976/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom. 2 punkten lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. 1 punkten i lag av den 23 december 1970 (830/70) och 3 mom. 2 punkten i lag av den 28 juni 1993 (563/93), som följer:

1 §

Med lantbruksföretagare avses

1) gårdsbruksidkare som för egen eller gemensam räkning bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksjord och själv deltar i arbetet;


Denna lag gäller dock inte


2) lantbruksföretagare vars årliga arbetsinkomst enligt 8 och 8 a–8 h §§ uppskattad enligt nämnda paragrafer inte motsvarar minst det belopp som stadgas i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med tolv;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

En försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare och som upphör när denna lag träder i kraft fortgår i form av en försäkring som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag från och med den dag denna lag träder i kraft. Försäkringen anses dock upphöra når lagen träder i kraft, om lantbruksföretagaren meddelar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om upphörandet senast den 30 juni 1994.

RP 183/93
ShUB 23/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.