1018/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 69 § lagen om skifte inom planläggningsområde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60) 69 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 12 januari 1990 (29/90), som följer:

69 §

Om behandlingen av en ändringsansökan hos jorddomstolen eller ett ärende som enligt 67 § 3 mom. underställts dess prövning och om sökande av ändring i jorddomstolens beslut gäller i tillämpliga delar vad lagen om skifte stadgar om lantmäteriförrättning. I fråga om en förrättning som skall prövas av jorddomstolen skall i 67 § 1 mom. nämnd granskning verkställas. De uppgifter som enligt lagen om skifte hör till förrältningsingenjören eller förrättningsmännen skall skötas av fastighetsingenjören och de uppgifter som hör till lantmäteribyrån av byggnadsnämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 189/93
LaUB 16/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.