996/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 1993

Finansministeriets beslut om grunderna för bostadsaktiers beskattningsvärde

Finansministeriet har med stöd av 28 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Beskattningsvärdet för en aktie i ett bostadsaktiebolag beräknas på basis av skillnaden mellan de fastigheter samt den övriga egendom och skulder som ingår i bolagets balansräkning för året före skatteåret.

Beskattningsvärdet för en aktie i ett fastighetsaktiebolag och för en andel i ett bostadsandelslag som medför rätt att besitta en viss lägenhet beräknas i tillämpliga delar enligt beräkningsgrunderna för beskattningsvärdet för bostadsaktier.

2 §
Beskattningsvärdet för ett bolag

Beskattningsvärdet för ett bolag fås på så sätt att till beskattningsvärdet för fastigheterna för det år som föregår skatteåret läggs till eller dras av skillnaden mellan den övriga egendomen och skulderna om skillnaden är minst 20 procent av beskattningsvärdet för fastigheterna.

Beskattningsvärdet för ett bolag är emellertid alltid minst 25 procent av beskattningsvärdet för fastigheterna.

3 §
Beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta och för en lägenhet

Beskattningsvärdet för ett bolag, som har räknats ut på det sätt som nämns i 2 §, divideras med ett tal som anger den sammanlagda golvytan i de lägenheter som aktieägarna innehar i den av bolaget ägda byggnaden, varvid kvoten är beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta. I lägenheternas sammanräknade yta inräknas inte ytan av de lägenheter som nyttjas eller innehas av bolaget.

Det sammanlagda beskattningsvärdet för de aktier som enligt bolagsordningen medför rätt att besitta en viss enskild lägenhet fås genom att beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta multipliceras med antalet kvadratmeter i lägenhetens totala yta.

4 §
Beskattningsvärdet för en aktie och en lägenhet

Om antalet aktier i bolaget enligt bolagsordningen har uppdelats inte enbart enligt ytan utan även enligt lägenhetens läge eller beskaffenhet eller på någon annan grund som utvisar lägenhetens värde, kan beskattningsvärdet för en aktie beräknas så att beskattningsvärdet av bolaget divideras med antalet aktier, varvid de aktier som bolaget löst in lämnas obeaktade. Det sammanlagda beskattningsvärdet för de aktier som enligt bolagsordningen medför rätt att besitta en viss enskild lägenhet fås härvid genom att beskattningsvärdet för en aktie multipliceras med antalet aktier som medför rätt att besitta lägenheten.

5 §
Beskattningsvärdet för andra lägenheter än bostadslägenheter

Medför aktierna i ett bostadsaktiebolag rätt att besitta en affärs-, kontors- eller lagerlokal eller någon annan sådan lokal eller något annat utrymme och avviker det sannolika överlåtelsepriset på dessa aktier väsentligt från det sannolika överlåtelsepriset på aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet, kan ett särskilt beskattningsvärde beräknas för förstnämnda aktier.

6 §
Avrundning av beskattningsvärdet

Beskattningsvärdet för en aktie vilket har fåtts på ovan avsett sätt, kan avrundas på ett ändamålsenligt sätt.

7 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Beslutet tillämpas när beskattningsvärdet för aktier beräknas för 1994.

Helsingfors den 17 november 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. lagstiftningsråd
Seppo Heiniö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.