971/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1993

Tullstyrelsens beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan EFTA-staterna och Tjeckiska Republiken

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 28 maj 1993 om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93) beslutat:

1 §

Beslut nr 5/93 av den blandade kommitté som avses i det den 20 mars 1992 ingångna avtalet mellan EFTA-staterna och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken (FördrS 99/92) i dess lydelse enligt det den 19 april 1993 upprättade protokollet (FördrS 36/93), vilket beslut avser ändring av protokoll B och bilaga XIV till avtalet och ingår som bilaga i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland, de övriga EFTA-staterna och Tjeckiska Republiken så som därom har överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 24 november 1993.

Helsingfors den 18 november 1993

Generaldirektör
Jermu Lame

Överinspektör
Hannu Aarnio

saknas

(översättning)

BESLUT NR 5/1993 AV BLANDADE KOMMITTÉN EFTA-TJECKISKA REPUBLIKEN

(Fattat vid det första mötet den 23 och 24 april 1993)

Ändring av protokoll B och bilaga XIV

Blandade kommittén ,

som beaktar protokollet om Tjeckiska Republikens ställning som part i avtalet mellan EFTA-staterna och Tjeckoslovakien,

som beaktar artikel 32 i avtalet,

som noterar att omräkningskurserna på ungerska forinten och tjeckiska och slovakiska kronan har ändrats,

som konstaterar att en teknisk anpassning av texten till avtalets protokoll B och bilaga XIV är nödvändig,

har beslutat:

Artikel 1

Artikel 1 stycke 1 punkt b) iii) i protokoll B skall ändras till följande:

"sådana material har ursprung i Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken vid tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättande av frihandelsområden mellan EFTA-länderna å ena sidan och Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken å andra sidan, i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i detta protokoll."

Artikel 2

Artikel 1 stycke 2 i protokoll B skall ändras till följande:

"För varor framställda i Tjeckiska Republiken får bestämmelserna i stycke 1 punkt b) iii) tillämpas endast på villkor att det administrativa samarbete mellan Tjeckiska Republiken, Ungern, Polen och Slovakiska Republiken som är nödvändigt för att tillämpa dessa bestämmelser har upprättats enligt bestämmelserna i detta protokoll."

Artikel 3

Artikel 2 stycke 1 i protokoll B skall ändras till följande:

"Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 stycke 1 punkterna b) ii) och iii) skall varor som har ursprung i någon stat som är part detta avtal i den mening som avses i dette protokoll eller i Ungern, Polen eller Slovakiske Republiken vid tillämpning av de ursprungsregler som avses i artikel 1 stycke 1 punkt b) iii), och som exporteras från en stat till en annan i oförändrat skick eller efter att i den exporterande staten ha undergått endast sådär bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 stycke 5, behålla sitt ursprung."

Artikel 4

Artikel 2 stycke 2 i protokoll B skall ändras till följande:

"I de fall när vid tillämpning av stycke 1 har använts varor med ursprung i två eller flera av de avtalsslutande staterna eller i en eller flera av de avtalsslutande staterna samt Ungern, Polen och/eller Slovakiska Republiken, och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller behandling i den exporterande staten som avses i artikel 5 stycke 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigaste fastställbara pris som betalats för varorna i det landet."

Artikel 5

Artikel 7 i protokoll B skall ändras till följande:

"Transport, som sker i en enda sändning, av varor som har ursprung i den mening som avses i detta protokoll kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör en avtalsslutande stat, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och omlastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick."

Artikel 6

Artikel 8 stycke 3 i protokoll B skall ändras till följande:

"Belopp angivna i den exporterande avtalsslutande statens valuta, motsvarande de belopp som angivits i beräkningsenheter, skall fastställas av den exporterande staten och meddelas övriga avtalsslutande stater. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den importerande staten skall den importerande staten godta dem om varorna är fakturerade i den exporterande statens valuta.

Om varorna är fakturerade i en annan avtalsslutande stats, Ungerns, Polens eller Slovakiska Republikens valuta skall den importerande staten godta det belopp som meddelats av den berörda staten."

Artikel 7

Artikel 8 stycke 4 i protokoll B skall ändras till följande:

"Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de avtalsslutande staterna, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken skall användas de värden som angivits i bilaga VI till detta protokoll."

Artikel 8

Artikel 9 stycke 3 i protokoll B skall ändras till följande:

"Tullmyndigheterna i en avtalsslutande stat får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i en avtalsslutande stat eller i Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken enligt artikel 2, under förutsättning att de varor som skall omfattas av certifikaten EUR.1 befinner sig inom dess område.

I sådana fall utfärdas certifikat EUR.1 mot uppvisande av de ursprungsbevis som tidigare utfärdats eller upprättats."

Artikel 9

Artikel 13 stycke 8 punkt a) i protokoll B skall ändras till följande:

"Om en faktura upptar både varor som har ursprung i en avtalsslutande stat, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor åt i fakturan."

Artikel 10

Artikel 16 stycke 1 i protokoll B skall ändras till följande:

"Varor, vilka sänts från ett EFTA-land eller från Tjeckiska Republiken till en utställning i ett annat land än de avtalsslutande staterna, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken och vilka efter utställningen sålts för att införas till Tjeckiska Republiken eller till ett EFTA-land, skall vid införseln anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll uppställda villkor för att anses ha ursprung i ett EFTA-land eller i Tjeckiska Republiken och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från ett EFTA-land eller från Tjeckiska Republiken till utställningslandet och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en mottagare i Tjeckiska Republiken eller i ett EFTA-land;

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Tjeckiska Republiken eller till ett EFTA-land i det skick vari de sänts till utställningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen inte har använts för annat ändamål än demonstration på denna utställning."

Artikel 11

Artikel 23 stycke 1 i protokoll B skall ändras till följande:

"Utan inskränkning av bestämmelserna i protokoll A får varor, av de slag som omfattas av avtalet och som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i en avtalsslutande stat, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken."

Artikel 12

Artikel 24 i protokoll B skall ändras till följande:

"1. Då import till en EFTA-stat vid tillämpningen av detta avtal skall behandlas annorlunda än vid tillämpning av EFTA-konventionen skall den behandling som föreskrivs i detta avtal tillämpas för alla varor som åtföljs av ursprungsbevis enligt artikel 8 stycke 1 utfärdat eller upprättat i Tjeckiska Republiken eller av något sådant ursprungsbevis utfärdat i en EFTA-stat och åsatt uttrycket "EFTA-Czech Republic Trade".

2. Då varor erhållit ursprungskaraktär med tillämpning av detta avtal genom användning av material som har ursprung i Tjeckiska Republiken, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken, skall exportören i en EFTA-stat eller dennes ombud införa uttrycket "EFTA-Czech Republic Trade" i ursprungsbeviset i handel mellan EFTA-stater.

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 skall varor som har ursprung i en EFTA-stat och som reexporteras från Tjeckiska Republiken erhålla samma behandling vid import till en EFTA-stat som de skulle ha erhållit om de sänts direkt från en EFTA-stat till en annan. Varorna skall föreligga i oförändrat skick eller skall inte ha undergått bearbetning eller behandling i Tjeckiska Republiken utöver det som avses i artikel 5 stycke 5. Denna behandling beviljas endast om till tullmyndigheten i den importerande EFTA-staten företes ett certifikat EUR.1 utfärdat av vederbörlig tullanstalt i Tjeckiska Republiken och i vilket införts uttrycket "Application Article 24.3" och bestyrkt med stämpel av denna."

Artikel 13

Artikel 25 i protokoll B skall ändras till följande:

"1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till Tjeckiska Republiken anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet även mot avlämnande av ett certifikat EUR.1 utfärdat av tullmyndighet i Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken i vilket införts uttrycket "Application Article 25" och bestyrkts med stämpel av denna.

2. När varor som tidigare importerats till Tjeckiska Republiken åtföljda av ursprungsbevis som avses i artikel 8 stycke 1 utfärdat eller upprättat i en EFTA-stat reexporteras till Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken, skall Tjeckiska Republiken förbinda sig att utfärda certifikat EUR.1 med uttrycket "Application Article 25" under förutsättning att varorna reexporteras i oförändrat skick eller undergått sådan bearbetning eller behandling i Tjeckiska Republiken som avses i artikel 5 stycke 5."

Artikel 14

Fotnot nr 1 till bilaga IV till protokoll B skall lyda enligt följande:

"Om fakturan också omfattar varor som inte har ursprung i Österrike, Tjeckiska Republiken, Finland, Ungern, Island, Norge, Polen, Slovakiska Republiken, Sverige eller Schweiz skall exportören tydligt utmärka dem."

Artikel 15

Fotnot nr 2 till bilaga IV till protokoll B skall lyda enligt följande:

"Österrike, Tjeckiska Republiken, Finland, Ungern, Island, Norge, Polen, Slovakiska Republiken, Sverige eller Schweiz."

Artikel 16

Fotnot nr 1 till bilaga V till protokoll B skall ändras enligt följande:

texten "den exporterande medlemstatens" skall lyda "den exporterande statens".

Artikel. 17

Bilaga VI till protokoll B skall ändras enligt följande:

a) texten före tabellen skall lyda;

"De värden som hänvisas till i artikel 8 stycke 4 i protokoll B motsvarande en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för de avtalsslutande staterna, Ungern, Polen eller Slovakiska Republiken är följande:",

b) i tabellen skall texten under "Schweiziska francs" ersättas med följande:

"Finska mark 4,88483
Tjeckiska kronor 37,22
Ungerska forinter 82,10
Polska zloty 12 591,00
Slovakiska kronor 37,22".

c) texten till fotnoten skall lyda: "De värdebegränsningar som avses i artikel 8 styckena 1 c) samt 2 a) och b) i protokoll B uttryckta i EFTA-ländernas, Tjeckiska Republikens, Ungerns, Polens och Slovakiska Republikens nationella valutor är följaktligen följande:"

d) i tabellen till fotnoten skall texten under "Schweiziska francs" lyda enligt följande:

"Finska mark 1 800 5 000 25 000
Tjeckiska kronor 13 600 38 000 190 000
Ungerska formler 30 000 84 100 419 500
Polska zloty 4 600 000 12 900 000 64 300 000
Slovakiska kronor 13 600 38 000 190 000".

Artikel 18

Stycke 4 i bilaga XIV till avtalet skall ändras till följande:

"Ursprungsreglerna tillåter användning av material med ursprung i Finland och i Tjeckiska Republiken och/eller i Slovakiska Republiken, medan material som har sitt ursprung i andra EFTA-stater än Finland anses ha sitt ursprung i tredje land."

Artikel 19

Stycke 7 i bilaga XIV skall ändras till följande:

"Ursprungsreglerna tillåter användning av material med ursprung i andra EFTA-stater och, enligt villkoren i artikel 1 stycke 2 i protokoll B, i Ungern, Polen och Slovakiska Republiken."

Artikel 20

Detta beslut träder i kraft omedelbart med undantag av de i artikel 17 avsedda ändringarna, vilka träder i kraft den 1 juni 1993. Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.