1051/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 14 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom. 3 punkten folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) som följer:

14 §

Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen


3) att enligt vad som stadgas närmare genom förordning dra försorg om anordnandet av sjuktransport samt anordna och upprätthålla den medicinska räddningsverksamheten samt den sjuktransportberedskap som är nödvändig med beaktande av lokala förhållanden, med undantag av anskaffning och underhåll av för sjuktransport behövliga luftfartyg samt menföres- och andra motsvarande speciella fortskaffningsmedel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/93
ShUB 33/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.