för kyrkan.

9 kap.

Kyrkofullmäktige

1 §
Beslutanderätten och dess överföring

Församlingens beslutanderätt utövas av kyrkofullmäktige, om inte något annat stadgas eller bestäms. Genom ett reglemente eller en instruktion kan kyrkofullmäktiges beslutanderätt överföras på kyrkorådet eller på dess sektioner samt på direktioner i de ärenden som nämns i reglementet eller instruktionen.

Beslutanderätten får dock inte överföras

1) i ärenden i vilka fullmäktige skall fatta beslut enligt uttrycklig föreskrift i denna lag. i kyrkoordningen eller i verkställighetsbeslämmelser som utfärdas med stöd av dessa eller i allmän lag eller förordning,

2) i ärenden vilkas avgörande kräver kvalificerad majoritet eller som skall underställas, eller

3) då det är fråga om upptagande eller förnyande av lån eller förlängning av betalningstiden för ett lån, om det inte gäller ett sådant lån som är avsett att upptas för ett tillfälligt behov.

2 §
Antalet medlemmar och mandatperioden

Antalet medlemmar i kyrkofullmäktige är minst 11 och högst 39. Antalet medlemmar fastställs i kyrkoordningen på grundval av församlingens folkmängd.

Medlemmarna i kyrkofullmäktige och suppleanter för dessa skall utses för fyra kalenderår i sänder, om inte något annat följer av 8 kap. 5 §.

3 §
Kvalificerad majoritet

För fattande av beslut krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och över hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige biträder beslutet i de ärenden som gäller

1) uppförande av kyrka och därtill anslutna byggnader eller sådan renovering som avses i 14 kap. 2 § 2 mom. samt uppförande av jordfästningskapell, församlingshem, ämbetshus eller läger- och kurscentrum samt anläggande eller utvidgning av en begravningsplats,

2) överlåtelse av fast egendom, eller

3) inrättande av en ny tjänst.

10 kap.

Kyrkorådet

1 §
Uppgifter

På kyrkorådet ankommer, om inte något annat stadgas eller bestäms,

1) att allmänt leda församlingens verksamhet, att främja församlingens andliga liv och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgift,

2) att inom de gränser som fastställs av kyrkomötet besluta om ibruklagande av kyrkans böcker.

3) att leda församlingens förvaltning samt skötseln av församlingens ekonomi och egendom,

4) att sköta verkställigheten av kyrkofullmäktiges beslut, och

5) att bevaka församlingens intresse, företräda församlingen samt ingå avtal och företa övriga rättshandlingar på församlingens vägnar.

Kyrkorådet skall bereda de ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet behöver dock inte bereda de ärenden som gäller den interna organisationen av fullmäktiges verksamhet.

2 §
Medlemmar

Kyrkoherden är kyrkorådets ordförande, och dess övriga medlemmar är en vice ordförande samt, enligt vad som föreskrivs i reglementet, minst 5 och högst 11 övriga personer. De valda medlemmarna har personliga suppleanter.

Val av vice ordförande och övriga medlemmar verkställs i januari under det första och tredje året av kyrkofullmäktiges mandatperiod.

Av kyrkorådets valda medlemmar får högst hälften vara medlemmar av kyrkofullmäktige. Till vice ordförande får inte väljas en tjänsteinnehavare i församlingen.

3 §
Reglemente. Sektionerna och dessas befogenheter

Kyrkofullmäktige godkänner för kyrkorådet ett reglemente, som skall underställas domkapitlet för fastställelse.

Enligt reglementet kan i kyrkorådet finnas en ekonomisektion och även andra sektioner. Kyrkorådets vice ordförande är ordförande för ekonomiseklionen.

Kyrkorådets sektioner kan ges befogenhet att på kyrkorådets vägnar avgöra i reglementet nämnda ärenden, dock inte sådana i vilka beslutet skall underställas eller som gäller framställningar till kyrkofullmäktige eller verkställighet av fullmäktiges beslut.

Om sektionerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om kyrkorådet.

4 §
Direktioner. Tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas befogenheter

Kyrkofullmäktige kan högst för sin mandatperiod tillsätta direktioner att under kyrkorådets tillsyn biträda detta. Direktionernas uppgifter bestäms i instruktioner som antas av kyrkofullmäktige.

I ett reglemente eller en instruktion kan kyrkorådets ordförande och vice ordförande samt kyrkorådet underställda tjänsteinnehavare ges befogenhet att avgöra på kyrkorådet ankommande ärenden som avses i reglementet eller instruktionen, och vilkas betydelse inte är sådan att det skall anses nödvändigt att ärendet behandlas vid kyrkorådets sammanträde.

Ett ärende som enligt 3 § 3 mom. inte får avgöras av en sektion kan inte överföras på en direktion, och en i 2 mom. nämnd förtroendevald eller tjänsteinnehavare kan inte heller ges befogenhet att avgöra ärendet.

5 §
Överföring av beslutanderätt

Kyrkorådet eller dess ordförande kan inom en i reglementet föreskriven tid överföra ett av en direktion eller en i 4 § avsedd förtroendevald eller tjänsteinnehavare avgjort ärende till handläggning i kyrkorådet. Kyrkorådet kan därvid upphäva eller ändra beslutet eller återförvisa ärendet för ny handläggning.

6 §
Tillsynen över lagligheten av kyrkofullmäktiges beslut

Finner kyrkorådet att ett beslut av kyrkofullmäktige har fattats i oriktig ordning eller att det överskrider fullmäktiges befogenheter eller annars strider mot lag, skall kyrkorådet vägra verkställa beslutet och, med uppgivande av orsaken härtill, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till fullmäktige för ny handläggning.

Vidhåller fullmäktige sitt beslut, skall kyrkorådet underställa domkapitlet för avgörande huruvida lagligt hinder föreligger för att verkställa beslutet. Domkapitlet får inte avgöra ärendet förrän tiden för besvär över kyrkofullmäktiges beslut har gått ut.

11 kap.

Kyrklig samfällighet

1 §
Grundande samt formen för gemensam ekonomi

Församlingar som är belägna inom samma kommun skall bilda en kyrklig samfällighet. En kyrklig samfällighet kan även bildas av församlingar som är belägna inom två eller flera kommuner.

De församlingar som tillhör en kyrklig samfällighet skall sköta de ärenden som nämns i 2 § och som bestäms i grundstadgan antingen i fullständig eller i partiell ekonomisk gemenskap.

2 §
Uppgifter

Den kyrkliga samfälligheten skall sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning. fördelningen av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond.

Den kyrkliga samfälligheten skall även sköta församlingarnas finansförvaltning, bokföring och revision. År församlingarna i partiell ekonomisk gemenskap, kan skötseln av finansförvaltningen och bokföringen överlåtas på församlingarna på det sätt som bestäms i grundstadgan.

I grundstadgan kan det bestämmas att den kyrkliga samfälligheten även skall sköta andra frågor som gäller förvaltning och ekonomi samt i stadgan nämnda uppgifter och arbetsformer som hänför sig till församlingsverksamheten.

3 §
Överföring av egendom

Förenas församlingarna i en kyrklig samfällighet som grundas i fullständig ekonomisk gemenskap, övergår församlingarnas egendom till den kyrkliga samfälligheten, om inte något annat följer av 2 mom. Förenas församlingarna i partiell ekonomisk gemenskap, skall beslut om överföring av egendom fattas på det sätt som stadgas i 4 §. Som åtkomsthandling gäller den förteckning över egendom som skall överföras, vilken skall fogas till grundstadgan.

I grundstadgan kan det bestämmas att egendom som tillfallit en församling genom gåva eller testamente eller som församlingen anskaffat med gåvomedel skall kvarstå i dess ägo och besittning även då församlingen ansluts eller befinner sig i fullständig ekonomisk gemenskap.

4 §
Grundstadgan

För den kyrkliga samfälligheten skall godkännas en grundstadga. i vilken del bestäms åtminstone om formen för den ekonomiska gemenskapen samt om de uppgifter som skall omhänderhas av samfällighelen. Kyrkofullmäktige beslutar om grundandet av den kyrkliga samfällieheten genom att godkänna grundstadgan och förteckningen över den egendom som skall övergå till samfälligheten. Besluten skall underställas kyrkostyrelsen för avgörande. Har de församlingar som ansluts i partiell ekonomisk gemenskap ingått en överenskommelse om egendomens övergång, kan kyrkostyrelsen inte utan särskilda skäl avvika från överenskommelsen.

Har församlingarna inte uppnått enighet om grundstadgan och överföring av egendomen, skall domkapitlet förordna en utredningsman att bereda förslag om detta. Förslaget jämte kyrkofullmäktiges utlåtanden om detta skall tillställas kyrkostyrelsen som, efter att ha erhållit domkapitlets utlåtande, beslutar om grundandet av den kyrkliga samfälligheten och om grundstadgan samt om den egendom som skall övergå till samfälligheten. Domkapitlet kan även annars tillsätta en utredningsman, om domkapitlet anser att det behövs.

5 §
Ändring av grundstadgan och upplösning av en samfällighet

För ändring av grundstadgan och för beslut om upplösning av en kyrklig samfällighet krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av kyrkofullmäktiges samtliga medlemmar omfattar beslutet. Beslutet skall underställas kyrkostyrelsen för avgörande.

Skall egendom som tillhör en kyrklig samfällighet delas på grund av att grundstadgan ändrats eller samfälligheten upplösts och kan någon överenskommelse om delningen inte nås, skall delningen verkställas med iakttagande i tillämpliga delar av de stadeanden som gäller delning av egendom i samband med en församlingsdelning.

6 §
Beslutanderätten

Den kyrkliga samfällighetens beslutanderätt utövas av gemensamma kyrkofullmäktige, om inte något annat stadgas eller bestäms.

Är församlingarna i fullständig ekonomisk gemenskap, utövas beslutanderätten av gemensamma kyrkofullmäktige även i sådana ärenden som gäller den enskilda församlingen och som ankommer på kyrkofullmäktige, om inte beslutanderätten har överförts till församlingsrådet.

Är församlingarna i partiell ekonomisk gemenskap, utövas den enskilda församlingens beslutanderätt av dess egna kyrkofullmäktige, om inte saken enligt grundstadgan skall skötas av den kyrkliga samfälligheten.

7 §
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar

Antalet medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige är minst 21 och högst 91 beroende på den sammanlagda folkmängden i de församlingar som hör till samfälligheten. Medlemsantalet fastställs närmare i kyrkoordningen.

Av mandaten i gemensamma kyrkofullmäktige tilldelas varje till samfälligheten ansluten församling först två eller, om antalet församlingar är över tjugo, ett mandat. De återstående mandaten fördelas mellan församlingarna i förhållande till församlingarnas folkmängd. Mandatfördelningen fastställs av domkapitlet för varje valperiod.

Är församlingarna i partiell ekonomisk gemenskap, utser varje församlings kyrkofullmäktige medlemmar och suppleanter till gemensamma kyrkofullmäktige.

8 §
Gemensamma kyrkorådet

Verkställande och förvaltande organ i den kyrkliga samfälligheten är ett gemensamt kyrkoråd, som även leder skötseln av de uppgifter och arbetsformer som hänför sig till församlingsverksamheten och som nämns i 2 § 3 mom. Om gemensamma kyrkorådets sammansättning bestäms i kyrkoordningen.

9 §
Församlingsrådet

De församlingar som är i fullständig ekonomisk gemenskap har ett församlingsråd. Detta sköter kyrkorådets uppgifter enligt 10 kap. 1 § vilka inte ankommer på gemensamma kyrkorådet i den kyrkliga samfälligheten samt de övriga uppgifter som ankommer församlingsrådet enligt denna lag eller om vilka så särskilt bestäms. På församlingsrådet skall även tillämpas vad 5 § i samma kapitel stadgar om kyrkorådet.

Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som i samfällighetens budget anvisas för församlingsverksamheten samt utövar beslutanderätten vad gäller äganderätten och besittningen till den egendom som avses i 3 § 2 mom. samt dess avkastning.

Församlingsrådet består av kyrkoherden som ordförande samt minst 6 och högst 14 övriga medlemmar. Antalet medlemmar fastställs i kyrkoordningen enligt församlingens folkmängd.

10 §
Överföring av beslutanderätten

Genom ett reglemente eller en instruktion kan gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt i ärenden som anges i reglementet eller instruktionen överföras på gemensamma kyrkorådet eller dess sektioner eller på samfällighetens direktioner samt, genom beslut som skall underställas domkapitlet, även på församlingsrådet. Beslutanderätten får dock inte överföras i ärenden som avses i 9 kap. 1 § 2 mom.

11 §
Stadganden som skall tillämpas på olika verksamhetsorgan

Om något annat inte följer av denna lag eller kyrkoordningen, gäller om gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och om samfälligheiens direktioner samt om handläggningen av ärenden i dessa institutioner vad som på motsvarande sätt stadgas eller bestäms om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och direktioner i församlingen samt om handläggningen av ärenden i dessa.

12 §
Fördelningen av inkomster i samfälligheter med partiell ekonomisk gemenskap

De kyrkoskatter och övriga gemensamma inkomster som tillfaller församlingarna i partiell ekonomisk gemenskap skall först fördelas mellan samfälligheten och dess församlingar, varefter församlingarnas andel fördelas mellan dessa enligt grunder som fastställs av gemensamma kyrkofullmäktige. Beslutet skall underställas kyrkostyrelsen för avgörande.

12 kap.

Andra samarbetsformer

1 §
Samarbetet mellan församlingar

Församlingar kan ingå avtal om att gemensamt sköta uppgifter som hör till dem.

En församling kan med stöd av avtal sköta uppgifter även för någon annan församlings räkning. I avtalet kan det bestämmas att den sistnämnda församlingen är berättigad att invälja personer, som är valbara till förtroendeuppdrag i den egna församlingen, till medlemmar i respektive direktion i den församling som handhar uppgiften.

Ett avtal som avses ovan i 1 eller 2 mom. kan ingås även av en kyrklig samfällighet.

2 §
Samarbete med kommuner

En församling eller en kyrklig samfällighet kan med stöd av avtal även sköta uppgifter som ankommer på en kommun eller ett kommunalförbund. Inrättas för skötseln av uppgiften en direktion i församlingen eller i den kyrkliga samfälligheten, kan det bestämmas i avtalet att kommunen eller kommunalförbundet har rätt att utse medlemmar i direktionen, dock högst hälften av dessa.

13 kap.

Ändringar i församlingsindelningen

1 §
Initiativrätten

Initiativ till ändringar i församlingsindelningen kan tas av kyrkofullmäktige i en församling och av församlingsrådet i varje församling i en kyrklig samfällighet samt av domkapitlet eller biskopen. Föranleds ändringen i församlingsindelningen av ändringar i den kommunala indelningen, kan ärendet också väckas av kyrkostyrelsen.

2 §
Överföring av tjänsteinnehavare och arbetstagare

Ansluts en församling till en annan eller upplöses församlingen eller blir en tjänst i församlingen överflödig på grund av områdesminskning, skall, om något annat inte följer av 3 §, dess i huvudtjänst anställda tjänsteinnehavare överföras till för dem lämpade tjänster i den församling som utvidgas eller i den nya församlingen eller i respektive kyrkliga samfällighet.

En överförd tjänsteinnehavare är berättigad att erhålla de förmåner som hör till tjänsteförhållandet i sådan form, att de inte är oförmånligare än de motsvarande förmåner som han tidigare har haft.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på arbetstagare i arbetsavtalsförhållande av bestående natur, då anställningsförhållandet har karaktären av huvudsyssla.

3 §
Kyrkoherde, kaplan och kantor

Kyrkoherdetjänsten i en församling som ansluts till en annan församling upphör när ändringen i församlingsindelningen träder i kraft. Tänsteinnehavaren överförs till kyrkoherdetjänsten i den församling som utvidgas eller, om tjänsten inte är ledig, till en kaplanstjänst enligt 3 mom.

Bildas en ny församling genom sammanslagning av två eller flera församlingar, skall det i delningsbeslutet bestämmas vilken eller vilka av kyrkoherdetjänsterna som upphör.

En kyrkoherde eller kaplan vars tjänst upphör på grund av ändringar i församlingsindelningen överförs till en kaplanstjänst i den församling som utvidgas eller bildas eller som annars berörs av ändringarna. Upphör en kantorstjänst, överförs tjänsteinnehavaren till en kantorstjänst i någon av de församlingar som avses i detta moment. Om avlöning av en förflyttad tjänsteinnehavare gäller 2 § 2 mom.

4 §
Delning av egendom

När församlingsindelningen ändras på territoriell grund genom att en ny församling bildas eller när ändringen i församlingsindelningen på ett betydande sätt inverkar på församlingens folkmängd, skall församlingarnas egendom fördelas mellan de församlingar som berörs av ändringen eller som bildas i samband med denna. Är församlingarna av olika mening om delningens behövlighet, avgörs ärendet av kyrkostyrelsen.

Förenas en församling i sin helhet med en annan församling eller med en ny församling som bildas, övergår församlingens egendom till den sistnämnda församlingen. Kommer alla de församlingar som berörs av församlingsindelningen att tillhöra samma kyrkliga samfällighet, skall bestämmelser om egendomens fördelning intas i grundstadgan.

Kyrkostyrelsen beslutar om egendomens fördelning när den fattar beslut om ändring i församlingsindelningen. Föreligger del anledning därtill, kan kyrkostyrelsen framskjuta beslutet om fastställelse av egendomsfördelningen till att ske vid en senare tidpunkt, varvid kyrkostyrelsen i samband med delningsbeslutet endast beslutar huruvida en delning behövs samt vid behov även om de undantag som enligt 6 § möjligen skall göras i de delningsgrunder som nämns i 5 §. Sedan delningen av egendomen har fastställts, utgör en i beslutet intagen bestämmelse om att en församling har tilldelats egendom åtkomsthandling för egendomen.

5 §
Allmän delningsgrund

Delas en församling territoriellt i två eller flera församlingar, skall var och en av dessa erhålla egendom i den proportion som församlingens folkmängd utvisar enligt läget den dag då församlingsindelningen träder i kraft.

Fogas en del av församlingens område till någon annan församling eller bildas det av delen en ny församling, skall den församling till vilken delen fogas eller som bildas därav erhålla en så stor andel av den förstnämnda församlingens tillgångar, att den motsvarar förhållandet mellan folkmängden på det område som överförts från församlingen och folkmängden på det kvarstående området, om inte något annat föranleds av 6 §.

Skulder och andra motsvarande förbindelser skall fördelas mellan församlingarna i samma förhållande som de erhåller tillgångar. Ansvaret för skulder eller förbindelser får dock inte överföras utan tillstånd av fordringsägaren eller innehavaren av den rättighet saken gäller.

6 §
Undantag från fördelningsgrunderna

Vid egendomens fördelning i de fall som avses i 5 § 2 mom. skall med avvikelse från fördelningsgrunderna och utan att någon delning av ifrågavarande egendomsposter sker,

1) församlingens huvudkyrka och de byggnader som är avsedda för kyrkans bruk jämte lösöre samt den begravningsplats som eventuellt finns i anslutning till kyrkan lämnas åt den församling från vilket området avskiljs, och

2) en sådan annan kyrka eller ett församlingshus. en begravningsplats eller någon annan fastighet eller byggnad som enbart eller huvudsakligen betjänar ett visst område överlåtas åt den församling till vilket området kommer att höra.

En församling som berörs av ändringarna i församlingsindelningen kan dock berättigas att för en bestämd tid använda i 1 mom. nämnd egendom på de villkor som närmare fastställs i delningsbeslulet, under förutsättning att detta inte förorsakar betydande olägenhet för den församling som egendomen tillhör.

Skulle ändringarna i församlingsindelningen. egendomens fördelning eller ett i 1 mom. nämnt förfaringssätt medföra att ekonomin uppenbart försvagas för någon församling eller någon annan väsentlig olägenhet, kan avvikelser i fördelningsgrunderna ske.

14 kap.

Kyrkor, församlingens fastigheter och byggnadsskydd

1 §
Kyrkor

Varje församling skall ha en kyrka. I kyrkoordningen bestäms när församlingar kan använda en kyrka gemensamt eller såsom sin kyrka använda någon annan än en församling tillhörig kyrka.

Beslut av kyrkofullmäktige om uppförande av en ny kyrka eller ett jordfastningskapell skall underställas kyrkostyrelsen för fastställelse.

2 §
Kyrkliga byggnader

Kyrkliga byggnader är kyrkor och klockstaplar, jordfästnings- och gravkapell samt härmed jämförbara byggnader på en begravningsplats. Vad som stadgas eller bestäms om kyrkliga byggnader skall även gälla kyrkogård samt inhägnad och port som hör till en kyrkogård eller begravningsplats.

Ett beslut som innebär att en kyrka lämnas oanvänd eller som gäller rivning av en kyrklig byggnad eller en sådan renovering av en kyrklig byggnad som väsentligen förändrar dess exteriör eller interiör skall underställas kyrkostyrelsen för fastställelse.

3 §
Kyrkans jordagods och överlåtelse därav

Sådana jordagods som tillhör församlingens kyrka skall bevaras och användas för församlingskyrkans behov. Kyrkofullmäktige kan fatta beslut om överlåtelse av kyrkans jordagods endast då detta är oundgängligt för underhåll av kyrkobyggnaden eller om det finns andra synnerligen vägande skäl för överlåtelsen. Kyrkofullmäktiges beslut skall underställas kyrkostyrelsen för fastställelse.

Om de ecklesiastiska boställena gäller vad som stadgas särskilt.

4 §
Överlåtelse av annan fastighet

Kyrkofullmäktiges beslut om försäljning, byte eller annan överlåtelse av församlingens fasta egendom skall underställas kyrkostyrelsen för faststållelse.

Beslut som gäller utarrendering av kyrkans jordagods eller församlingens fasta egendom skall underställas domkapitlet för fastställelse, om arrendetiden är över 5 år.

5 §
Skyddet av kyrkliga byggnader

En kyrklig byggnad som är uppförd före 1917 är underkastad byggnadsskydd. Kyrkostyrelsen kan besluta att en kyrklig byggnad som är yngre skall förklaras skyddad, om det finns sådana skäl för åtgärden som medför att en motsvarande byggnad skulle kunna förklaras skyddad enligt byggnadsskyddslagen (60/85). Kyrkostyrelsen kan även besluta om byggnadsskydd på initiativ av domkapitlet, en församling eller museiverket. Byggnadsskyddet omfattar även en byggnads fasta inredning, därtill anslutna målningar och konstverk samt gårdsplan.

Har enligt 2 § 2 mom. ett beslut om rivning eller en sådan renovering av en skyddad kyrklig byggnad som väsentligen ändrar dess exteriör eller interiör underställts kyrkostyrelsen, skall kyrkostyrelsen innan ärendet avgörs bereda museiverket tillfälle att avge yttrande.

Har en i denna paragraf avsedd byggnad skadats på ett sådant sätt att den inte längre kan återställas i ursprungligt skick, eller är del av något annat särskilt skäl motiverat att inte längre skydda byggnaden, kan kyrkostyrelsen, efter att ha berett museiverket tillfälle att yttra sig, besluta att byggnaden inte längre skall vara skyddad.

kyrkostyrelsens beslut enligt 2 och 3 mom. skall underställas undervisningsministeriet för fastslällelse.

6 §
Övervakningen av byggnadsskyddet

För att verkställa inspektioner och undersökningar som behövs för anhängiggörande av ett byggnadskyddsärende eller för kontroll av hur skyddet följs och tillämpas har en av kyrkostyrelsen, domkapitlet eller museiverket utsedd inspektör tillträde till kyrkliga byggnader.

Ar det uppenbart att sådana ändringar eller renoveringar som avses i 2 § 2 mom. utförs i en kyrklig byggnad, utan att underställningsmyndigheten har fastställt detta, kan kyrkostyrelsen förbjuda åtgärden eller bestämma att arbetet skall avbrytas. Kyrkostyrelsens beslut kan verkställas även om det har överklagats genom besvär.

7 §
Kostnaderna för byggnadsskydd

En församling som inte i sin verksamhet kan använda en skyddad kyrklig byggnad som den äger eller annars kan få en skälig nytta därav, kan inte förpliktas att vidta sådana skyddsåtgärder för vilka kostnaderna slår i uppenbart missförhållande till de medel som församlingen kan anvisa för underhåll och renovering av alla sina kyrkliga byggnader.

15 kap.

Församlingens ekonomi

1 §
Användningen av församlingens tillgångar

Församlingens tillgångar och inkomster får användas endast för att fullfölja församlingens uppgifter.

Församlingarna skall betala avgifter till kyrkans centralfond så som stadgas i 22 kap. 8 §.

2 §
Kyrkoskatt

Församlingens medlemmar är skyldiga att bidra till anskaffande av medel som behövs för att läcka de i 1 § nämnda utgifterna.

Det belopp som enligt den av kyrkofullmäktige årligen godkända budgeten behövs för att bestrida utgifterna utöver övriga inkomster insamlas genom kyrkobeskattning för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige fastställer uttaxeringen per skatteöre. Grund för fastställande av uttaxeringen per skatteöre är det belopp som uppskattas bli hopbringat genom kyrkoskatten för rakenskapsåret, vilket belopp divideras med det antal skatteören som beräknats bli fastställt för inkomsterna under samma räkenskapsår. Uttaxeringen per skatteöre fastställs genom avrundning uppåt till det närmaste tal som är delbart med fem hundradels penni. Uttaxering- en per skatteöre kan dessutom höjas med högst tjugofem hundradels penni.

Om grunderna för betalning av kyrkoskar stadgas särskilt.

3 §
Befrielse från kyrkoskatt

Har den skattskyldige i enlighet med lagstadgade skälighetsgrunder helt eller delvis beviljats befrielse från betalning av skatt till såväl staten som kommunen eller från påföljder med anledning av försenad skattebetalning eller uppskov därmed, erhåller han motsvarande befrielse från den kyrkoskatt som skall betalas för samma inkomst samt från påföljder med anledning av försenad skattebetalning eller uppskov med skattebetalningen på motsvarande villkor.

Kyrkorådet kan även i andra än i de fall som avses i 1 mom. helt eller delvis bevilja befrielse från kyrkoskatt eller från påföljder med anledning av försenad skattebetalning eller uppskov med skattebetalning på samma grunder som statens och kommunens myndigheter kan bevilja befrielse eller uppskov som gäller statseller kommunalskatt.

4 §
För särskilt ändamål donerad eller testamenterad egendom

Vid förvaltande och nyttjande av egendom som en församling har erhållit som gåva eller genom testamente skall iakttas vad som bestäms i gåvobrevet eller testamentet.

Har förhållandena förändrats på ett varaktigt sätt så att det blivit omöjligt eller uppenbart onyttigt att använda den i 1 mom. nämnda egendomen enligt de ursprungliga föreskrifterna, kan avvikelser ske från villkoren i gåvobrevet eller testamentet. Det nya användningssyftet får inte väsentligen avvika från det ursprungliga.

Ett beslut genom vilket egendomens användning har ändrats skall underställas domkapitlet för fastställelse.

5 §
Redovisningsskyldiga

Med redovisningsskyldig avses en förtroendevald eller tjänsteinnehavare,

1) som beslutar om åtgärder som gäller utgifter eller inkomst eller som deltar i sådana beslut,

2) som godkänner en utgift för betalning eller en inkomst att tas emot.

3) som förvaltar penningmedel eller annan egendom som tillhör församlingen eller den kyrkliga samfalligheten, eller

4) som har till uppgift att bevaka församlingens eller den kyrkliga samfällighetens ekonomiska intressen eller att övervaka skötseln av dess tillgångar eller dess bokföring.

Såsom redovisningsskyldig betraktas dock inte en medlem av kyrkofullmäktige eller en revisor.

Har anmärkning framställts mot en redovisningsskyldig, beslutar kyrkofullmäktige om åtgärder skall vidtas gentemot denne for bevakande av församlingens intresse. Är det sannolikt att den redovisningsskyldige har förskingrat medel eller gjort sig skyldig till ekonomiskt missbruk eller annars uppsåtligen grovt brutit mot sina skyldigheter, skall kyrkofullmäktige anmäla honom för åtal. Är brottet ringa, behöver anmälan inte ske. Väcks inte åtal, kan ett ersättningsyrkande handläggas som ett anmärkningsärende vid domkapitlet, som kan ålägga den redovisningsskyldige att ersätta den skada som orsakats genom det oriktiga förfaringssättet eller försummelsen. Ärendet kan inte handläggas som ett anmärkningsärende, om inte ersättningsyrkandet har framställts inom tre år från det att anmärkningen mot den redovisningsskyldige föredragits för kyrkofullmäktige.

Ersättningsskyldigheten enligt denna paragraf bestäms med stöd av skadeståndslagen (412/74).

16 kap.

Kyrkböckerna som befolkningsregister samt församlingens arkiv

1 §
Befolkningsregisterföringen

Församlingarnas pastorsexpeditioner och centralregister för kyrkböckerna samt sköter under folkbokföringsförvaltningens ledning och under dess tillsyn de uppgifter i samband med befolkningsregisterföringen som gäller församlingarnas medlemmar, med iakttagande av vad som stadgas om befolkningsregister i allmän lag eller bestäms med stöd härav.

Beslutsfattandet i ärenden som gäller befolkningsregisterföringen ankommer på kyrkoherden eller, om församlingarna har ett gemensamt centralregister, på direktören för detta.

Om hänskjutande av beslut som angår befolkningsregisterföringen att avgöras av registerbyrån gäller lagen om befolkningsböcker.

2 §
Kyrkböckerna

Kyrkböcker utgör förteckningarna över församlingens medlemmar samt längderna över födda och döpta, skriftskolgångna och konfirmerade, över personer beträffande vilka hindersprövning verkställts för ingående av äktenskåp, över vigda, döda och begravade samt över ut- och inflyttade liksom även över dem som utträtt ur eller intagits i kyrkans gemenskap.

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om kyrkböckernas innehåll och om hur de skall föras samt om de uppgifter som skall utges ur kyrkböckerna, om inte detta ankommer på någon myndighet inom folkbokföringsförvallningen.

Lösen för ämbetsbevis samt för utdrag ur kyrkböcker och församlingens övriga handlingar betalas till församlingen enligt vad undervisningsministeriet bestämmer på kyrkostyrelsens framställning.

3 §
Arkivering av handlingar

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om ordnande och uppbevaring samt om förutsättningarna för förstörande av kyrkböcker och andra handlingar som hör till församlingens arkiv.

Gamla kyrkböcker och övriga handlingar i församlingens arkiv kan deponeras i allmänna arkiv på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt. Deponerade handlingar förblir fortfarande församlingens egendom.

17 kap.

Begravningsväsendet

1 §
Anläggande av begravningsplats

Kyrkofullmäktige beslutar om anläggande, utvidgning och indragning av en begravningsplats. Ett beslut om anläggande eller utvidgning av en begravningsplats skall underställas undervisningsministeriet för fastställelse.

2 §
Gravrätt

Rätt till grav upplåts på en bestämd tid. Gravrättsinnehavaren får överlåta denna rätt endast till församlingen.

Om gravrättsinnehavaren och om vilka som får gravsättas i en bestämd grav skall överenskommas vid upplåtelsen av gravrätten. Har någon överenskommelse inte träffats inom ett år från dagen för upplåtelsen eller kan en ingången överenskommelse inte iakttas, skall avgörande om gravrättsinnehavaren och om vilka som får begravas fattas enligt vad som bestäms i kyrkoordningen.

Uppstår det oenighet om gravrätten, om gravrättsinnehavaren, om vilka som får gravläggas eller om gravrättsinnehavarens skyldigheter, avgörs ärendet av kyrkorådet.

3 §
Skötseln av gravar

Gravar skall skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. För gravens skötsel svarar gravrättsinnehavaren, om inte kyrkofullmäktige bestämmer annat eller annat avtalas på det sätt som anges i 2 mom.

En församling kan överenskomma med gravrättsinnehavaren om att församlingen för en bestämd tid åtar sig skyldigheten att sköta graven mot ersättning. En församling kan även ingå avtal om gravskötsel på ett sådant sätt att ersättningarna för skötseln placeras i en särskild gravvårdsfond med vars medel gravar i fråga skall skötas.

Har skötseln av en grav väsentligt försummats, kan kyrkorådet ålägga gravrättsinnehavaren att iståndsätla graven inom ett år efter att beslutet har delgelts honom. Gör han det inte, kan kyrkorådet förklara gravrätten förverkad. Beslutet skall delges så som anges i 25 kap. 2 § 3 mom.

Finns inte uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort att tillgå, skall ett meddelande om beslut som avses i 3 mom. eller som annars gäller graven tillkännages genom att ett meddelande härom utsätts på graven. Beslutet skall dessutom kungöras i en på orten allmänt spridd tidning. Delgivningen anses ha skett den dag då kungörelsen publicerades i tidningen.

4 §
Gravvårdar

En gravvård eller någon annan anläggning får inte bortföras från graven utan kyrkorådets tillstånd.

Då gravrätten förverkats eller annars upphör kan gravrättsinnehavaren ges rätt att avlägsna en på graven befintlig gravvård eller annan anläggning. Har inte dessa eller lösa föremål på graven avlägsnats inom sex månader från det gravrälten upphörde, övergår de vederlagsfritt till församlingen.

IV AVDELNINGEN

BISKOPSÄMBETET OCH STIFTETS ÖVRIGA FÖRVALTNTNG

18 kap.

Biskopsämbetet

1 §
Biskop och biskopens uppgifter

Biskopen leder förvaltningen i sitt stift samt övervakar församlingarnas och prästernas verksamhet.

På ärkebiskopen ankommer härutöver de uppgifter om vilka stadgas i denna lag eller i kyrkoordningen.

2 §
Vikarier för biskopen

När biskopsämbetet är vakant eller biskopen är förhindrad att sköta sin tjänst, omhänderhas hans brådskande och nödvändiga tjänsteuppgifter av domprosten eller, då denne är förhindrad, av den i tjänsten äldre prästassessorn, om inte något annat stadgas om hur uppgifterna skall skötas.

3 §
Tidpunkten för val samt rösträtt

När biskopsämbetet blivit ledigt, skall domkapitlet förordna att biskopsval förrättas.

Rösträtt i valet har

1) stiftets präster, om inte något annat följer av 5 kap. 5 §,

2) stiftets lektorer,

3) domkapitlets juristassessor, samt

4) de elektorer som utsetts av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet i stiftets alla församlingar bland de medlemmar som enligt 7 kap. 3 § är valbara till församlingens förtroendeuppdrag, så att en elektor utses för varje påbörjat 5 000-tal av församlingens folkmängd.

Rösträtt i valet av ärkebiskop har dessutom domkapitlets medlemmar i de övriga stiften samt de från stiften valda ombuden till kyrkomötet.

4 §
Valförrättning, tjänsteförslag och utnämning

Val av biskop sker med slutna sedlar. Var och en skall ge sin röst åt tre präster i den ordning han önskar få dem uppförda på förslag.

Den kandidat som de flesta har ställt främst uppförs på det första förslagsrummet. Av de övriga kandidaterna uppförs på det andra förslagsrummet den som har erhållit de flesta rösterna sammanlagt för det första och det andra förslagsrummet, samt på det tredje förslagsrummet den av de återstående som sammanlagt fått de flesta rösterna.

Republikens president utnämner en av de på förslag uppförda till biskop.

5 §
Tjänsteförhållandets upphörande

Vad som stadgas om tjänsteförhållandet för statens tjänstemän tillämpas inte på upphörandet av en biskops tjänsteförhållande.

Avgångsåldern för en biskop är 67 år. En biskops tjänsteförhållande upphör utan uppsägning vid utgången av den månad då han uppnår avgångsåldern. Anmäler en biskop därförinnan till undervisningsministeriet och domkapitlet att han kommer att avgå, upphör hans tjänsteförhållande vid den tidpunkt som han därvid meddelar.

Republikens president kan utan ansökan entlediga en biskop som på ett bestående sätt har förlorat sin arbetsförmåga.

19 kap.

Domkapitlet

1 §
Uppgifter och medlemmar

Domkapitlet omhänderhar den kyrkliga förvaltningen och verksamheten i stiftet samt avgör härtill anslutna lagskipningsärenden.

Medlemmar av domkapitlet är biskopen såsom ordförande, domprosten, som är domkyrkoförsamlingens kyrkoherde, såsom vice ordförande samt två prästassessorer och en lagfaren assessor. Domkapitlet förordnar till adjungerade medlemmar för fem år i sänder fem erfarna präster samt två personer som fyller behörighetsvillkoren för tjänsten som lagfaren assessor, samt fastställer den ordning i vilken en adjungerad medlem skall kallas i stället för en prästerlig medlem eller den lagfarne assessorn då dessa är jäviga eller har förhinder.

Den lagfarne assessorn eller en adjungerad medlem med motsvarande behörighet skall vara närvarande vid den muntliga handläggning som avses i 7 § 2 mom. samt även vid handläggningen av ärenden som gäller lagskipning, tjänstefel eller disciplin. Gäller ett sådant ärende en militärpräst, skall fältbiskopen närvara som extra medlem i domkapitlet.

Har biskopen eller den som är annan medlem i domkapitlet inte tidigare avlagt domared eller domarförsäkran, skall han göra det inför domkapitlet innan han tillträder sitt uppdrag.

2 §
Behörighetsvillkor

Behörig som prästassessor är en till stiftet hörande kyrkoherde eller kaplan som innehar sådan kompetens som närmare anges i kyrkoordningen.

Prästassessor utses för tre år åt gången genom val, i vilket stiftets präster, om inte något annat följer av 5 kap. 5 §, och stiftets lektorer har rösträtt. Alla får rösta på en kandidat.

Lagfaren assessor skall ha avlagt juriskandidatexamen och vara förtrogen med domarvärv eller förvaltning. Om behörighetsvillkoren för domkapitlets övriga tjänstemän bestäms i kyrkoordningen.

3 §
Beslutförhet

Domkapitlet är beslutfört med fem medlemmar. Gäller inte ärendet uppgörande av val- eller tjänsteförslag eller besättande av tjänsten som lagfaren assessor eller en tjänst som kontraktsprost, är domkapitlet beslutfört även med ett mindre antal medlemmar, om minst tre närvarande medlemmar är ense om beslutet.

I handläggningen av ett rättelseyrkande som avser val- eller tjänsteförslag skall utöver det fulltaliga domkapitlet delta två adjungerade medlemmar, av vilka den ena är präst och den andra jurist.

4 §
Omröstning

Om omröstning i domkapitlet gäller vad som i allmän lag stadgas om omröstning i en kollegial domstol.

Vid uppgörande eller rättelse av val- eller tjänsteförslag verkställs omröstning särskilt för varje förslagsrum.

5 §
Lagskipningsärenden

I egenskap av lagskipningsorgan handlägger och avgör domkapitlet

1) besvärsmål som enligt särskilda stadganden skall avgöras av domkapitlet.

2) klagan som anförts i form av ett extraordinärt rättsmedel i ärenden där domkapitlet är besvärsmyndighet.

samt såsom första rättsinstans

3) förvaliningsrältsliga tvistemål som gäller en offentligrättslig skyldighet eller rättighet enligt denna lag eller kyrkoordningen. I samma ordning handläggs sådana tvistemål angående ett tjänsteförhållande mellan kyrkan, en församling eller en kyrklig samfällighet och en tjänsteinnehavare, om inte något annat stadgas om avgörandet.

Beslut i lagskipningsärenden skall fattas på föredragning.

6 §
Rättsregler angående förfarandet

Om inte något annat stadgas i denna lag. skall vid handläggningen av förvaltningsärenien iakttas lagen om förvaltningsförfarande, och vid handläggning av lagskipningsärenden allmän rättegångsordning.

7 §
Anhängiggörande av ärenden, muntligt förfarande, syn och hörande

Ett ärende skall anhängiggöras skriftligen i domkapitlet. Ett ärende kan även anhängiggöras på framställning av en annan myndighet eller av en medlem av domkapitlet.

Domkapitlet kan hålla muntlig förhandling eller förrätta syn. Parterna skall bevisligen kallas till dessa. I en muntlig förhandling kan vittnen och sakkunniga höras på ed eller försäkran. Part kan även höras på sanningsförsäkran i andra ärenden än sådana som gäller tjänstefel eller disciplin. För utredning av ett ärende kan domkapitlet även begära utlåtande av någon annan myndighet.

Då förklaring eller bemötande inbegärs av en part eller då denne kallas till muntlig förhandling eller till syn, kan till begäran eller kallelsen fogas en påminnelse om att utebliven förklaring eller frånvaro inte hindrar att saken behandlas och avgörs.

8 §
Ersättande av rättegångskostnader

När domkapitlet avgör ett i 5 § avsett ärende kan det ålägga den förlorande parten att betala ersättning för rättegångskostnader med iakttagande i tillämpliga delar av de grunder som stadgas i 21 kap. rättegångsbalken.

9 §
Domkapitlets fonder

Domkapitlet förvaltar själv de donationsmedel och fonder av stiftelsenatur som är i dess besittning samt sköter revisionen av dessa med iakttagande av god revisionssed.

10 §
Forum för tjänstebrott

Biskopen och domkapitlets medlemmar åtalas för tjänstebrott i den hovrätt inom vars domkrets domkapitlet är beläget.

11 §
Kontraktsprost. Stifts- och prosterimöten

Biskopen och domkapitlet biträds i prosteriets kyrkliga förvaltning av kontraktsprosten, som utses för sex år i sänder bland kyrkoherdarna i prosteriels församlingar.

Rösträtt i valet av kontraktsprost har prosteriets präster, om inte något annat följer av 5 kap. 5 §, och lektorer.

Domkapitlet utnämner till kontraktsprostämbetet någon av de tre kyrkoherdar som har fått de flesta rösterna i valet.

Om stifts- och prosterimöten bestäms i kyrkoordningen.

V AVDELNINGEN

KYRKANS GEMENSAMMA FÖRVALTNING

20 kap.

Kyrkomötet

1 §
Sammansättning

Kyrkans ombud vid kyrkomötet är

1) biskoparna i stiften eller, om biskopsämbetet är vakant eller biskopen har förhinder, en av domkapitlet inom sig utsedd ledamot,

2) faltbiskopen,

3) nittiosex valda ombud, av vilka trettiotvå är präster och sextiofyra lekmän.

4) ett av statsrådet tillförordnat ombud, samt

5) en av högsta domstolen och en av högsta förvaltningsdomstolen inom sig utsedd ledamot.

Ombuden skall vara medlemmar av kyrkan.

Antalet prästerliga ombud och lekmannaombud fördelas mellan stiften i förhållande till dessas folkmängd, så att först fastställs det sammanlagda antal ombud som skall väljas från stiftet varefter mandaten fördelas mellan de prästerliga ombuden och lekmannaombuden. Från församlingarna på Åland utses ett lekmannaombud, och folkmängden i dessa församlingar lämnas obeaktad då de övriga mandaten fördelas mellan stiften. Från varje stift väljs minst två präster och fyra lekmän.

Kyrkomötet sammankommer årligen under de dagar som fastställs i arbetsordningen eller annars bestäms av kyrkomötet.

2 §
Valbarhet

Valbara till prästerliga ombud är de präster som hör till stiftet.

Till lekmannaombud kan utses sådana lekmannamedlemmar av församlingarna i stiftet som är valbara till förtroendeuppdrag i församlingen och som har samtyckt till att vara ombud.

3 §
Förfarandet vid val, tidpunkten för val sann ombudens mandatperiod

De prästerliga ombuden och lekmannaombuden väljs särskilt stiftsvis genom proportionella och hemliga val.

Val av ombud förrättas den andra måndagen i februari under det andra året efter de församlingsval som avses i 8 kap. 2 § 1 mom.

Ombudens mandatperiod börjar den 1 maj efter verkställda val och varar fyra år.

4 §
Val av prästerliga ombud

Röstberättigade i valet av prästerliga ombud är stiftets präster, om inte något annat framgår av 5 kap. 5 §. Varje röstberättigad får rostara en kandidat på kandidatlistan.

5 §
Val av lekmannaombud

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlinesråden. Vid förhinder för en medlem har suppleanten rösträtt. Varje röstberättigad får rösta på en kandidat på kandidatlistan.

Vid fastställandet av valresultatet omräknas det antal röster som kandidaterna har erhållit i varje församling så att rösterna står i proportion till församlingens folkmängd och antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Det sammanlagda röstetalet för medlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet i varje församling utgör fyra utökat med en röst för varje helt eltusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal fördelas mellan de i valet röstberättigade personerna med tre decimalers noggrannhet.

6 §
Val av lekmannaombud från Åland

I valet av lekmannaombud från församlingarna på Åland röstar varje röstberättigad på en sådan kandidatlista på vilken det har uppställts en kandidat till ombud samt en till första och en till andra suppleant. Har det vid valet inlämnats endast en kandidatlista, utses de på denna lista uppställda kandidaterna utan röstning.

Blir såväl ombudets som de båda suppleanternas platser lediga eller har del vid valet inte inlämnats någon enda kandidatlista, skall nya val förrättas vid en av domkapitlet fastställd tidpunkt.

7 §
Kyrkomötets uppgifter

Kyrkomötet handlägger ärenden som angår kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.

På kyrkomötet ankommer

1) att godkänna och förordna om ibruktagande av bibelöversättning, den kristna läran, psalmbok, kyrkohandbok och mässmelodier,

2) att handlägga frågor vilka förutsätter principiella ståndpunktsiaganden som rör kyrkans tro och lära eller som grundar sig härpå. samt att vidta åtgärder med anledning av dessa,

3) att uppgöra förslag till stiftande, ändring eller upphävande av kyrkolag,

4) att godkänna kyrkoordningen.

5) att godkänna valordningen för kyrkan,

6) att avge utlåtanden, göra framställningar och uttala önskemål till statsrådet i frågor som gäller kyrkans förhållande till staten eller i Finland verksamma andra trossamfund, författningar som gäller äktenskapet och familjen. de mänskliga rättigheterna, utkomst och socialskydd, religionsundervisning och fostran i skolan, ed och andra härmed jämförbara frågor samt grunderna för den kyrkliga beskattningen och löner, pensioner eller andra förmåner för kyrkans anställda.

7) att utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten av kyrkolagen och kyrkoordningen, till den del denna rätt inte enligt 2 kap. 3 § 2 mom. har anförtrotts kyrkostyrelsen eller biskopsmötet.

8) att besluta om inrättande av stift, om ändring av stiftsgränserna eller om indragning av stift, så som stadgas i 3 kap. 1 § 1 mom.,

9) att besluta om kyrkans förbindelser till övriga kyrkor, trossamfund och mellankyrkliga organisationer samt om samarbetet med dessa,

10) att inrätta och dra in ecklesiastikrådstjänster samt att välja och entlediga ecklesiastikråden och kyrkostyrelsens i 22 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten nämnda ledamöter,

11) alt fastställa budgeten för kyrkans centralfond samt att besluta hur mycket församlingarna årligen skall betala till kyrkans centralfond.

12) att låta granska kyrkans centralfonds och övriga under kyrkostyrelsens tillsyn slående fonders räkenskaper och förvaltning, att fastställa fondernas bokslut och besluta om beviljande av ansvarsfrihet,

13) att handlägga verksamhets- och ekonomiplanen för kyrkans centralfond samt kyrkostyrelsens och avtalsdelegationens berättelser, samt

14) att handlägga de övriga ärenden som ombetros kyrkomötet i denna eller någon annan lag eller i kyrkoordningen.

I motiveringarna till budgeten uppger kyrkomötet antalet tjänster som skall inrättas samt den huvudsakliga uppgiftsbeskrivningen för dem.

8 §
Ordförande, arbetsordning och jäv

Kyrkomötets ordförande är ärkebiskopen eller, om ärkebiskopsämbetet är vakant, den i tjänsten äldste biskopen.

Kyrkomötet fastställer för sig en arbetsordning, utser två vice ordförande och tillsätter behövliga utskott.

Kyrkomötets ordförande och de övriga ombuden är jäviga att delta i beslut som rör dem personligen.

Vid förrättande av val av medlemmar och suppleanter till kyrkans avtalsdelegation eller vid fastställande av reglementet for avtalsdelegationen deltar i handläggningen och beslutsfattandet endast de ombud vilkas villkor i anställningsförhållandet inte regleras i kyrkans tjänstekollektivavtal.

9 §
Framställningar, initiativ och handläggningen av ärenden

Biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftsmötet har rätt att göra framställningar och ombud rätt att ta initiativ till kyrkomötet. Om handläggningen av dessa samt om omröstning och val bestäms i kyrkoordningen. Närmare bestämmelser om dessa kan ges i en arbetsordning.

Ett ärende förfaller om handläggningen av det inte har slutförts före utgången av kyrkomötets mandatperiod eller överlämnats för beredning till en annan institution än något av kyrkomötets utskott.

Ett ombuds rätt att uttala sig i ett ärende eller om förfarandet vid handläggningen får inte begränsas.

10 §
Ärenden som kräver kvalificerad majoritet

Då i plenum har fattats beslut om varje punkt i ett utskotts förslag som gäller ett sådant ärende som avses i 7 § 2 mom. 1, 2, 3, eller 4 punkten, skall förslaget i sin helhet upptas till andra behandling i ett särskilt plenum i den form som det blivit godkänt i den första behandlingen. Förslaget blir godkänt om det i den andra behandlingen omfattas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

21 kap.

Biskopsmötet

1 §
Sammansättning

Medlemmar av biskopsmötet är

1) biskoparna i stiften eller, om biskopsämbetet är vakant eller biskopen har förhinder, en av domkapitlet i hans ställe inom sig utsedd prästerlig ledamot,

2) fältbiskopen, samt

3) en av varje domkapitel inom sig utsedd assessor.

2 §
Uppgifter

Biskopsmötet

1) handlägger ärenden som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete samt stiftens förvaltning och vård,

2) gör framställningar och avger utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen, samt

3) sköter de övriga uppgifter som enligt denna lag eller kyrkoordningen ankommer på biskopsmötet.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

1 §
Kyrkostyrelsens sammansättning

Medlemmar av kyrkostyrelsen är

1) ärkebiskopen såsom ordförande,

2) två av biskopsmötet för fyra år i sänder valda biskopar, samt

3) två präster och åtta lekmän som kyrkomötet har utsett för samma mandatperiod.

Lekmännen, av vilka en skall utses från varje stift, skall vara valbara till lekmannaombud vid kyrkomötet.

Om kyrkostyrelsens sektioner och åmbetskollegiet bestäms i reglementet för kyrkostyrel- sen. Medlemmar av ämbetskollegiet är de tjänsteinnehavare i kyrkostyrelsen som innehar en ecklesiaslikrådstjänst.

2 §
Kyrkostyrelsens uppgifter

På kyrkostyrelsen ankommer, om inte något annat stadgas i denna lag eller i kyrkoordningen.

1) att sköta kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.

2) att utgöra styrelse för kyrkans centralfond,

3) att till statsrådet avge de utlåtanden som begärts av kyrkan, om inte avgivandet av utlåtande ankommer på kyrkomötet,

4) att bereda ärenden för kyrkomötet.

5) att sköta verkställigheten av kyrkomötets beslut,

6) att handleda och övervaka arbetet inom de organ som kyrkomötet tillsatt att arbeta i samband med kyrkostyrelsen,

7) att inrätta och dra in tjänster för specialuppgifter inom kyrkan samt att ändra uppgiftsbeskrivningen för en tjänst.

8) att i kyrkans författningssamling publicera de författningar som skall tas in i den,

9) att bestämma de allmänna ändamål för vilka kollekt skall uppbäras vid högmässogudstjänsterna.

10) att också i övrigt främja kyrkans verksamhet och bevaka dess intresse, samt

11) att sköta de uppgifter som inte ankommer på någon annan myndighet i kyrkan.

Kyrkostyrelsen företräder kyrkan och för dess talan vid domstolar och andra myndigheter samt insår avtal och företar andra rättshandlingar på kyrkans vägnar. Kyrkostyrelsen har rätt att anskaffa, överlåta eller pantsätta kyrkan och kyrkans centralfond tillhörig fast egendom samt att uppta lån för kortare tid än ett år.

3 §
Kompetensöverföring

Sektioner, ämbetskollegiet eller kyrkostyrelsens tjänsteinnehavare kan inom de gränser som bestäms i kyrkoordningen ges rätt att avgöra ärenden på kyrkostyrelsens vägnar. Beslut som fattas av dem kan överföras till kyrkostyrelsens avgörande på del sätt som bestäms i kyrkoordningen.

4 §
Beslutförhet

Kyrkostyrelsen, dess sektioner och ämbetskollegiet är beslutföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

5 §
Forum för tjänstebrott

Åtal för tjänstebrott som väckts mot en medlem av kyrkostyrelsen eller ett ecklesiastikråd handläggs vid Helsingfors hovrätt.

6 §
Kyrkans centralfond

Kyrkans centralfond är en för kyrkan gemensam fond, vars tillgångar används inom ramen för centralfondens budget

1) för understödande av församlingar i svag ekonomisk ställning,

2) för betalning av pensioner och familjepensioner,

3) för betalning av de utgifter som föranleds av kyrkomötet och val av ombud till detta.

4) för betalning av utgifterna för kyrkostyrelsen och de i anslutning till denna inrättade verksamhetsorganen, samt för kyrkans centralfond och biskopsmötet,

5) för betalning av utgifterna för de av kyrkomötet tillsatta kommitteerna.

6) för betalning av utgifterna för synodaloch stiftsmötena samt för sliftsverksamheten.

7) för arvoden för uppgifter som ankommer på kontraktsprostämbetet,

8) för fullgörande av kyrkans övriga gemensamma uppgifter, samt

9) för betalning av kyrkans övriga utgifter enligt lag eller särskilda förbindelser.

7 §
Pensioner

Till den som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till kyrkan, till en församling eller till en kyrklig samfällighet betalas pension och efter honom familjepension ur kyrkans ceniralfond så som stadgas särskilt.

Avtal kan ingås om betalning av pension ur kyrkans centralfond så som härom särskilt stadgas.

1) till präst och lektor som i enlighet med domkapitlets berättigande har verkat som präst eller lektor i en förening, annan sammanslutning. stiftelse eller anstalt,

2) till personer som har varit anställda i en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller som varit anställda av någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland finländska utvandrare,

3) till personer som har varit i missionsarbete utomlands, samt

4) till personer som i egenskap av diakonissa har handhaft en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt.

Avtal kan ingås om betalning av familjepension även efter en person som avses i 2 mom., så som stadgas särskilt.

8 §
Avgifter till centralfonden

Varje församling eller kyrklig samfållighet erlägger årligen till kyrkans centralfond

1) högst sju hundradedels procent av den beskattningsbara inkomst för vilken föregående år har påförts eller förelegat rätt att påföra kyrkoskatt (grundavgift ),

2) för betalning och fondering av pensioner och familjepensioner en avgift fastställd i procent av den lön som under fmansåret har betalts till tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av pensionsskyddet (pensionsavgift ), varvid till lönen hänförs också fri bostad inklusive värme, och

3) utöver grundavgiften tolv hundradedels procent av den beskattningsbara inkomst for vilken föregående år har påförts eller förelegat rätt att påföra samfund, sammanslutning, anstalt eller stiftelse kyrkoskatt (tilläggsavgift ).

9 §
Avtalsdelegationens uppgifter

På kyrkans avtalsdelegation ankommer att på kyrkans samt på församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas vägnar förhandla och avtala om villkoren i anställningsförhållandet för dessas tjänsteinnehavare och arbetstagare genom tjänste- och arbetskollektivavtal samt om samarbete avseende arbetarskydd så som stadgas särskilt.

VI AVDELNINGEN

DISCIPLINÄRT FÖRFARANDE OCH LAGSKIPNING

23 kap.

Disciplinärt förfarande

1 §
Disciplinärt förfarande och åtal mot tjänsteinnehavare

Disciplinärt förfarande får inte inledas om saken är av sådan beskaffenhet att den skall göras anhängig vid domstol.

Disciplinärt förfarande får inte inledas om åtal mot vederbörande har väckts vid domstol på grund av samma omständighet. Väcks åtal vid domstol medan ett disciplinärt förfarande är anhängigt på grund av samma omständighet som har föranlett det disciplinära förfarandet, skall förfarandet avbrytas för den tid åtalet är anhängigt.

Disciplinärt förfarande får inte heller inledas eller disciplinstraff påföras om en domstol på grund av samma omständighet har ådömt straff eller om domstolen har förkastat ett sådant åtal mot tjänsteinnehavaren eller lämnat gärningen ostraffad. Utan hinder av detta kan tjänsteinnehavaren dock avsättas med iakttagande av disciplinärt förfarande enligt detta kapitel.

2 §
Domstolarnas anmälningsskyldighet

Åtalas en präst vid allmän domstol, skall domstolen därom underrätta vederbörande domkapitel, som kan utse ett ombud att vara närvarande vid handläggningen av målet. En anmälan behövs dock inte i ett sådant ärende som handläggs genom strafforder- eller ordningsbotsförfarande eller i ett mål som anhängiggjorts i sådant förfarande men på grund av den åtalades anmälan har överförts till handläggning vid domstol.

Har en domstol dömt en präst eller en tjänsteinnehavare i kyrkan, i en församling eller kyrklig samfållighet till straff för tjänstebrott eller till frihetsstraff för något annat brott, skall avskrift av utslaget utan dröjsmål tillställas domkapitlet då ärendet gäller en präst, och i annat fall den församling eller kyrkliga myndighet hos vilken tjänsteinnehavaren är anställd.

3 §
Myndigheter som handlägger disciplinära ärenden

Domkapitlet handlägger disciplinära ärenden som gäller

1) innehavare av en präst- eller lektorstjänst i en församling eller kyrklig samfållighet,

2) även av någon annan präst i prästämbetet begånget tjänstefel eller oriktigt uppförande eller frågan om den inverkan som prästens brott eller förseelse har på prästämbetet,

3) innehavaren av en tjänst som kyrkomötet inrättat för stiftsverksamheien, eller

4) tjänsteinnehavare i domkapitlet.

Kyrkostyrelsen handlägger disciplinära ärenden som gäller kyrkostyrelsens tjänsteinnehavare eller någon annan än en i 1 mom. 3 punkten avsedd tjänsteinnehavare som anställts för specialuppgifter i kyrkan.

Kyrkorådet, gemensamma kyrkorådet eller församlingsrådet handlägger disciplinära ärenden som gäller tjänsteinnehavare i en församling eller kyrklig samfallighet, dock inte innehavare av en präst- eller lektorstjänst.

4 §
Disciplinombud

Kyrkostyrelsen och varje domkapitel förordnar för fyra år i sänder för handläggning av disciplinära ärenden vid myndigheten i fråga ett disciplinombud. Disciplinombudet beslutar självständigt om framställande av yrkanden och för även i övrigt myndighetens talan. Disciplinombudet skall vara en i kyrkans verksamhet och förvaltning förfaren person som avlagt juris kandidatexamen.

Om det vid en i 3 § 3 mom. nämnd myndighet yrkas ett annat disciplinstraff gentemot en tjänsteinnehavare i en församling eller kyrklig samfallighet än skriftlig varning, skall myndigheten kalla det vid domkapitlet förordnade disciplinombudet att vara disciplinombud i delta ärende.

5 §
Förberedande undersökning

Har en i 3 § nämnd myndighet grundad anledning att förmoda att en präst eller annan tjänsteinnehavare som lyder under myndighetens disciplinrätl har gjort sig skyldig till ett tjänstebrott eller till ett sådant beteende som kan föranleda disciplinstraff, skall den se till att en förberedande undersökning verkställs i saken. Därefter skall myndigheten, om undersökningen ger anledning därtill, ge undersökningsmaterialet åt den allmänna åklagaren eller åt disciplinombudel eller, i det fall som avses i 3 § 3 mom., inleda ett disciplinärt förfarande.

6 §
Anhängiggörande samt hörande av svaranden

Sedan disciplinombudet har skaffat den tilläggsutrednins som möjligen krävs för sakens avgörande, beslutar han om disciplinärt förfarande skall inledas. I en församling och kyrklig samfallighet beslutar en i 3 § 3 mom. avsedd myndighet om inledande av ett sådant förfarande.

Anhängiggörandet sker så att den tjänsteinnehavare som är svarande delges yrkandet på disciplinstraff och det material på grundvalen av vilket disciplinstraff yrkas. Disciplinombudet skall ge dessa handlingar även åt den myndighet som handlägger det disciplinära ärendet.

Svaranden skall beredas tillfälle att inom skälig tid avge förklaring. Företas muntlig behandling i det disciplinära ärendet, skall disciplinombudet vara närvarande.

7 §
Ärendets handläggning i kyrkostyrelsen

I handläggningen av ett disciplinärt ärende i kyrkostyrelsen skall i tillämpliga delar iakttas vad 19 kap. 7 § 2 och 3 mom. stadgar om handläggning av ärenden. Disciplinombudet och svaranden har rätt att ställa frågor till vittnena och de sakkunniga.

8 §
Disciplinstraffen

En tjänsteinnehavare som handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar den eller som uppträder på ett med hänsyn till sin tjänsteställning olämpligt sätt kan påföras disciplinstraff.

Disciplinstraffen är

1) skriftlig varning,

2) skiljande från tjänsteutövning för minst en och högst sex månader, samt

3) avsättning.

Disciplinstraff kan inte påföras en biskop. Disciplinstraff kan inte heller påföras en medlem av ett domkapitel för förseelse som denne har gjort sig skyldig till i denna tjänst.

9 §
Disciplinstraff för präster

En präst som är i kyrkans eller i en församlings eller kyrklig samfälligheis tjänst och som handlar mot sina tjänsteplikter eller som försummar dem eller uppträder på ett för innehavaren av prästämbetet olämpligt sätt kan, utöver de påföljder som nämns i 8 §, dömas till skiljande från prästämbetets utövning för minst en och högst sex månader. Visar förseelsen eller handlandet mot tjänsteplikten att vederbörande är uppenbart olämplig som präst, kan domkapitlet döma honom förlustig prästämbetet.

Har en präst genom ett laga kraft vunnet utslag av domstol befunnits vara skyldig till ett brott eller har en präst påförts disciplinstraff genom disciplinärt förfarande som varit anhängigt vid en annan myndighet än ett domkapitel, kan domkapitlet förklara honom förlustig sitt prästämbete, om skäl härtill föreligger enligt 1 mom.

Handlar en präst, som inte innehar tjänst inom kyrkan eller i församling eller i kyrklig samfällighet, mot prästämbetets förpliktelser. kan domkapitlet ge honom skriftlig varning eller döma honom till en i 1 mom. nämnd påföljd.

10 §
Preskription

Disciplinstraff får inte påföras om inte ett disciplinärt förfarande har inletts enligt 6 § 2 mom. inom ett år från det att den omständighet som hade kunnat föranleda disciplinärt förfarande blev bekant för en myndighet som avses i 3 §.

Har i de fall som avses i 1 § 2 eller 3 mom. eller i 9 § 2 mom. discplinärt förfarande inte inletts eller fortsatts inom tre månader efter att domstolens eller myndighetens utslag vann laga kraft, upphör rätten att inleda eller fortsätta det disciplinära förfarandet.

11 §
Skadestånd

Om ersättande av skada som orsakats i tjänsteförhållande gäller vad som stadgas särskilt. Ett yrkande på skadestånd handläggs separat oberoende av ett disciplinärt förfarande som enligt denna lag anhängiggörs mot tjänsteinnehavaren.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

1 §
Underställning

När ett beslut som fattats av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet skall underställas, ankommer det på kyrkorådet eller församlingsrådet, då beslutet gäller en församlings myndighet, och på gemensamma kyrkorådet, då beslutet gäller en kyrklig samfallighets myndighet, att sköta underställningen och sända handlingarna till domkapitlet. Ankommer det på kyrkostyrelsen, statsrådet eller undervisningsministeriet att pröva det ärende som skall underställas, skall domkapitlet översända handlingarna jämte eget utlåtande till kyrkostyrelsen. Ett beslut som skall underställas statsrådet eller undervisningsministeriet översänds till dessas prövning endast om kyrkostyrelsen har förordat fastställelse av beslutet.

Om en församlings eller kyrklig samfälliehets myndighet senare ändrar ett beslut som underslällningsmyndigheien har fastställt eller avgjort, skall det ändrade beslutet underställas.

Har underställning inte ägt rum inom ett år efter det beslutet fattades, skall beslutet anses ha förfallit.

2 §
Underställningsmyndighetens beslutanderätt

Har ett underställt beslut inte tillkommit i oriktig ordning och överskrider det inte myndighetens befogenhet och är det inte heller i övrigt lagstridigt eller oändamålsenligt, skall beslutet fastställas. I beslutet kan vid fastställelsen företas sådana ändringar med karaktär av rättelse som inte påverkar sakinnehållet. Ankommer det enligt denna lag på underställningsmyndigheten att avgöra ärendet, har myndigheten befogenhet att ändra det underställda beslutet även på annat sätt.

Besvär som anförts över ett beslut som skall underställas skall avgöras i samband med det underställda ärendet. Ett underställt beslut får inte fastställas eller avgöras förrän besvärstiden som gäller det underställda beslutet har löpt ut.

Har ett beslut som underställts av en församlingsmyndighet inte upptagits till prövning eller lämnats utan fastställelse eller har beslutet ändrats, har kyrkorådet eller församlingsrådet rätt att anföra besvär över avgörandet. Har det beslut som underställts fattats av en myndighet i en kyrklig samfällighet, har gemensamma kyrkorådet besvärsrätt. Har det underställda beslutet ändrats, gäller om sakägares eller en församlingsmedlems besvärsrätt 3 § 1 och 2 mom.

3 §
Överklagande av myndighets beslut

Över ett beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet samt över ett domkapitels eller kyrkostyrelsens beslut får var och en anföra besvär på den grund att beslutet kränker hans rätt. Disciplinombudet har rätt att anföra besvär över beslut i sådana disciplinära ärenden som avses i 23 kap. 3 § 1 och 2 mom.

En församlingsmedlem har rätt att anföra besvär över beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet även på den grund att beslutet tillkommit i oriktig ordning eller överskrider myndighetens befogenhet eller annars är lagsiridigt.

Besvär över ett sådant beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet som skall underställas kan även grundas på att beslutet inte är ändamålsenligt. Besvär över underställningsmyndighetens beslut kan anföras endast på lagliehetsgrund.

Över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.

4 §
Rättelseyrkande

En sökande som är missnöjd med domkapitlets val- eller tjänsteförslag har rätt att yrka rättelse hos domkapitlet. Beslut om rättelseyrkandet fattas av domkapitlet i en sådan utvidgad sammansättning som avses i 19 kap. 3 § 2 mom. Den som har ansökt om tjänsten får anföra besvär över beslutet om rättelse på den grund att beslutet kränker hans rätt.

När rältelseyrkande framställs och avgörs samt då beslutet verkställs skall stadgandena om besvär iakttas.

5 §
Besvär över val

Berättigad att anföra besvär över prästval och församlingsval samt över ett val som förrättats av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet och i vilket en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare har utsetts är var och en på den grund att beslutet kränker hans rätt samt en församlingsmedlem även på de i 3 § 2 mom. nämnda grunderna. På samma grunder är en som kandidat uppställd eller i valet röstberättigad person berättigad att anföra besvär över val av ombud till kyrkomötet.

Finner besvärsmyndigheien att valförfarandet, då en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet har utsett en förtroendevald eller tjänsteinnehavare, har varit lagsiridigt, skall valet upphävas eller, om det oriktiga förfarandet endast gäller beräknandet av valresultatet, myndigheten förordna att valet skall rättas. Har förfarandet i ett annat sådant val som avses i 1 mom. varit lagstridigt och har lagsiridigheten kunnat inverka på valresultatet, skall förordnande om förrättande av nytt val utfärdas, om besvärsmyndigheten inte kan rätta valresultatet.

Om rättelseyrkande som gäller vallängden vid prästval och församlingsval samt om besvär till domkapitlet över valnämndens beslut som gäller rättelse med anledning av ett sådant yrkande bestäms i valordningen för kyrkan.

6 §
Besväfsmyndigheier

Besvär över ett beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet samt över prästval, församlingsval och val av ombud till kyrkomötet anförs hos domkapitlet, om inte något annat stadgas i denna paragraf. Över beslut av direktioner, kapellråd och distriktsråd samt över ett sådant beslut av kyrkorådets eller församlinesrådets ordförande eller vice ordförande eller en tjänsteinnehavare som grundar sig på ål honom enligt 10 kap. 4 § 2 mom. anförtrodd beslutanderätt, anförs besvär hos kyrkorådet eller församlingsrådet i fråga.

Över beslut av ett domkapitel eller kyrkostyrelsen anförs besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Över ett beslut som skall underställas anförs besvär hos underställningsmyndighelen.

7 §
Tiden för ändringssökande

Besvärsliden är 30 dagar, om inte något annat bestäms med stöd av 5 § 3 mom.

Besvärsliden räknas från den dag då vederbörande fick del av beslutet, om besvär anförs på de i 3 § 1 mom. nämnda grunderna eller av ett disciplinombud. Anförs besvär på de grunder som nämns i 3 § 2 mom. eller gäller besvären församlingsval, räknas besvärstiden från den dag då beslutet har delgetts offentligt. I prästval räknas besvärstiden från valresultatets kungörande. Vid besättande av en tjänst i en församling eller kyrklig samfallighet räknas besvärstiden från det beslutet fattades.

När ett beslut som kyrkostyrelsen eller ett domkapitel har fattat i egenskap av besvärseller underställningsmyndighet skall delges den som har anfört besvär eller någon annan part, räknas besvärstiden från delfåendet. Anför någon annan församlingsmedlem besvär över ett sådant beslut, räknas besvärstiden från den dag då beslutet har delgetts offentligt.

Tiden för ett rättelseyrkande som avser valeller tjänsteförslag räknas från den dag förslaget uppgjordes. Då besvär anförs över ett i 4 § 1 mom. avsett rättelsebeslut räknas besvärstiden på samma sätt från dagen för beslutet.

8 §
Övriga stadganden om ändringssökande

Om inte något annat stadgas i denna lag. skall vid ändringssökande och vid beslutsfattandet därvid iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

9 §
Begränsningar i besvärsrätten

Utöver vad som i övrigt stadgas i denna lag om begränsning av besvärsrätlen får ändring inte sökas genom besvär

1) i beslut som biskopen och domkapitlet gemensamt har fattat om godkännande till prästämbetet,

2) i beslut som biskopen ensam har fattat,

3) i beslut som kyrkostyrelsen har fattat i ett i 8 kap. 5 § 1 mom. nämnt ärende,

4) i biskopsmötets beslut,

5) i biskopsval eller valförslag till biskopsämbetet eller i val som gäller prästassessor, kontraktsprost eller ombud till stiftsmötet, inte heller

6) i beslut av kyrkostyrelsen eller ett domkapitel som gäller utnämning till tjänst, utfärdande av tjänsteförordnande eller upphävande av ett tidigare tjänsteförordnande med anledning härav, anställande i tjänst på prövotid, anställande att sköta en tjänst interimistiskt eller som vikarie eller uppsägning av en tjänsteinnehavare som anställts på prövotid eller interimistiskt eller som vikarie.

I ett av domkapitlet uppgjort val- eller tjänsteförslag får ändring inte sökas genom besvär förrän domkapitlet i utvidgad sammansättning har avgjort ett rättelseyrkande härom.

En medlem av församlingen har inte rätt att enligt 3 § 2 mom. anföra besvär över ett beslut av kyrkorådet eller församlingsrådet, om beslutet gäller sådan själavård, kristen fostran, undervisning eller diakoni som riktar sig till en enskild person.

10 §
Begränsning av besvärsrätten i kyrkoordningen

I kyrkoordningen kan det bestämmas att ändring inte får sökas genom besvär i ett sådant beslut av domkapitlet som gäller

1) gudstjänst och kyrklig förrättning samt omhänderhavande av dessa eller användningen av kyrka eller kollekt eller predikolov,

2) avbrytande av förfarandet vid tillsättning av en församlingstjänst eller avlägsnande av en sökande från valförslag på grund av försummelse att avlägga valprov,

3) en prästs, lektors eller en predikolov beviljad persons verksamhet i tjänsten eller i annan uppgift eller sådana rättigheter och skyldigheter som hänför sig till denna verksamhet, om inte saken gäller ett disciplinärende, eller

4) rättelse av vallängd eller anordnande av i 8 kap. 5 § 3 mom. avsett församlingsval.

I kyrkoordningen kan det bestämmas att ändring inte får sökas genom besvär i ett beslut som fattats av kyrkostyrelsen eller domkapitlet eller av en myndighet i en församling eller kyrklig samfallighet innan samma myndighet har avgjort ett sådant rättelseyrkande som riktats mot detta beslut.

VII AVDELNINGEN

SÄRSKILDA STADGANDEN

25 kap.

Kompletterande stadganden

1 §
Besluts verkställbarhet

Ett beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfallighet, som inte skall underställas, kan verkställas innan det har vunnit laga kraft, om inte ett överklagande skulle bli överflödigt på grund av verkställigheten eller den myndighet hos vilken besvär har anförts förbjuder verkställigheten eller bestämmer att den skall avbrytas.

Beslut i ärenden som kan överföras till kyrkostyrelsen, kyrkorådet eller församlingsrådet för handläggning får inte verkställas förrän det har utretts att ärendet inte kommer att överföras.

Stadgas inte annat i denna lag, skall vid verkställigheten av kyrkostyrelsens eller ett domkapitels beslut iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Kyrkostyrelsen eller domkapitlet har dock rätt att själv besluta att beslut skall verkställas omedelbart om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål skulle förorsaka synnerlig skada.

2 §
Delgivning till part

Sakägare som får anföra besvär över ett beslut av kyrkostyrelsen, domkapitlet eller av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet på den grund att beslutet kränker hans rätt skall särskilt delges beslutet. Om valeller tjänsteförslag och om beslut om rättelse av dessa samt om utnämning till en tjänst skall utan dröjsmål meddelas alla dem som sökt tjänsten.

Till ett beslut skall fogas besvärsanvisning eller, om ändring inte får sökas genom besvär, uppgift om besvärsförbudet. Samtidigt skall det anges på vilket stadgande i denna lag eller kyrkoordningen förbudet grundar sig. Är besvär tillåtna endast efter rättelseyrkande, skall motsvarande anvisning meddelas om rättelseyrkandet.

Har en sakägare inte erhållit beslut jämte den anvisning eller det meddelande som avses i 2 mom. eller resolution, kallelse eller motsvarande meddelande skriftligt vid ett sammanträde, skall dessa delges med iakttagande av lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Om meddelande som enligt 1 mom. skall tillställas den som sökt en tjänst, bestäms i kyrkoordningen.

Om delgivning av beslut som gäller gravar då uppgift saknas om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort, stadgas i 17 kap. 3 § 4 mom.

3 §
Delgivning för medlemsbesvär och i annat syfte

Beslut av kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd samt beslut som gäller fastställelse av utgången i att församlingsval samt de avgöranden av en besvärs- eller underställningsmyndighet som gäller dessa beslut skall, om beslutet inte skall hållas hemligt enligt denna lag eller kyrkoordningen, tillkännages församlingens eller församlingarnas medlemmar offentligt, genom att besluten eller meddelande om dessa anslås på församlingens anslagstavla.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt även ett annat församlingsorgans protokoll eller del därav, om detta organ eller dess ordförande anser att det behövs.

4 §
Delgivning till församling, kyrklig samfällighet eller kyrkan

Stämning eller annat tillkännagivande som skall delges en församling eller kyrklig samfällighet skall i en församling tillställas kyrkofullmäktiges ordförande eller kyrkoherden samt i en kyrklig samfällighet ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkorådet. Stämning eller tillkännagivande kan även delges en tjänsteinnehavare som i ett reglemente har förordnals att ta emot dessa.

Stämning eller tillkännagivande som skall delges kyrkan skall tillställas kyrkostyrelsens ordförande eller vice ordförande eller den tjänsteinnehavare som i reglementet för kyrkostyrelsen har förordnats att ta emot tillkännagivanden.

I rättegångsbalken stadgas om när delfåendet av en stämning eller ett beslut av allmän domstol har skett. Om delfåendet av andra meddelanden eller handlingar gäller lagen om delgivning i förvaltningsärenden.

5 §
Handläggning av förvaltningsärenden

När ett förvaltningsärende handläggs av en myndighet i kyrkan, i en församling eller i en kyrklig samfällighet skall lagen om förvaltningsförfarande iakttas, om inte något annat följer av denna lag.

6 §
Översändande av handlingar

Ansökningar, besvär, förklaringar och andra handlingar får insändas till kyrkostyrelsen eller ett domkapitel eller till en annan myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet med iakttagande av vad som särskilt stadgas om översändande av handlingar. En myndighet får på samma sätt översända sitt beslut och övriga handlingar till sakägaren.

7 §
Beräknande av laga tid

Vid beräknande av en bestämd tid som i denna lag eller i en med stöd av den utfärdad författning har förelagts i förvaltnings- och lagskipningsärenden samt när det gäller den bestämda tidens sista dag eller en bestämd dag eller klockslag, tillämpas lagen om beräknande av laga lid (150/30). Dock skall de bestämmelser i valordningen för kyrkan iakttas som gäller bestämd tid, bestämd dag eller klockslag och som förelagts för valhandling.

8 §
Handlingars offentlighet

Vad som stadgas i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) gäller sådana av en myndighet upprättade och utfärdade samt till en myndighet insända eller ingivna handlingar som innehas av en kyrklig myndighet eller ett församlingsorgan, om inte något annat följer av 5 kap. 2 §, 6 kap. 3 § eller 2 mom. i denna paragraf.

I kyrkoordningen kan föreskrivas att ett ärende eller en handling skall hemlighållas om detta påkallas av säkerställandet av kyrkans. en församlings eller en kyrklig samfallighets eller en enskilds rättegång eller datasekretess eller av en enskilds betydelsefulla personliga intresse på själavårdens, hälso- och sjukvårdens eller diakonins område.

9 §
Föredragandens ansvar

Skall ett beslut av en myndighet i kyrkan, en församling eller en kyrklig samfällighet fattas på föredragning av en tjänsteinnehavare enligt stadgande i kyrkolag eller en med stöd därav utfärdad författning eller enligt befallning av en förman i tjänsten, är föredraganden ansvarig för vad som har beslutats på hans föredragning, om han inte har anmält avvikande åsikt till protokollet eller beslutsliggaren.

10 §
Lika röstetal

Faller rösterna vid omröstning lika, gäller som beslut den åsikt för vilken ordföranden gett sin röst. I ett disciplinärt ärende avgör den åsikt som är lindrigare. Faller vid val rösterna eller jämförelsetalen lika, skall lotten avgöra.

Besätts en tjänst eller ett förtroendeuppdrag på tjänsteförslag och faller rösterna därvid lika, blir den vald som uppförts på förslag framom den andra.

11 §
Förtroende valdas mandatperiod

Ett ombud som valts till kyrkomötet, ett stiftsmöte eller ett prosterimöte samt andra förtroendevalda i kyrkan, stiftet eller en församling kvarstår i sitt uppdrag den tid för vilken han utsetts och även därefter, till dess att någon annan blivit vald i hans ställe.

Har besvär anförts över del val genom vilket en i 1 mom. avsedd person har blivit utsedd, skall denne sköta uppdraget till dess besvären avgjorts och, om nytt val förrättas, tills någon annan blivit vald.

12 §
Församlingar med särskilda rättigheter

En församling som tillförsäkrats särskilda rättigheter, så som särskild rätt vid val av präst, bibehåller dessa rättigheter.

Fullmakt för kyrkoherdetjänsten i en församling med främmande språk kan utfärdas åt en präst som inte är finsk medborgare.

13 §
Arkivering

Om domkapitlens, biskopsmötets, kyrkostyrelsens och kyrkomötets arkiv ges bestämmelser i ett reglemente eller en arbetsordning för dessa.

14 §
Undantagsförhållanden

Råder det sådana undantagsförhållanden som utgör hot mot hälsa och utkomst för landets befolkning, grunderna för landets näringsliv eller rättsordning och medborgarnas grundläggande rättigheter eller rikets territoriella integritet eller självständighet, och har statsrådet i enlighet med lag som stiftats i grundlagsordning getts rätt att utöva befogenheter som berättigar till vidtagande av undantagsåtgärder, kan kyrkostyrelsen sammankalla kyrkomötet att sammankomma på en plats som den bestämmer. Kan kyrkomötet härvid inte sammankomma, har kyrkostyrelsen rätt att på kyrkomötets vägnar göra framställningar och avge utlåtanden till statsrådet samt för högst ett år utfärda interimistiska bestämmelser om

1) budgeten för kyrkans centralfond eller tillägg eller ändringar av den tidigare fastställda budgeten eller tillämpning av ett budgetförslag, tills kyrkomötet fattat beslut i ärendet,

2) kyrkostyrelsens och de i anslutning till kyrkostyrelsen grundade verksamhetsorganens förvaltning och verksamhet under rådande undantagsförhållanden, samt

3) församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas tillfälliga förvaltning samt skyddet av deras egendom samt om övriga åtgärder som undantagsförhållandena kräver.

Kyrkostyrelsen kan med stöd av 1 mom. 3 punkten framskjuta anordnandet av församlingsval på viss tid eller tills vidare samt bestämma att kyrkofullmäktige kan sammankallas genom undantagsförfarande eller att kyrkofullmäktiges beslutanderätt överförs på kyrkorådet eller församlingsrådet eller att den beslutanderätt som enligt de bestående stadgandena tillkommer dem skall överföras på kyrkoherden.

Kyrkostyrelsens med stöd av 1 och 2 mom. givna interimistiska bestämmelser skall föreläggas kyrkomötet för handläggning, så snart detta kan sammankomma. Kyrkomötet skall besluta huruvida en bestämmelse skall förbli i kraft som sådan eller upphävas helt eller delvis och huruvida den skall gälla under den av kyrkostyrelsen föreskrivna tiden eller en kortare tid.

15 §
Beslutförheten under undantagsförhållanden

Kyrkostyrelsen kan, om undantagsförhållandena det oundgängligen kräver, fatta de i 14 § 1 och 2 mom. avsedda och även övriga nödvändiga och brådskande beslut, då fem av kyrkostyrelsens medlemmar är närvarande.

Domkapitlet kan i de fall som avses i 1 mom. fatta nödvändiga och brådskande beslut, då biskopen eller domprosten samt två andra medlemmar av domkapitlet är närvarande.

26 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och genom den upphävs kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) jämte ändringar.

Samtidigt med denna kyrkolag träder även kyrkoordningen och valordningen för kyrkan i kraft i den form som dessa har godkänts av kyrkomötet i samband med godkännandet av förslaget till denna kyrkolag. Även övriga åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

2 §
Mandatperioden för organ som valts före kyrkolagens ikraftträdande

Kyrkans och stiftens samt församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas verksamhetsorgan, som valts enligt den upphävda kyrkolagen, fortsätter sin verksamhet till dess mandatperioden för motsvarande organ enligt denna lag begynner.

Mandatperioden för en kommitté som tillsatts enligt 286 § 1 mom. i den upphävda kyrkolagen upphör när den för kommittén förelagda verksamhetsperioden upphört.

3 §
Församlingsförbund

På sådana församlingsförbund som grundats före denna lags ikraftträdande tillämpas fortsättningsvis vad som stadgas om dessa i den upphävda kyrkolagen.

4 §
Tjänsteinnehavarnas ställning

Stadgandena i den genom denna lag upphävda kyrkolagen skall fortfarande gälla

1) avgångsåldern för biskop, ecklesiastikråd och innehavare av en präst- eller kantorstjänst som utnämnts eller valts före denna lags ikraftträdande, samt

2) besättande av en tjänst, om ansökningstiden utgått före denna lags ikraftträdande.

En kyrkoherde som är kontraktsprost då denna lag träder i kraft har, utan hinder av 19 kap. 11 § 1 mom., rätt att kvarstå i detta ämbete under sex år räknat från lagens ikraftträdande.

När lagen träder i kraft förändras

1) tjänstebenämningen för en extraordinarie präst i en församling eller kyrklig samfallighet till församlingspastor,

2) tjänstebenämningen teologiskt bildad assessor till prästassessor, och

3) den finska tjänstebenämningen för lagfaren assessor "lainoppinut asessori" till "lakimiesasessori".

Den med tjänsten förenade skyldigheten för en kyrkoherde eller en kaplan i en kapellförsamling att bo i en tjänstebostad i enlighet med 2 § 4 mom. lagen om upphävande av lönelagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (391/90) gäller fortfarande, om inte skyldigheten upphävs genom beslut av kyrkofullmäktige som skall underställas domkapitlet för fastställelse. Domkapitlet kan även på ansökan bevilja tjänsteinnehavaren befrielse från denna skyldighet för den tid som tjänsteförhållandet varar.

5 §
Pensionsavgifter

Det utjämningssystem som ingår i ikraftträdelsestadgandet till lagen om ändring av 501 och 529 §§ kyrkolagen (1127/90) skall alltjämt iakttas.

6 §
Vissa pensionsrättigheter

De rättigheter avseende pension och familjepension som gäller när denna lag träder i kraft skall fortfarande gälla en sådan föreståndarinna för diakonissanstalt eller en diakonissa, vilken som huvudsyssla utövar lärarverksamhet vid en diakonissanstalt, vilka varit i sagda tjänst eller fortfarande utövar tjänsten då denna lag träder i kraft.

7 §
Begravningsväsendet

Har en församling före denna lags ikraftträdande överlåtit en grav för all framtid, skall denna överlåtelse fortfarande gälla, så länge som graven utgör en del av en fredad begravningsplats. Beträffande en sådan grav skall dock tillämpas 17 kap. 3 och 4 §§.

Beträffande gravar som har överlåtits för viss tid före denna lags ikraftträdande tillämpas denna lag och med stöd av den utfärdade föreskrifter till den del som dessa inte begränsar de rättigheter som gravrättens innehavare har haft enligt den upphävda lagen.

8 §
De upplösta församlingarnas egendom och pensioner till deras anställda

Stadgandena om de upplösta församlingarnas egendom samt om pensioner för deras kyrkobetjäning och övriga funktionärer, vilka omnämns i 547 § 1 punkten i den upphävda kyrkolagen och vilket lagrum fogats till kyrkolagen av 1869 genom lag av den 27 maj 1949 (384/49), skall fortfarande iakttas.

9 §
Disciplinärenden och tjänstebrott

Ett disciplinärt ärende som anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande skall slutbehandlas med iakttagande av de stadganden som gällde då lagen trädde i kraft.

Är en präst, lektor eller kantor före lagens ikraftträdande ställd under åtal vid ett domkapitel för sådant fel i tjänst eller uppförande varom straff stadgats i den genom denna lag upphävda kyrkolagen, skall ärendet slutbehandlas med iakttagande av stadgandena i den upphävda lagen. Är förseelsen dock av sådan art att den enligt den nya lagen kan handläggas som ett disciplinärende och har domkapitlet inte meddelat slutligt utslag med anledning av åtalet, skall ärendet handläggas som ett disciplinärende enligt denna lag.

Har ett tjänstefel eller fel i uppförande eller en förseelse inträffat före denna lags ikraftträdande, skall straffet dömas ut eller disciplinstraffet påföras enligt den lag som leder till ett lindrigare straff för den skyldige.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.