973/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86) 5 § 2 mom. och 11 § samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

5 §
Försäkringsgivare

Samtliga försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsrörelse skall höra till patientförsäkring föreningen. Föreningen kan för medlemsbolagens räkning bevilja försäkring och handha ersättningsverksamhet. Föreningen ansvarar för skada då fall av underlåtenhet att teckna försäkring föreligger samt bestämmer och uppbär förhöjd försäkringspremie enligt 4 § 2 mom.

Social- och hälsovårdsministeriet utövar tillsyn över föreningens verksamhet och fastställer dess stadgar. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad lagen om försäkringsbolag (1062/79) stadgar om tillsynen över försäkringsbolag.

10 a §
Ersättningsförhöjning

Fördröjs utbetalningen av ersättning som avses i denna lag, skall patientförsäkringföreningen betala den fördröjda ersättningen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen är 16 procent per år. Skyldigheten att betala ersättningen förhöjd gäller dock inte prestationer som grundar sig på samordning eller regressrätt mellan försäkrings- eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.

En förhöjning enligt 1 mom. skall räknas, ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av den kalendermånad då den skadelidande hos patientförsäkringsföreningen framställt sina krav samt en sådan utredning om ersättningens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av patientförsäkringsföreningens möjligheter att skaffa utredning. För en ersättningsrat som med stöd av ett och samma beslut skall betalas senare räknas dock förhöjningen från förfallodagen.

Beror det av den skadelidande att ersättning inte kunnat utbetalas i rätt tid, är föreningen inte skyldig att betala ersättningen förhöjd för längre tid än från den dag då hindret, enligt vad föreningen känner till, har upphört. Om betalningen av ersättningen fördröjs till följd av stadgande i lag eller på grund av avbrott i den allmänna samfärdseln eller i den allmänna betalningsrörelsen eller av något annat liknande oöverstigligt hinder, är föreningen inte skyldig att betala ersättningen förhöjd för den dröjsmålstid som beror på detta hinder.

Ersättningsförhöjningar som understiger 26 mark skall inte betalas. Beloppet justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste fulla markbelopp.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov anvisningar till föreningen om tillämpningen av denna paragraf.

11 §
Patientskadenämnden

Sakkunnigorgan i patientförsäkringsfrågor är patientskadenämnden som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om ersättning för en patientskada till den som kräver eller avkrävs ersättning för en patientskada samt till den som skall ha försäkring för ansvar enligt denna lag. Nämndens uppgift är vidare att avge utlåtanden till domstolar som behandlar ersättningsärenden som gäller patientskador. När nämnden fullgör sin uppgift skall den försöka förenhetliga ersättningspraxis vid patientskador.

Om patientskadenämndens sammansättning stadgas genom förordning.

Kostnaderna för patientskadenämndens verksamhet betalas, så som närmare stadgas genom förordning av patientförsäkringsföreningens medel enligt nämndens budget som årligen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

3. Den patientskadenämnd som är tillsatt när denna lag träder i kraft samt de sakkunniga som har kallats av social- och hälsovårdsministeriet fortsätter sin verksamhet till utgången av 1996. Angående nämnden gäller härvid i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om patientskadenämnden.

4. Denna lag tillämpas på personskador som har uppkommit efter att lagen har trätt i kraft. Ärenden som skall behandlas av den nämnd som är tillsatt vid ikraftträdandet överförs dock till den nämnd som avses i denna lag.

5. Patientskadenämnden har även till uppgift att ge utlåtanden om en patient skall få skadestånd för en personskada som i samband med hälso- och sjukvård har åsamkats honom innan patientskadelagen trädde i kraft eller inte. För de kostnader som patientförsäkringsföreningen åsamkas av dessa utlåtanden betalas till föreningen inom ett år sedan denna lag har trätt i kraft av statens medel en engångsersättning, vars belopp social- och hälsovårdsministeriet fastställer efter att ha hört föreningen.

6. Vad 10 a § stadgar tillämpas inte på ett ärende som har gjorts anhängigt vid patientförsäkringsföreningen innan denna lag har trätt i kraft och i vilket ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet. Stadgandena om förhöjd ersättning skall dock tillämpas på en sådan ersättningsrat, vars förfallodag infaller den dag lagen träder i kraft eller senare.

7. Det belopp som stadgas i 10 a § 4 mom. motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1993.

RP 147/93
ShUB 21/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.