1001/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1993

Finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Följande av tullverkets prestationer är avgiftsfria:

1) prestationer som gäller verkställande av import- eller accisbeskattning, påförande och indrivning av en skatt eller avgift samt fastställande av exportförtullning, såsom förtullnings- och beskattningsbeslut samt fakturering av dem;

2) lättnadsbeslut som gäller tull, annan skatt eller avgift, rättelsebeslut och beslut med anledning av besvär samt tullförmåns- och tullrestitutionsbeslut som verkställs genom ändringssökande;

3) beslut om förbud mot eller avbrytande av verkställighet;

4) återtagande av förvaltningsbeslut och tillstånd;

5) beslut som gäller hemlighållande, handlingars offentlighet och förvaltningsklagan;

6) tullmyndighetens tillstånd till kunden att använda förenklade procedurer vid tullklareringen eller sådana elektroniska, maskinläsbara eller andra tekniska metoder som effektiverar dataöverföringsfunktioner i samband med tullklareringen;

7) tullmyndighetens tillstånd till kunden att upprätta fakturor innehållande exportörsdeklaration, tillstånd att själv styrka varucertifikat och tillstånd att utförda varucertifikat som är giltiga för en lång period;

8) tullklarering av resgods och andra varor som medförs av resande och den som hör till personalen på fortskaffningsmedel i internationell trafik;

9) klarering av inkommande och avgående järnvägstrafik samt TIR-förfarande och annan klarering vid fordonstrafiken med undantag av förpassning och överlåtelse;

10) in- och utklarering av fartyg, om dessa inte används i kommersiell eller yrkesmässig trafik;

11) tullmyndighetens åtgärder som inte direkt gäller en enskild person, ett enskilt företag eller annars en klart avgränsad grupp eller som vidtas enbart på tullmyndighetens eget initiativ för verkställande av övervakningsuppgifter som hör till den, dvs. åtgärder som ingår i tullverkets allmänna övervakning;

12) information och sedvanlig handledning som hör till förvaltningsförfarandet samt sådana statistik- och andra informationsserviceprestationer för vilka kostnaderna är små;

13) tullaboratorieundersökningar och statistiska undersökningar samt andra utredningar, utlåtanden och publikationer vilka tillställs internationella organisationer och organ, om detta förfarande är förenligt med praxis som är baserad på internationell reciprocitet;

14) tullaboratorieundersökningar och andra undersökningar vilka utförs på tullmyndighetens initiativ för utredning av skattegrunder eller som hänför sig till tullbrottsundersökning eller ändringssökande, samt

15) prestationer som produceras för samarbetsmyndigheter för utförande eller utvecklande av tullverkets uppgifter.

2 §

Till tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer hör:

1) förhandsbesked och övriga beslut om de inte är prestationer avsedda i 1 §;

2) laboratorieundersökningar som utförs på tullmyndighetens initiativ för genomförande av konsumentskydd, samt

3) klarering av fartyg och luftfartyg, förpassning av kommersiella lastenheter med undantag av följebrev, överlåtelse av lastenheter och importvaror med undantag av elektronisk överlåtelseorder, samt övriga åtgärder enligt avgiftstabellen i bilaga till detta beslut.

3 §

Till prestationer som tullverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder hör:

1) laboratorieundersökningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet;

2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående;

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om det inte är fråga om prestationer avsedda i 1 §;

4) fakturering och indrivning av avgifter som på basis av överenskommelse uppbärs för andra än tullmyndigheter;

5) andra än i 1 § 12 och 13 punkten statistiska och andra publikationer;

6) skriftlig information eller rådgivning per telefon, om det inte är fråga om prestationer avsedda i 1 §;

7) handledning som ges till kontantkund för ifyllande av tulldeklaration på ett annat än i 1 § 12 punkten avsett sätt samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice;

8) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning, samt

9) utdrag ur och avskrifter av beslut och övriga handlingar, tull- och andra intyg samt postning och sändning.

4 §

För användning av fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilaga till detta beslut.

5 §

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skall omfatta flera olika åtgärder.

Om ett fartyg eller luftfartyg anländer till och avgår från landet inom en och samma timme, uppbärs avgiften för fordonsklarering endast en gång.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

För ett sådant beslut beträffande vilket ansökan blivit anhängig före ikraftträdandet av beslutet samt för en tullåtgärd som har inletts före nämnda tidpunkt, uppbärs avgift eller stämpelskatt enligt de stadganden som var i kraft när ansökan blev anhängig eller tullåtgärden inleddes.

Helsingfors den 17 november 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER

1. Fordonsklarering
Flygtrafik
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
På Helsingfors–Vanda och på Åbo flygstationer kl. 21.00–7.00 200 mk
På Helsingfors–Malms, Ivalo, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi, Tammerfors–Birkala och Vasa flygstationer kl. 17.00–7.00 350 mk
Någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 500 mk
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
– på ovan nämnda flygstationer kl. 17.00–7.00 200 mk
– någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 350 mk
Fartygstrafik
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:
– kl. 16.00–7.00 200 mk
– vid hamnar inom Västra tulldistriktet och Lapplands tulldistrikt kl. 22.00–7.00 dock 500 mk
Klarering av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar:
– från måndag till fredag kl. 7.00–16.00 250 mk/timme
– annan tid 350 mk/timme
2. Förpassning
Förpassning på tullområdet och exportförpassning
– under allmän tjänstetid 30 mk
– från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 40 mk
– lördagar och helger 60 mk
Förpassning som kräver särskild garanti
– under allmän tjänstetid 60 mk
– från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
– lördagar och helger 100 mk
3. Överlåtelse
– från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
– lördagar och helger 100 mk
4. Lastningstillstånd och lageruttag
Uttag ur tullager eller provianteringslager samt lastningstillstånd för förmånsberättigad export
– under allmän tjänstetid 40 mk
– från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
– lördagar och helger 100 mk
5. Övriga tullåtgärder
Överföring till skattefri butik 140 mk
Av orsak som har samband med varuhavaren eller lagerhållaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager av registrerad kund eller i tullterminal 250 mk/timme
Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 40 mk
Lossningstillstånd eller lastningstillstånd som en tulltjänsteman ger för en lastenhet i tullterminalen på särskild beställning:
– från måndag till fredag kl. 17.00–22.00
– – för första övervakad enhet 250 mk
– – för följande enheter 50 mk
– från måndag till fredag kl. 22.00–7.00 samt lördagar och helger
– – för första övervakad enhet 450 mk
– – för följande enheter 100 mk
Förstörande under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 250 mk/timme
Användning av tullverkets fortskaffningsmedel för utförande av en övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 kilometer 3 mk/km

II TULLSTYRELSENS BESLUT OCH TILLSTÅND

1. Beslut om förhandsbesked
Sådana beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position eller accisbeskattning som har krävt tullaboratorieundersökning 2 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position eller accisbeskattning vilka inte har krävt tullaboratorieundersökning 1 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked, när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 500 mk
Övriga förhandsbesked 1 000 mk
Beslut om att inte meddela förhandsbesked 100 mk
2. Förmånsbeslut och beslut som gäller befrielse från utjämningsskatt 300 mk
3. Övriga beslut och tillstånd
Beslut som gäller tullverkets registrerade kund 3 000 mk
Förlängning av tullklareringstiden och annat tillstånd till undantag beträffande tullklareringsskyldigheten;
tillstånd som gäller ändring av friområdets gränser och behandling av varor på friområdet;
tillstånd till centraliserad förtullning samt beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 1 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av tullstyrelsen tidigare beviljade tillstånd 500 mk

III DISTRIKTSTULLKAMMARENS BESLUT OCH TILLSTÅND

Tillstånd till periodförtullning;
tillstånd att inrätta tullterminal eller tullager;
tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 1 200 mk
Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser;
förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller tullklareringsskyldigheten;
beslut om förlängning av tullupplagringstiden för en vara:
tillstånd till behandling av tullagervaror;
beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av distriktstullkammaren tidigare beviljade beslut;
ansökan om förlängning enligt 9 b § 2 punkten, 18 § 2 mom., 21 § 3 mom. och 23 § 2 mom. tullskattelagen;
befrielse från skatt på motorfordon 250 mk
Förtullningsbok, eskorterartillstånd samt intyg över befrielse från farledsavgift 100 MK

IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER

Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ:
– livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 1 350 mk/undersökt varuparti
– andra varor 1 000 mk/undersökt varuparti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.