962/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 § omsättmngsskattelagen (559/91) stadgar om omsättningsskattetagare skall, så som stadgas i denna lag, till folkpensionsanstalten 1994 av intäkterna av omsättningsskatten redovisas 1800 miljoner mark.

Av det belopp som enligt 1 mom. redovisas till folkpensionsanstalten skall 1 600 miljoner mark redovisas till folkpensionsfonden och 200 miljoner mark till sjukförsäkringsfonden.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av omsättningsskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas till folkpensionsfonden och sjukförsäkringsfonden 1/12 av de belopp som nämns i 1 § 2 mom.

3 §

De månatliga posterna skall redovisas den dag försäkringspremierna enligt lagen om skatteuppbörd (611/78) redovisas till folkpensionsanstalten.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och den därtill anslutna utanordningen sköts av skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av länsskatteverket.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas på den omsättningsskatt som redovisas till folkpensionsanstalten för 1994.

Vad denna lag stadgar om omsättningsskatt som redovisas till folkpensionsanstalten skall på motsvarande sätt tillämpas på mervärdesskatt om mervärdesskattelagen träder i kraft under 1994.

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.