1019/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 55, 104 och 104 a §§, sådana de lyder, 55 § i lag av den 4 juli 1975 (521/75), 104 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 2 februari 1979 (111/79) samt 104 a § i sistnämnda lag, som följer:

55 §

Ändring i vägnämndens beslut enligt denna lag söks genom besvär hos jorddomstolen. Besvären skall anföras skriftligt och till besvären skall fogas ett utdrag eller en officiell avskrift av vägnämndens protokoll i ärendet jämte beslut. Besvärshandlingarna skall inges av ändringssökanden personligen eller av hans befullmäktigade ombud eller genom bud eller med posten tillställas lantmäteribyrån senast den trettionde dagen efter det vägnämndens beslut fattats.

104 §

Om behandlingen av mål som enligt denna lag hänskjutits till jorddomstolen gäller på motsvarande sätt vad lagen om skifte stadgar om behandling av ärenden. Om ändring har sökts i vägnämndens beslut, skall vägnämnden på begäran av jorddomstolen tillställa jorddomstolen kopior av de handlingar som uppkommit vid behandlingen av ärendet i vägnämnden. Vid behov kan jorddomstolen före behandlingen av ändringsansökan uppmana vägnämnden att tillställa jorddomstolen vägnämndens utlåtande med anledning av ändringsansökan. Jorddomstolen kan vid behov kalla vägnämndens ordförande eller en av denne förordnad medlem av vägnämnden eller tjänsteman att höras vid huvudförhandlingen i jorddomstolen då besvären över vägnämndens beslut behandlas. Angående hans rätt till arvode och ersättning för resekostnader samt dagtraktamente gäller vad som stadgas om jorddomstolens nämndemän.

104 a §

När ändring söks i ett avgörande som jorddomstolen har fattat med stöd av denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om skifte stadgar om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 189/93
LaUB 16/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pekka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.