932/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) nya 2 och 3 mom. samt till 2 kap. i lagen en ny 5 a § som följer:

5 §

Gottgörelse tillgodoräknas inte ett samfund som är dividendtagare till ett större belopp än beloppet av de inkomstskatter som påförs samfundet för skatteåret.

Beloppet av gottgörelse som inte har räknats till godo (oanvänd gottgörelse ) avdras på det sätt som anges i 1 och 2 mom. från de inkomstskatter som påförs för senare skatteår, dock inte för längre tid än 10 skatteår. Oanvända gottgörelser avdras i den ordning de har uppkommit.

5 a §

Oanvända gottgörelser avdras inte från inkomstskatter som påförs för senare skatteår, om under det år då den oanvända gottgörelsen uppkom eller därefter över hälften av samfundets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i samfundet blivit nya.

Utan hinder av 1 mom. kan finansministeriet av särskilda skäl, när det med tanke på samfundets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att avdra oanvända gottgörelser.

Efter en fusion av samfund har det övertagande samfundet rätt att avdra det överlåtande samfundets oanvända gottgörelser, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar har ägt över hälften av det överlåtande samfundets aktier eller andelar från ingången av det skatteår som gottgörelsen gäller. Ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank har dock alltid rätt att dra av det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens oanvända gottgörelser, vilka har uppkommit under det skatteår då fusionen skedde eller de två föregående skatteåren.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993. På sådan gottgörelse för bolagsskatt som hänför sig till dividend, ränta och vinstandel vilka har kunnat lyftas före den 1 juli 1993 tillämpas dock tidigare gällande stadganden.

RP 109/93
StaUB 41/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.