983/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av 10 och 19 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (563/93), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 december 1991 och den 13 november 1992 (1599/91 och 1007/92), ett nytt 5 mom. som följer:

10 §

Utan hinder av 2 mom. beaktas den del av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring inte i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare när basprocentsatsen fastställs.

19 §

Om inte annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 3 och 4 mom., 4 och 4 a–4 n §§, 5 § 2–6 mom., 5 b, 5 c. 7 a och 7 c–9 a §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16–21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare (565/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 117/93
ShUB 28/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.