939/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) 25 § och 26 § 2 mom., av dessa lagrum 25 § sådan den lyder i lag av den 8 mars 1993 (248/93), samt

ändras 23 §, 24 § 2 mom. samt 70 §,

av dessa lagrum 23 och 70 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 8 mars 1993, som följer:

Avgifter
23 §

Angående avgifter för tillstånd som nämns i 21 § gäller vad som stadgas eller bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten eller med stöd av den. Det får bestämmas att avgifterna skall betalas på förhand. Angående avgifter för prestationer som gäller beviljade försäljningstillstånd får det bestämmas att de helt eller delvis skall betalas som årsavgift.

Tillståndets giltighetstid
24 §

Tillståndet upphör att gälla, om anmälan enligt 1 mom. inte har gjorts och årsavgiften enligt 23 § inte har betalts inom utsatt tid.

70 §

För avgifter som hänför sig till tillstånd som nämns i 69 § gäller vad som stadgas eller bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten eller med stöd av den. Det får bestämmas att avgifterna skall betalas på förhand.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 171/93
ShUB 19/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.