1017/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 89 och 91 §§ lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 89 § 1 och 4 mom. och 91 §.

av dessa lagrum 89 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1110/82) och 91 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 26 juli 1993 (709/93), som följer:

89 §

Ändring i ett beslut som fattats vid en inlösningsförrättning får sökas genom besvär hos jorddomstolen i den ordning som lagen om skifte stadgar.


När jorddomstolen behandlar ett besvärsärende, skall den i tillämpliga delar iaktta lagen om skifte.

91 §

När ändring söks i ett avgörande som jorddomstolen har fattat med stöd av denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om skifte stadgar om sökande av ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 189/93
LaUB 16/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pekka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.