998/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en person under 18 år (ung arbetstagare), utför i ett arbets- eller tjänsteförhållande.

Stadgandena i 3 kap. gäller även annat arbete som en person under 18 år utför och på vilket lagen om skydd i arbete (299/58) tillämpas.

Om inte något annat stadgas i denna lag skall på arbete som utförs av en ung arbetstagare tillämpas vad som i övrigt stadgas om detta arbete. Beträffande skeppsarbete gäller dock vad som särskilt stadgas om detta.

2 §
Anställande

Den som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt får anställas i arbete.

Dessutom får den som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret uppnår denna ålder anställas i sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på hans hälsa, utveckling eller skolgång

1) under skolornas ferier för högst två tredjedelar av tiden för den ferie som han har vid ifrågavarande tidpunkt, samt

2) under pågående skolarbete tillfälligt eller annars för en kortvarig arbetsprestation.

Med tillstånd enligt 15 § kan det av särskilda skäl tillåtas att en person som inte har uppnått den ålder som avses i 2 mom. tillfälligt får arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

3 §
Arbetsavtal

I fråga om den som inte har fyllt 15 år kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal på den ungas vägnar eller ge den unga tillstånd att själv ingå avtalet.

Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det är nödvändigt med hänsyn till den ungas uppfostran, utveckling eller hälsa.

Arbetsgivaren skall på en ung arbetstagares eller dennes vårdnadshavares begäran innan avtal ingås förete den unga arbetstagaren en skriftlig utredning om villkoren i arbetsförhållandet, om avtalet inte ingås skriftligen eller det är fråga om hushållsarbete under endast en dag i arbetsgivarens hem.

2 kap.

Arbetstiden

4 §
Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst lika lång som den ordinarie arbetstiden för arbetstagare som har fyllt 18 år och som utför arbete av samma slag.

Arbetstiden för den som är läropliktig får under pågående skolarbete uppgå till högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och till högst tre timmar per dag under skolans arbetsdagar dock så att skoltidens och arbetstidens gemensamma längd inte får överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden inte 12 timmar.

Arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år får under skolornas ferier uppgå till högst sju timmar i dygnet och 35 timmar i veckan.

5 §
övertidsarbete

En person som har fyllt 15 år får med hans eget samtycke hållas i övertidsarbete, som utförs utöver den ordinarie arbetstiden per dygn eller utöver annan ordinarie arbetstid, högst 80 timmar under ett och samma kalenderår.

Personer som inte har fyllt 15 år får inte hållas i övertidsarbete eller nödarbete.

6 §
Maximal arbetstid

Arbetstiden för en ung arbetstagare får inte överstiga nio timmar i dygnet eller 48 timmar i veckan.

7 §
Arbetstidens förläggning

Arbetstiden för en person som har fyllt 15 år skall förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.

En arbetstagare som har fyllt 15 år och som utför av en offentlig myndighet godkänt och övervakat arbete för att få yrkesutbildning får dock hållas i tvåskiftsarbete högst till klockan 1.

Arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år skall förläggas mellan klockan 8 och klockan 20. Av vägande orsaker som beror på arbetsarrangemangen kan arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år dock förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.

Arbetstiden för en ung arbetstagare som utför hushållsarbete i arbetsgivarens hem kan dock med arbetstagarens samtycke pågå till klockan 23, om någon särskild orsak påkallar detta.

8 §
Vilotider

En person som har fyllt 15 år skall ges minst 12 timmars oavbruten vilotid per dygn.

Den som inte har fyllt 15 år skall ges minst 14 timmars oavbruten vilotid per dygn.

När arbetstiden för den som inte har fyllt 15 år är längre än fem timmar i dygnet skall arbetstagaren under arbetstiden beredas tillfälle till åtminstone en regelbunden rast på minst en timme, under vilken han får avlägsna sig från arbetsplatsen. Har från ett stadgande om vilotid enligt den lag som tillämpas på arbetsplatsen avvikelse gjorts med samtycke av dispenssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd eller genom kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal, får det villkor angående vilotiden som avses i tillståndet till undantag eller kollektivavtalet eller tjänstekollektivavtalet tillämpas även på unga arbetstagare. Om arbetsplatsen tillämpar det arbetstidsarrangemang som avses i 6 § arbetstidslagen, kan vilotiden för en ung arbetstagare ordnas enligt 16 § 3 mom. i nämnda lag.

Den som inte har fyllt 15 år skall ges minst 38 timmars oavbruten veckovila.

3 kap.

Säkerheten i arbetet och hälsoaspekter

9 §
Säkerheten i arbetet och hälsoaspekter

Arbetsgivaren skall se till att arbetet inte skadar den unga arbetstagarens fysiska eller psykiska utveckling och att det inte kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av hans ålder och krafter.

För arbeten som kan medföra särskild risk för olycksfall eller men för hälsan eller som på det sätt som nämns i 1 mom. kan vara skadliga för den unga arbetstagaren själv eller för andra, får unga arbetstagare anlitas endast under de förutsättningar som anges i förordning.

10 §
Undervisning och handledning

Arbetsgivaren skall se till att en ung arbetstagare som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i arbetet får undervisning och handledning i sitt arbete samt sådan personlig orientering i arbetet som förutsätts av arbetsförhållandena samt av hans ålder och andra egenskaper, så att han inte utsätter sig själv eller andra för risker.

11 §
Hälsoundersökning

Innan arbetsförhållandet inleds eller inom en månad efter att det inleddes skall en ung arbetstagare genomgå hälsoundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Vid undersökningen skall den unga personens lämplighet för det tilltänkta arbetet utredas och samtidigt skall det konstateras att arbetet inte är skadligt för den unga arbetstagarens hälsa och utveckling.

Hälsoundersökning krävs dock inte

1) om arbetsavtalet gäller lätt affärs- eller kontorsarbete eller annat därmed jämförbart lätt arbete,

2) om arbetsförhållandet är avsett att pågå eller pågår högst tre månader eller

3) om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som inte är äldre än 12 månader och som tillräckligt klart utvisar att han är lämplig för arbetet.

I fråga om arbete som medför särskild fara för ohälsa skall vid anordnandet av hälsoundersökningar dessutom iakttas vad som stadgas eller bestäms i lagen om företagshälsovård (743/78) eller med stöd av den.

4 kap.

Särskilda stadganden

12 §
Utredning om åldern

Innan en person som är yngre än 18 år anställs, skall det finnas tillförlitlig utredning om hans ålder och om huruvida han är läropliktig.

13 §
Förteckning över unga arbetstagare

Arbetsgivaren skall föra en förteckning över de unga arbetstagare som har anställts tills vidare eller för minst två månader eller som har varit i arbete i två månader.

Av förteckningen skall framgå

1) arbetstagarens fullständiga namn och födelsetid,

2) arbetstagarens adress,

3) arbetstagarens vårdnadshavares namn och adress,

4) tiden när arbetsförhållandet börjat samt

5) utredning om arbetsuppgifterna.

14 §
Avgörande av tillämpningsfrågor

Arbetsrådet skall på begäran av allmän åklagare, arbetarskyddsmyndigheten eller arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisation avgöra om denna lag skall tillämpas på en ung person.

Arbetarskyddsmyndigheten skall på yrkande av den som saken gäller hänskjuta frågor som gäller lagens tillämpning till arbetsrådets avgörande, om saken inte annars skall anses uppenbart klar.

Är avgörandet av ett mål som är anhängigt vid domstol beroende av hur en fråga som nämns i 1 mom. avgörs, kan domstolen hänskjuta avgörandet av denna fråga till arbetsrådet, om domstolen anser detta nödvändigt eller en part det yrkar och saken inte annars skall anses uppenbart klar. Domstolens avgörande i målet meddelas först sedan arbetsrådets avgörande har tillställts domstolen.

15 §
Dispens

Dispenssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd kan på villkor som den bestämmer tillåta

1) att en person som avses i 2 § 3 mom. av särskilda skäl arbetar som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang,

2) att en ung arbetstagare som har fyllt 14 år hålls i arbete med avvikelse från vad som stadgas i 2 § 2 mom. 2 punkten och i 2 kap., om hans utveckling i ett yrke eller någon annan för honom viktig orsak förutsätter detta.

Dispenssektionen kan dock inte ge tillstånd till att en ung arbetstagare utöver det i 5 § tillåtna antalet övertidstimmar hålls i övertidsarbete mera än högst 40 timmar under ett och samma kalenderår. Dispenssektionen kan inte heller bevilja undantag från de stadganden i 8 § 1 mom. som gäller vilotid.

16 §
Framläggning till påseende

På varje arbetsplats med en eller flera unga arbetstagare skall arbetsgivaren på en lämplig plats för arbetstagarna hälla framlagd denna lag och med stöd av den utfärdade verkställighetsstanganden och bestämmelser samt myndigheternas beslut om undantag som beviljats från dessa.

Framläggning till påseende enligt 1 mom. gäller inte en arbetsgivare i vars hem en ung arbetstagare utför hushållsarbete endast tillfälligt.

17 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag följs.

18 §
Straffstadgande

En arbetsgivare eller en arbetsgivares företrädare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller en förordning som givits med stöd av denna lag skall för brott mot stadgandena om skydd för unga arbetstagare dömas till böter.

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Arbetsministeriet kan utfärda en förteckning över exempel på lätta arbeten som avses i 2 § 2 mom. och som lämpar sig för unga personer samt fastställa en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare anvisningar om hälsoundersökningar och utförandet av dem.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom den upphävs:

1) lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67) jämte ändringar, samt

2) 4 kap. lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77).

21 §
Övergångsstadgande

De stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen om skydd för unga arbetstagare förblir dock i kraft tills de upphävs separat.

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.