977/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) 4 och 5 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 11 december 1987 (1010/87), samt

ändras 3 §, 6 § 5 mom., 7 §, 12 § 3 mom. och 21 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 11 december 1987 och lag av den 23 januari 1987 (36/87), 6 § 5 mom. i sistnämnda lag, 7 § delvis ändrad genom sistnämnda lag samt lagar av den 26 maj 1989 och den 30 december 1992 (477/89 och 1644/92), 12 § 3 mom. i sistnämnda lag samt 21 § 1 mom. delvis ändrat genom nämnda lag av den 23 januari 1987, som följer:

3 §

Med lantbruksföretagare avses sådana gårdsbruksidkare, fiskare och renägare som avses i 1 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare och den som fortgående lever tillsammans med en lantbruksföretagare i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden samt medlemmar i ett sådant familjeföretag som avses i 1 a § i nämnda lag.

Med lantbruksföretagararbete avses arbete som nämns i 1 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare och som utförs av en lantbruksföretagare. Som lantbruksföretagararbete betraktas inte verksamhet som avses i 1 § 4 mom. i nämnda lag och som bör anses såsom ett särskilt företag.

Såsom lantbruksarbete anses även byggnadsarbete på en bostadsbyggnad som finns på brukningsenheten samt sådant arbete som hör till det ordinarie kosthållet i lantbruksföretaget och som lantbruksföretagaren utför i ett lantbruksföretag.

6 §

Arbetsskadan anses ha inträffat då olycksfallet drabbade lantbruksföretagaren eller yrkessjukdomen yppade sig.

7 §

Ersättning enligt denna lag betalas om en arbetsskada har drabbat

1) en person som avses i 1 § 2 mom. 1–4 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare under en tid för vilken han är skyldig att teckna försäkring enligt 1 § i nämnda lag,

2) en person som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare under en tid för vilken han har en gällande försäkring enligt nämnda lag,

3) en person som avses ovan i 1 punkten under en tid då lantbruksföretagarverksamheten ännu inte har fortgått utan avbrott minst fyra månader efter att han fyllt 18 år, samt

4) en person som avses ovan i 1 eller 2 punkten och som har blivit arbetsoförmögen så att han har rätt till invalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, om arbetsskadan inträffade innan 30 dagar hade förflutit efter det han fick del av pensionsanstaltens eller rättsmedelsinstansens beslut om beviljande av pension.

Ersättning betalas också för yrkessjukdomar som ersätts enligt 3 a § yrkessjukdomslagen.

I fråga om delfående som avses ovan i 1 mom. 4 punkten tillämpas på motsvarande sätt 53 c § 3 mom. lagen om olycksfallsförsäkring.

12 §

Om dagpenningen eller olycksfallspensionen, beräknad enligt 11 § eller denna paragraf, är mindre än den vore beräknad för en motsvarande tid enligt minimibeloppet av en årsarbetsförtjänst som avses i 28 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring, betalas dagpenning eller olycksfallspension på grundval av minimibeloppet av nämnda årsarbetsförtjänst.

21 §

På villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer och mot premie enligt 17 § 2 mom. kan försäkring enligt denna lag beviljas lantbruksföretagare

1) vars brukningsenhet är mindre än vad som förutsätts i 1 § 2 mom. 1 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare,

2) vars årsarbetsförtjänst understiger det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare,

3) mot arbetsskador som inträffar under en tid för vilken lantbruksföretagaren inte är skyldig att teckna försäkring enligt 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

En sådan försäkring för lantbruksföretagare som avses i 17 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och som upphör när denna lag träder i kraft på grund av att lantbruksföretagaren inte längre uppfyller de i lagen stadgade villkoren för arbetsskadeskydd, fortgår i form av en försäkring som avses i 21 § 1 mom. från och med den dag då denna lag träder i kraft. Försäkringen anses dock upphöra när lagen träder i kraft, om lantbruksföretagaren meddelar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om upphörandet senast den 30 juni 1994.

RP 185/93
ShUB 24/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.