990/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 243 §, 244 § 2 mom. samt 247 och 248 §§ och 251 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39), av dessa lagrum 251 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (602/93), som följer:

243 §

Till officiella besiktnings- och värderingsmän förordnar sjörättsdomstolen för en bestämd tid, högst tre år i sänder, ett nödvändigt antal sakkunniga personer. Sjörättsdomstolen kan också återkalla ett meddelat förordnande om det finns anledning därtill. De besiktnings- och värderingsmän som sjörättsdomstolen förordnar är behöriga i hela landet med undantag av landskapet Åland.

244 §

För förordnande av besiktnings- och värderingsmän skall sjörättsdomstolen av de yrkesföreningar som saken gäller eller annars på lämpligt sätt begära förslag om personer som har färdighet för ett sådant uppdrag och som är villiga att ta emot uppdraget.

247 §

Blir det vid besiktningen av ett fartyg fråga om fartyget skall förklaras vara omöjligt att sätta i stånd, skall förrättningsmännen anmäla detta till sjörättsdomstolen, som då förordnar en av sina medlemmar att tillsammans med förrättningsmännen pröva och avgöra frågan. Detsamma gäller om en sakägare till sjörättsdomstolen anmäler att en dylik fråga skall prövas av besiktningsmännen.

Förklaras fartyget omöjligt att sätta i stånd, skall detta utan dröjsmål anmälas till sjörättsdomstolen.

248 §

Är en sakägare missnöjd med en besiktning och värdering som har förrättats av besiktnings- och värderingsmän som han eller någon annan sakägare har tillkallat, har han rätt att av sjörättsdomstolen begära ny besiktning och värdering, om en sådan ännu kan förrättas. Sjörättsdomstolen skall då förordna en av sina medlemmar samt utöver de ovan nämnda besiktnings- och värderingsmännen minst lika många andra officiella besiktnings- och värderingsmän att tillsammans verkställa den nya förrättningen.

251 §

Vid behandlingen av sjöförklaringar samt i sådana ärenden som avses i 247 och 248 §§ är domstolen domför med sjörättsdomstolens ordförande ensam.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De besiktnings- och värderingsmän som magistraterna har förordnat får sköta sina uppgifter till utgången av 1993.

RP 230/93
TrUB 10/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.