934/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom., 10 § 16 punkten, 13 § 1 mom. 4 punkten och 38 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) som följer:

6 §
Skattskyldighet för dödsbon

Inhemska dödsbon som avses i 17 § inkomstskattelagen beskattas som särskilda skattskyldiga. Ett inhemskt dödsbo som bedriver näringsverksamhet beskattas som en särskild skattskyldig för tre år efter det år då arvlåtaren avled och därefter som en sammanslutning.


10 §
Skattefria tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är inte


16) sådan deposition av en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo som avses i 33 § 2 mom. inkomstskatlelagen, deposition och masskuldebrev som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/90) och inte heller sådan skattefri deposition som avses i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/88).

13 §
Värdet av företagsförmögenhet

När ett företags skattepliktiga tillgångar räknas ut anses som


4) värdet på anläggningstillgångarna samt sådana utgifter med lång verkningstid som har förmögenhetsvärde den del av anskaffningsutgiften som inte har avskrivits vid skatteårets utgång i inkomstbeskattningen, som värdet på en fastighet, byggnad eller konstruktion anses dock beskattningsvärdet uträknat såsom stadgas nedan, om beskattningsvärdet är större än den icke avskrivna anskaffningsutgiften, och som värdet på värdepapper deras sammanlagda beskattningsvärde fastställt enligt 26, 27 och 28 §§, om beskattningsvärdet är större än den sammanlagda icke avskrivna anskaffningsutgiften för värdepappren.


38 §
Avdrag för egen bostad

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller en lägenhet som han besitter i egenskap av aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar 50 000 mark. Avdraget beviljas enligt 37 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 15 november 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

RP 142/93
StaUB 40/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.